5 oktober 2020 – Discriminatie bij inschrijvingen in kleuteronderwijs

Deze vragen om uitleg waren wegens tijdgebrek uitgesteld in de Onderwijscommissie van 17 september 2020. Aanleiding was een onderzoek van de VUB en UGent over inschrijvingen in het kleuteronderwijs, waarover eind augustus omstandig geschreven (en al gereageerd werd door politici en andere actoren) werd in de pers. Een belangrijke aangelegenheid in het licht van het in de beleidsnota van minister Weyts aangekondigde, nieuwe Inschrijvingsdecreet. De lezer herinnert zich ongetwijfeld de complexe geschiedenis die zich daarover vorige legislatuur afspeelde, maar die zal ik hier niet meer herhalen. Volgens dat onderzoek hadden etnische minderheden en ouders uit lagere sociale klassen minder kans (30%) om hun kind in te schrijven in de school van hun keuze. Wat vond minister Weyts daarvan? Hoe ging hij dat aanpakken? Wat konden het GO! en de onderwijskoepels (en hun pedagogische begeleidingsdiensten) doen? Hoever stond het met het nieuwe Inschrijvingsdecreet? Zouden er praktijktesten komen? Zou de minister verder onderzoek stimuleren? Kwam er vorming voor de scholen over segregatie? Mutatis mutandis waren de vragen van de drie vragenstellers ongeveer dezelfde: Elisabeth Meuleman, Sihame El Kaouakibi en Hannelore Goeman.

Minister Weyts betreurde enigszins de overgeneralisatie die ontstaan was na dit onderzoek, dat tot spectaculaire krantenkoppen aanleiding gegeven had. In september had hij een gesprek gehad met de onderzoekers en hij plaatste enkele methodologische vraagtekens bij het onderzoek. Praktijktesten zag hij voor onderwijs zeker niet zitten, maar het idee van een transparant aanmeldingssysteem was hij wél genegen. Het werk daarover voor het nieuwe Inschrijvingsdecreet was bezig voor gebruik vanaf het schooljaar 2022-2023. Hij schetste ook nog de huidige mogelijkheden voor klachten en de veelheid aan informatie die over het inschrijvingsrecht beschikbaar was. Hij stelde ten slotte nadrukkelijk dat er geen plaats was voor discriminatie.

Het hele verdere gesprek verliep volgens de verwachtingen, waarbij commissievoorzitter Grosemans goed ingreep als tijdbewaker. Aan de ene kant had je de vragenstellers (N.B. Hannelore Goeman kon door gewettigde afwezigheid zelf niet meer tussenkomen.), die wat meer (Meuleman, die een centraal, Vlaanderenbreed aanmeldingssysteem en praktijktests wilde) teleurgesteld waren door het antwoord van de minister c.q. wat minder teleurgesteld maar toch aandrongen (El Kaouakibi) op bv. meer controle door de Onderwijsinspectie. Het ging toch over een erkenningsvoorwaarde voor scholen. Later nog voort ondersteund door interveniënten Kim De Witte, Arnout Coel en Loes Vandromme, met weliswaar nog enige nuancering. De laatste sprak van een aanmeldingssysteem alleen onder bepaalde voorwaarden én vanuit de lokale context. Daarnaast ook van bewustmaking en verder onderzoek, dat door de vragenstellers later ook gedeeld werd.

Aan de andere kant stond Jan Laeremans, die vooral de methodologie van het onderzoek zwaar bekritiseerde en geen praktijktests wilde, zoals dus ook de minister zelf.

De rest van het gesprek was vooral herhaling, maar ik wijs hier nog wel graag op het bijkomende (maar ook wel gekende) argument van vragensteller El Kaouakibi in verband met het belang van kleuterparticipatie voor de leerprestaties later in het secundair onderwijs, waarbij ze expliciet verwees naar de PISA-resultaten. Terecht.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio