5 mei 2022 – Verdere uitbouw van duaal leren

Bij nader toezien bleek het ontwerpdecreet over deze materie, -- het thema was deze legislatuur al bij herhaling bevraagd --, geagendeerd te worden één week na deze commissievergadering in een vergadering van de verenigde commissies Werk en Onderwijs, maar dus toch nog eerst twee vragenstellers naar aanleiding van nieuwe, goedgekeurde opleidingen duaal leren (Vlaamse regering, 22 april 2022). De diverse problemen in dit dossier waren bekend: al bij al oogde dat hele duale veld voorlopig maar beperkt. Hoe zou het nu voortgaan, wat kon er aan die problemen gedaan worden en hoe stond het met de eerder aangekondigde campagne? Zou er (wetenschappelijk) onderzoek komen naar die voorlopig tegenvallende resultaten? Dat waren kort samengevat de vragen van Koen Daniëls en Hannelore Goeman.

Een heel fragiel project, zo noemde minister Weyts, de uitbouw van duaal leren. Hij overliep enkele kritieken op het huidige, nog prille systeem, die van beide betrokken kanten kwamen: van Werk en van Onderwijs. Diezelfde dag organiseerden het Departement Onderwijs en Vorming en het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) gezamenlijk een inspiratiedag over de zaak, met tweehonderd deelnemers. De minister deed, zoals voorheen, alle moeite om het project te verdedigen, zowel ten aanzien van de bedrijven als de scholen. De onderwijsverstrekkers en de sociale partners selecteerden overigens zelf de opleidingen voor duaal leren in sectorale partnerschappen. Het geplande ontwerpdecreet zou hopelijk tegemoetkomen aan enkele bestaande problemen. Minister Weyts hoopte ook dat de regionale technologische centra (RTC’s) daarbij een nuttige rol zouden kunnen spelen. Ook daarover was een decreet in de maak. In de periode maart-juni zou er een campagne lopen.

Uiteraard sneed vragensteller Goeman in haar repliek het bekende probleem aan van de inkanteling van het dbso in het duaal leren. Ze stelde voor om voorafgaand aan de bespreking van het ontwerpdecreet de daaropvolgende week nog een hoorzitting te organiseren. Daarmee vond ze al enige bijval bij interveniënt Johan Danen. Interveniënt Loes Vandromme wist dat het nieuwe ontwerpdecreet enkele goede punten bevatte, maar er bleven nog vragen over de omkadering van het zgn. voltijdse engagement in het dbso en over de verplichting om alle betrokken opleidingen in een duale en een niet-duale versie te organiseren.

Dat laatste wilde de minister alvast behouden. Verplicht alleen in een duale vorm organiseren, zoals sommigen blijkbaar zouden willen, zou de scholen doen terugdeinzen, volgens de minister. Hij had twijfels over een hoorzitting, want eind 2021 was al een onderzoek opgeleverd. De rest over de aanloopfase wisten we al van eerdere besprekingen. Idem dito voor de slotwoorden van de twee vragenstellers.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio