5 mei 2021 – Lerarenplatforms in basisonderwijs

Voor de verandering ’s géén…corona, maar wel een actuele vraag over een ‘gewoon’ maar ook belangrijk onderwijsdossier: het lot van de lerarenplatforms in het basisonderwijs. Vragensteller van dienst was Loes Vandromme en ik kan het eigenlijk relatief kort houden, omdat het “politieke beeld” in de plenaire vergadering daarover nogal duidelijk was enerzijds en omdat de niet onterechte verruiming van het thema naar het…Lerarenloopbaanpact door interveniënt Tom Ongena niet onverwacht zonder antwoord bleef anderzijds. Iets concreter dan. Vandrommes vraag was heel eenvoudig en duidelijk: wanneer zouden de directies van de basisscholen concreet nieuws krijgen over de lerarenplatforms?

Minister Weyts antwoordde dat die zaak een onderdeel vormde van het ruimere, sociale overleg dat nog liep. Daarnaast wees hij op de meerkost van de lerarenplatforms (tegenover de oorspronkelijke begroting) van 40 miljoen euro. Hij wilde dus nagaan of die middelen niet beter besteed konden worden. Blijkbaar deden ‘slechts’ 1.114 fte’s van de 2.114 fte’s daadwerkelijk vervangingen, waarvoor het systeem toch bedoeld was. Het sociale overleg liep goed, aldus de minister, en hij zou zo snel mogelijk met de gevraagde informatie willen komen, maar een datum kon hij daar niet opplakken.

Vragensteller Vandromme nuanceerde daarop de door de minister geschetste situatie: corona had zeker een rol gespeeld in dat zgn. inzetbaarheidspercentage waarin overigens zorgcoördinatoren en kleuteronderwijzers niet meegeteld werden; de zaak moest ook gelegd worden naast de 30 miljoen euro voor de Bijsprong van de minister; wie geen vervangingen deed, deed wél belangrijke, niet-pedagogische taken; en het lerarenplatform fungeerde ook als een soort planlastverlaging.

Door de samenstelling van de plenaire vergadering op deze dag volgden daarop tussenkomsten van elke politieke partij (behalve van Vlaams Belang) maar dan wel door wat atypische Volksvertegenwoordigers. Voor een goed begrip, niet atypisch door hun persoon, maar gewoon in deze zin dat ze geen onderwijscommissarissen (meer) waren. Ze stonden allemaal, op Kris Van Dijck na, aan de kant van vragensteller Vandromme en zoals gezegd, Tom Ongena plaatste de zaak duidelijk in de ruimere context van de aantrekkelijkheid van het leraarschap (lees: het Lerarenloopbaanpact, waarover nota bene de Onderwijscommissie zeven (!) hoorzittingen gehouden had en waarover sindsdien niets meer gehoord was…). Kris Van Dijck ondersteunde, niet onverwacht, zijn minister. Hopelijk komt de gevraagde witte rook er snel.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de lerarenplatforms in het basisonderwijs van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio