31 maart 2022 – Gratis aanbieden van menstruatieproducten op school

Maxim Veys stelde met een week vertraging zijn vraag om uitleg die een aspect betrof van de ruimere armoedeproblematiek. Samen met Celia Groothedde had hij datzelfde probleem van de zgn. menstruatiearmoede ook al voorgelegd aan minister Wouter Beke op 15 maart 2022 in de Commissie Welzijn. Wat gebeurde er op dat stuk al binnen het beleidsdomein Onderwijs? Wat met het proefproject tussen Onderwijs en Welzijn voor het aanbieden van menstruatieproducten op scholen? Met dat laatste punt ging trouwens enige verwarring gepaard over de communicatie tussen de kabinetten van minister Beke en dat van minister Weyts naar aanleiding van de in de Welzijnscommissie ingediende vraag.

Maar over de grond van de zaak dan. Het bleek om federale proefprojecten (meervoud) te gaan, waar ook enkele scholen bij betrokken waren. Minister Weyts zou samen met zijn collega-ministers Beke en ook Somers kennisnemen van de resultaten van die proefprojecten om eventueel volgende stappen te zetten. Net als minister Beke op 15 maart beklemtoonde minister Weyts dat menstruatiearmoede zich helemaal niet tot de school beperkte maar deel uitmaakte van een bredere armoedeproblematiek. Er had ook op Vlaams niveau al overleg over het thema plaatsgevonden met Welzijn, de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) en de Vrouwenraad, die contact onderhield met o.a. de Vlaamse Scholierenkoepel.

Vragensteller Veys vond de Vlaamse daadkracht in dezen toch nog maar lauw. Drie vrouwelijke onderwijscommissarissen kwamen tussen. Kathleen Krekels stond een gecoördineerde en een doelgroepgerichte aanpak voor. Gwendolyn Rutten had in haar gemeente (Aarschot) zelf al actie ondernomen “maar als mannen zouden menstrueren, dan waren er overal op alle toiletten automaten met menstruatieproducten te vinden.”, aldus interveniënt Rutten. Zij vroeg ook een Vlaamse gecoördineerde, maar gelijk ook wel algemene aanpak (lees: geen specifieke armoedeproblematiek), want het was te vergelijken met de aanwezigheid van toiletpapier. Loes Vandromme wist dat er op scholen en bij lokale besturen vele goede voorbeelden bestonden, vroeg ook die Vlaamse, gecoördineerde aanpak, maar wilde toch ook scholen nog meer de armoedebril laten opzetten.

Minister Weyts wees erop dat Onderwijs altijd een ondersteunende, faciliterende rol wilde spelen, maar wat terughoudend was, wat het doorschuiven van verantwoordelijkheden en taken naar het onderwijs betrof. Volgens de minister zou zijn collega Beke opnieuw een initiatief nemen om daarin een trekkende rol te spelen, mét ondersteuning vanuit Onderwijs.

Vragensteller Veys ging in zijn ietwat langere slotwoord nog wat door op Ruttens spoor over het toiletpapier, waarmee hij het eens was. Voor hem ging het au fond over gendergelijkheid, was de oplossing echt niet moeilijk en hij keek uit naar een snel resultaat.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het gratis aanbieden van menstruatieproducten op school van Maxim Veys” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio