27 mei 2021 – Zomeraanbod NT2 in volwassenenonderwijs

Loes Vandromme had ook nog een vraag om uitleg over een personeelstechnisch probleem i.v.m. het aanbod NT2 in het volwassenenonderwijs tijdens de zomervakantie. Ze situeerde de zaak binnen de regelgeving, met name: het besluit van de Vlaamse regering van 16 november 2018 en het nieuwe decreet volwassenenonderwijs (met een nieuw financieringsmechanisme vanaf 1 september 2019). Personeelsleden met een tijdelijke aanstelling van bepaalde duur (TABD) zouden niet meer in het zomeraanbod tewerkgesteld kunnen worden. Hoe ging minister Weyts dat oplossen, ook met het oog op andere dan NT2-cursussen later?

Minister Weyts legde omstandig het vroegere systeem uit van het zomeraanbod op basis van projectmatige middelen, voorafgaand aan het nieuwe financieringsmechanisme in het volwassenenonderwijs. Aan dat oude systeem zaten enkele nadelen. Nadien kwam er een openendfinanciering voor de NT2-opleidingen en werden de projectmiddelen geïntegreerd in de reguliere middelen. De minister beschreef ook de hele werkwijze conform het nieuwe decreet volwassenenonderwijs en de specifieke vakantieregeling daarin. Er waren daarmee enkele nadelen uit het verleden opgelost, maar de minister erkende het TABD-probleem in het zomeraanbod dat vragensteller Vandromme beschreven had. De minister zou daarover in het kader van de ruimere zgn. Edusprong met de relevante actoren in dialoog gaan.

Vragensteller Vandromme vond het wel straf dat de personeelskwestie in 2020 nog wél geregeld werd (in zijn diverse aspecten) en dit jaar ineens niet meer. Gelijk maakte ze een duidelijk statement over het belang van het volwassenenonderwijs, dat recent inderdaad, ook inzake NT2, enige politieke druk onderging, ondanks de vermelde positieve openendfinanciering. De beperkingen van de rechtspositieregeling in het volwassenenonderwijs zouden weleens een concurrentieel nadeel voor de centra kunnen zijn ten aanzien andere spelers in het veld. Hoe zou daar een antwoord op kunnen worden geboden?

Interveniënt Annabel Tavernier herhaalde aanvankelijk vrolijk gewoon wat haar minister al gezegd had en vroeg dan naar de populariteit bij cursisten van de zgn. geïntegreerde aanpak (lees: een deel van een NT2-module samen met een module van een andere opleiding). Interveniënt Johan Danen deed dan een wat eigenaardige tussenkomst: door het gebruik van de term zomerscholen was hij op zijn minst niet echt duidelijk en hij opperde daarnaast een snelle eerste stap in de Edusprong al deze zomer.

Het antwoord van de minister op dat laatste was erg voorspelbaar: dat ging die dus niet holderdebolder doen. Over het verschil tussen 2020 en 2021 dat vragensteller Vandromme vermeld had, ontstond toch wat onduidelijkheid. Blijkbaar konden in 2020 ook al geen TABD’ers in het zomeraanbod tewerkgesteld worden volgens de minister. Hij wilde wel de zaken herbekijken. Voor de vraag van Tavernier had hij enkele, zij het voorlopige, positieve cijfers. Vragensteller Vandromme ten slotte herhaalde de verschillende aanpak van TABD’ers door de onderwijsadministratie in 2020 en 2021 en wilde een regelluw kader om enkele zaken uit te proberen in het volwassenenonderwijs.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio