25 maart 2021 – Maatregelen tegen leerachterstand

Finaal belandden we ook in deze commissievergadering weer bij de impact van … corona. Vragensteller van dienst was nu Elisabeth Meuleman. In de loop van de namiddag na de commissievergadering viel er een Belga-persbericht in mijn mailbox, waarin het wel gepresteerd werd om de deelname van de onderwijsverstrekkers in de taskforce in kwestie (cf. infra) onvermeld te laten, maar dat terzijde. Vooraf vermoedde ik ook wel weer heel wat herhaling te zullen horen, gelet op de aard van het thema en op de talrijke parlementaire activiteiten sinds er sprake was van leerachterstand door corona. En dat was nu toch al een klein jaar … Concreet sloot vragensteller Meuleman aan bij de hoorzitting op 12 maart 2021: met Dirk Van Damme, Kristof De Witte en Tim Surma, waarin zeker die eerste enkele pittige (misschien soms zelfs wel provocerende) aanbevelingen gedaan had. Vragensteller Meuleman maakte daarvan een interessante oplijsting. Wat dacht minister Weyts van al die voorstellen, inclusief uiteraard de financiële middelen die daarmee (soms) samenhingen, als elementen van een prioritair plan van aanpak tegen leerachterstand? Ik probeer weer wat samen te vatten want de totale spreektijd was ook nu weer substantieel.

Minister Weyts overliep wat hij, samen met het werkveld, al gedaan had, mét relevante cijfers in de hand. Dat was logisch en behoeft geen herhaling hier. Ook de bedoelde taskforce (met het oog op het gevraagde plan van aanpak; timing van een voorstel: vóór de paasvakantie) kwam aan bod, die officieel heet “Taskforce Leerachterstand en Welbevinden”, en de minister lichtte wel accuraat, anders dan de Belga-journalist van dienst, de samenstelling daarvan toe. Heel logisch ook wilde de minister daarop niet vooruitlopen. Vervolgens zette de minister in extenso zijn lijst voort van al gemaakte afspraken allerhande: Digisprong (met ook nog even een prikje richting-vragensteller …), Voorsprongfonds hoger onderwijs, werkwijze van de Onderwijsinspectie, gedoogbeleid bij de invoering van de nieuwe eindtermen, modernisering secundair onderwijs, initiatieven rond leesonderwijs. We hadden het allemaal al eens eerder gehoord.

Vragensteller Meuleman was blij met het nieuwe gegeven van de taskforce, maar keek ook op lange termijn, terecht! Over het ongelijkheidsthema, over ICT, over professionalisering van leraren, over de te beperkte budgetten in vergelijking met onze buurlanden. Met aandacht voor specifieke concrete gegevens herhaalde interveniënt Hannelore Goeman dezelfde bekommernissen. Niet onverwacht wees interveniënt Loes Vandromme opnieuw op de wirwar van “(geld)potjes” en vroeg of de taskforce wist binnen welke budgettaire lijnen ze moest opereren. Interveniënt Koen Daniëls kaatste de ‘federale’ bal in dezen dan terug naar interveniënt Goeman. Hij corrigeerde ook haar vergelijking met de budgettaire inspanning in Nederland, terecht, en hij vroeg de minister om alle initiatieven ter zake goed te communiceren. Interveniënt Jan Laeremans stak zijn kritiek op de federale beslissing van de dag voordien, met alle extra leerverlies van dien, ook niet onder stoelen of banken.

Minister Weyts verduidelijkte nog even de context en timing van de vermelde Taskforce Leerachterstand en Welbevinden: die dateerde eigenlijk al van maart 2020 (!). Als repliek op een aantal tussenkomsten herhaalde hij diverse argumenten die we de voorbije maanden al vaker gehoord hadden, met als bottom line: hou de scholen zoveel mogelijk open. Je kent mijn standpunt, beste lezer, over heel die (parlementaire) gang van zaken … Het gebeurde niet alle dagen, maar ik kon me volledig vinden in het duidelijke én genuanceerde slotwoord van vragensteller Meuleman, inclusief het positieve perspectief vanaf 19 april 2021. Op hoop van zege …

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio