22 december 2022 – Inschrijvingsrecht in buitengewoon onderwijs

Vragensteller Steve Vandenberghe had, zo bleek uit zijn intro, duidelijk de vraag om uitleg van Arnout Coel en het antwoord van minister Weyts daarop over hetzelfde thema van 21 april 2022 herlezen en wilde nu het verdere vervolg van dat verhaal kennen. Vandenberghe voegde (in vergelijking met zijn schriftelijk ingediende vraag) nog al genomen maatregelen rond het buitengewoon onderwijs van net vóór de zomer nog toe aan zijn mondelinge uiteenzetting tijdens de commissievergadering. Hij had vragen over de capaciteitsproblematiek, over de stand van zaken in de redactie van een Inschrijvingsdecreet buitengewoon onderwijs en heel specifiek nog over de praktijk dat scholen buitengewoon onderwijs een inschrijving blijkbaar soms afhankelijk maakten van een inschrijving in het multifunctioneel centrum (MFC) op dezelfde campus.

Minister Weyts ging omstandig in op de capaciteitsproblematiek en op de diverse maatregelen die hij in dat verband al genomen had (en ook die zelfs de dag nadien op de agenda van de Vlaamse regering zouden staan), mét concrete cijfers in de hand. Voor de toekomst van een en ander kwam trouwens alweer het decreet Leersteun ook hier op de proppen. Over het nieuwe Inschrijvingsdecreet buitengewoon onderwijs (lees: bijsturing van wat al in 2019, net vóór de verkiezingen toen goedgekeurd was maar later dat jaar uitgesteld werd) bleef de minister rijkelijk vaag en kwam hij met geen enkele nieuwe informatie. Het leek me duidelijk dat het bedoelde decretale werk geen makkelijk varkentje om te wassen was. Over de koppeling van een inschrijving in een school buitengewoon onderwijs aan een inschrijving in een MFC zei hij alleen nog dat hij zoiets niet als een absolute voorwaarde zou gaan invoeren.

In zijn repliek gooide vragensteller Vandenberghe het dan heel kritisch over een heel principiële boeg, wat inclusief onderwijs betrof. Hij haalde er zelfs ietwat theatraal de N-VA-demarche rond het zgn. Marrakeshpact uit december 2018 bij. Voorts somde Vandenberghe meerdere, in dit verband relevante elementen uit het beleid van de minister op in een poging om aan te tonen dat hij de ratio erachter vreemd vond. Vandenberghe vroeg ten slotte nog hoe het zat met het aanmeldingssysteem voor aanmeldingen in 2023.

Interveniënt Kathleen Krekels schetste de aangehaalde MFC-kwestie aan de hand van een eigen ervaring met het MFC Het GielsBos en vroeg naar de specifieke rechten van ouders bij problemen met een inschrijving in een school buitengewoon onderwijs. Interveniënt Loes Vandromme bleef, zoals op 21 april 2022 (cf. supra), de hand uitsteken naar de minister, wat dat bij te sturen Inschrijvingsdecreet buitengewoon onderwijs van 2019 betrof. Interveniënt Koen Daniëls tot slot moest uiteraard reageren op de Marrakeshpactuitspraak van Vandenberghe. Hij preciseerde vervolgens hoe het zat met het aangehaalde VN-Verdrag rond personen met een handicap en de zgn. General Comment. En wat de inspanningen voor bijkomende capaciteit in het buitengewoon onderwijs betrof, prees Daniëls fijntjes de inspanningen in Antwerpen van onderwijsschepen Jinnih Beels, een partijgenote van… jawel, vragensteller Vandenberghe!

Minister Weyts wees voor problemen met inschrijvingen op de Commissie inzake Leerlingenrechten. Maar belangrijker was zijn herhaling (want nieuw was het allerminst) van de hele ratio achter zijn beleid inzake inclusie, gewoon en buitengewoon onderwijs. Een heel redelijke ratio, als je het mij vroeg, of is dat wat te pleonastisch? Let wel, of de toekomstige regeling in het decreet Leersteun tot betere resultaten zal leiden dan het M-decreet zou nog wel te bezien vallen, lijkt mij. Over de specifieke bijvraag rond aanmeldingssystemen van Vandenberghe bevestigde de minister de juistheid van wat daarover op de website van zijn ministerie stond: ofwel kon men een Vlaams aanmeldingssysteem gebruiken, ofwel kon men een financiële tegemoetkoming krijgen voor een eigen aanmeldingssysteem.

In zijn slotwoord klonk vragensteller Vandenberghe ineens opnieuw veel redelijker, zoals we hem doorgaans hebben leren kennen. Zijn bezorgdheid over het thema en zijn schets van de praktijk leken mij herkenbaar. Wordt zeker vervolgd.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio