22 december 2022 – Beschikbaarheid van pedagogische begeleiding

Door omstandigheden kwam deze vraag om uitleg als eerste aan bod in de namiddagvergadering (tussen haakjes, met zegge en schrijve vier (!) onderwijscommissarissen present…). Meteen een (ook politiek) interessante vraag waarnaar ik uitkeek, maar voor een woord daarover eerst nog iets over de ochtendvergadering van de Onderwijscommissie. Bij mijn voorbereiding de dagen voordien had ik het nog niet door (wellicht wegens te snelle lectuur van de vergaderagenda), maar bij nader toezien bleek het om een “besloten vergadering” te gaan: “Gedachtewisseling over grensoverschrijdend gedrag in het leerplichtonderwijs met de onderwijsinspectie”. Toen “viel mijn frank” wel onmiddellijk: het werd daar dus eigenlijk meer zoiets over (een) concrete casus(sen) van grensoverschrijdend gedrag in het bao en so als wat onlangs, ook in een besloten vergadering, gedaan was met regeringscommissaris Marleen Deputter over de KU Leuven-casus (en dus duidelijk niet, zoals de ‘openbare’ “hoorzitting” over een soortgelijk thema voor het hoger onderwijs, d.d. 24 november 2022). Gewone stervelingen mochten dan wel niet aanwezig zijn in de vergadering, op dezelfde dag konden ook gewone stervelingen wel een interessant stuk in De Morgen lezen over het thema van de besloten vergadering. Het stuk ging concreet over een casus in Ninove, waarover voordien heel wat verontwaardiging ontstaan was, maar het liet op die zaak, op zijn minst voor een deel, wel een ander licht schijnen. Misschien ging het finaal wel over ándere spanningen in die school dan die waarover zoveel verontwaardiging geweest was. Ik ben benieuwd of we later van die verontwaardigden nog iets gaan horen in de media…

De vraag om uitleg over de pedagogische begeleiding van Kathleen Krekels dan. Ik had haar intro vooraf kunnen lezen en die kwam me voor als heel herkenbaar voor haar fractie. Mondeling voegde ze aan die intro zelfs nog toe dat er tussen de pedagogische begeleidingsdiensten (PBD’s) wel heel wat verschillen bestonden, wat volgens haar dan weer moest aanzetten tot een denkoefening over het bij elkaar zetten van die PBD’s (lees: geen netgebonden PBD’s meer). Het was opvallend hoe het ná het antwoord van minister Weyts, die positieve woorden overhad voor de PBD’s (N.B. Hun ingediende begeleidingsplannen waren recent allemaal goedgekeurd), bij vragensteller Krekels ineens niet meer ging over haar klassieke PBD-kritiek en dito oneigenlijk inzetten van pedagogisch begeleiders. Vreemd…

Overigens had de minister in zijn antwoord niet veel meer gedaan dan de decretale opdrachten van de PBD’s en recentere, verwante regeringsbeslissingen inzake de zgn. nu ook formeel opgerichte Stichting Leerpunt opsommen (cf. 6 miljoen euro subsidie voor versterking van brede basiszorg en verhoogde zorg in gewoon basis- en secundair onderwijs). Het toekomstige Leersteundecreet zou ook geen bijkomende hervorming van de PBD’s impliceren. Het voegde wel de zgn. leersteuncentra als doelgroep toe aan die opdrachten. De nieuwe begeleidingsplannen van alle PBD’s waren dus recent goedgekeurd. Najaar 2023 zou de beoordeling van de begeleidingsverslagen volgen.

Voorts noteerde ik nog de terechte kritiek van interveniënt Loes Vandromme op een bepaalde kleuring van de financiële middelen in dit verhaal. Een kleuring die vragensteller Krekels en de minister wél voorstonden. De minister wist ten slotte ook nog te melden dat PBD’s niet alleen vraaggestuurd, maar ook meer aanbodgestuurd zouden kunnen werken (concreet: werken met de scholen op datageletterdheid).

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio