20 mei 2021 – Project 'Mentaal Welzijn' van Vlaamse Vereniging van Studenten

Een duidelijke opvolgingsvraag dan van Koen Daniëls, waarbij al een hele geschiedenis voorafging, maar de meest recente ‘esbattementen’ erover tenminste toch al een kleine twee maanden geleden waren. Bovendien was het einde van het project in kwestie gepland op 31 maart 2021: een opvolgingsvraag nu leek dan ook niet onlogisch. Hoe dan ook, de voorgeschiedenis van het onderwerp oogde indrukwekkend: 11 juni 2020, 12 november 2020, 7 januari 2021, 4 maart 2021 en 25 maart 2021 en dan vergeet ik misschien nog andere relevante besprekingen.

Vragensteller Daniëls herhaalde nog eens waarover het bewuste VVS-project precies ging en had een waslijst aan vragen: wat waren de resultaten van het project, wat waren de volgende stappen en zou deze ‘meting’ als een nulmeting gebruikt worden in het hoger onderwijs en eventueel ook kunnen worden gebruikt bij de oudere leerlingen van het secundair onderwijs?

Minister Weyts moest melden dat het project wat vertraging opgelopen had door de grote deelname eraan, waardoor de verwerking van de data meer tijd vergde (tot einde oktober 2021). Zulks zou overigens ook de afstemming met dat andere, verwante project (van SIHO: Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs) ten goede komen. Dat alles zou de basis vormen voor het beleid rond mentaal welzijn vanaf 1 januari 2022, aldus de minister. De huidige VVS-bevraging was inderdaad een soort nulmeting voor zo’n structureel beleid. De minister verduidelijkte ook het te ontwikkelen, centrale platform met een e-healthaanbod voor studenten door SIHO. Het ging om een vergelijkbare aanpak van mentaal welzijn, die SIHO nu al hanteerde voor inclusief onderwijs. Voor het secundair onderwijs was de situatie een stuk anders en de minister weidde even uit over de rol van de CLB’s, waarmee hij weer helemaal belandde bij zijn antwoord op een recente actuele vraag van Kathleen Krekels, de geplande digitale tool incluis. Over die verschillen tussen hoger onderwijs en secundair onderwijs had de minister zeker een punt, maar meer contact over zulke thema’s tussen die twee onderwijsniveaus lijkt mij toch wel erg opportuun. In Katholiek Onderwijs Vlaanderen zullen wij dan ook in de nabije toekomst enkele mogelijkheden ter zake zeker exploreren.

Van vragensteller Daniëls leerde ik tussendoor een mij tot dan toe onbekende zegswijze (“Honger maakt rauwe bonen zoet”). Hij vroeg aandacht voor preventie en polste naar de intussen ook bekende zes ‘antennes’ (verbindingsofficieren). Ik had de hele uitweiding van de minister over het secundair onderwijs al eigenaardig gevonden (want had Daniëls dat eigenlijk wel gevraagd?), maar vragensteller Daniëls bracht zelf opheldering: die bedoelde punten zaten blijkbaar in een ándere, ingediende vraag om uitleg van Daniëls, die commissievoorzitter Grosemans onontvankelijk bleek verklaard te hebben. Zo zie je maar dat zelfs een niet gestelde vraag om uitleg toch nog een antwoord van de minister krijgt …, maar dat terzijde.

En eigenlijk nóg straffer: interveniënt Loes Vandromme blikte al vooruit naar de commissievergadering van 1 juli a.s., waarop … nog eens de VVS-bevraging en de verbindingsofficieren geagendeerd zouden worden … Met het Masterplan Scholenbouw 2.0 hadden we ook al zoiets meegemaakt tussen 12 (actuele vraag) en 20 mei (gedachtewisseling). Vandromme wilde graag een overzicht van de financiële middelen voor het mentale welzijn van studenten. De discussie ter zake over leerlingen wilde ze voeren “naar aanleiding van de voorstelling van de conceptnota (nwvr: mijn cursivering)”. Door de wirwar van nota’s (visienota’s, conceptnota’s) drukten de politici zelf zich niet altijd even duidelijk uit, leek mij: Vandromme had net voordien nog maar “de conceptnota (nwvr: is een CD&V-conceptnota) over de nieuwe regelgeving over de psychologische ondersteuning van studenten” vermeld, maar vervolgens bedoelde ze met “conceptnota” (wellicht) deel 1 van de visienota ‘Van Kwetsbaar naar Weerbaar’, met als titel “beter leren, beter voelen” (Vlaamse regering, 7 mei 2021), waarnaar vragensteller Daniëls eerder inderdaad verwezen had.

Interveniënt Johan Danen had dan weer oog voor de integratie van de initiatieven en data binnen de hogeronderwijsinstellingen in het ruimere plan van de minister. Hij wees terecht op de gewenste structurele aard van het beleid ter zake.

Dat corona inderdaad in dezen een positieve impact in een meer algemene zin kon hebben, bevestigde ook minister Weyts. Voor het overige, zowel bij hem als bij vragensteller Daniëls alleen nog herhaling van wat al gezegd was.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio