20 mei 2021 – Corona en einde van het schooljaar in volwassenenonderwijs

En toen was het weer volop … coronatijd, met name wat het volwassenenonderwijs betrof. Ik keek alvast even na hoelang dat intussen geleden was en overloop niet-exhaustief: op 11 februari 2021 had Loes Vandromme er een vraag om uitleg over gesteld en op 22 april 2021 ging het over de zgn. Edusprong, die ook in ditzelfde verband thuishoorde. Maar er was ook een nieuw feit. Althans: er had iets in kranten gestaan op 10 mei 2021 over een terrasprotestactie van het Kempense CVO HIK, dat vragensteller Roosmarijn Beckers gelezen had. Ze verwees ook naar het recent goedgekeurde voorstel van decreet corona VII. Haar vraag gaf aanleiding tot heel wat herhaling. Hoe evalueerde minister Weyts de verzuchtingen van het volwassenenonderwijs rond onder andere de gepercipieerde discriminatie t.a.v. hun tweedekansonderwijsleerlingen? Zou hij perspectief bieden aan de centra voor volwassenenonderwijs en nog voor het einde van het schooljaar weer meer fysieke lessen mogelijk maken?

Minister Weyts legde nog eens uit wat er in het volwassenenonderwijs nu mogelijk was en waarom de maatregelen daar (net zoals in het dko en het hoger onderwijs) strenger waren dan in het leerplichtonderwijs. De kwestie van de aandacht voor diverse onderwijsniveaus in de media beaamde de minister, maar ook dat hadden we al eerder gehoord. De minister ging in op de bijsturingen sinds 10 mei en op de versoepelingen die vanaf 24 mei (tot 31 augustus) in het vooruitzicht gesteld werden, met ook verwijzing naar de vrijheden van de centra zelf. Ten slotte verduidelijkte de minister, zoals ook al bij eerdere gelegenheden, -- ik zei toch al dat Beckers’ vraag om uitleg tot heel wat herhaling zou leiden --, de compensatieregeling bij de overgang van het oude naar het nieuwe financieringsmechanisme in het volwassenenonderwijs enerzijds en het educatief overbruggingskrediet wegens corona met het oog op de omkadering voor volgend schooljaar anderzijds. Dat overbruggingskrediet was anders voor verschillende soorten opleidingen, maar ook dat wisten we al.

Vragensteller Beckers was toch niet gerust in de inschrijvingscijfers voor volgend schooljaar en drong aan op bijkomende maatregelen, mocht een sociaal bloedbad dreigen. Interveniënt Loes Vandromme sprak in dezelfde zin over de noodzaak aan monitoring van de genomen maatregelen en verbond het probleem met het analoge probleem in het deeltijds kunstonderwijs, waar blijkbaar andere regels golden dan in het beleidsdomein Cultuur. De daaropvolgende week zou dat weer aanleiding geven tot nog meer herhaling, want Vandromme én Beckers hadden over dat dko ook al een verwante vraag om uitleg ingediend … Interveniënten Johan Danen en Karolien Grosemans vielen ook nog in herhaling, maar die laatste polste wel nog bijkomend naar een eventuele terugbetaling van het inschrijvingsgeld, waarop de minister overigens nadien helemaal niet inging. Van interveniënt Jan Laeremans wisten we intussen dat hij veel interesse betoonde voor … zelftesten in de coronacontext en vroeg hoe het daarmee zat in het volwassenenonderwijs.

De minister corrigeerde nog enkele misverstanden inzake cultuur en deeltijds kunstonderwijs, zei dat de zelftests eraan kwamen, herinnerde aan de Edusprong bovenop de andere financiële maatregelen en zou de inschrijvingscijfers permanent monitoren, met daarbij ook een nulmeting van het nieuwe financieringsmechanisme. Hij was daar niet pessimistisch over, maar zo hadden we hem al eerder leren kennen deze legislatuur. De zon zien schijnen in een plas water, weet je nog, maar nu liet hij die beeldspraak even achterwege. Vragensteller Beckers had dezelfde hoop.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio