18 oktober 2023 – Onveiligheidsgevoel op school bij lgbti+-leerlingen

Na een niet onverwacht wat langere bespreking van het eerste thema van de plenaire vergadering, -- de terroristische aanslag van 16 oktober 2023 in Brussel; op dat eigenste moment waren ook de betrokken federale ministers aanwezig in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken --, mét nogal wat (politieke) commotie en met op een bepaald moment zelfs duidelijke ergernis van minister Bart Somers over gepraat op het voorzittersgestoelte, pal rechts van hem, terwijl hij een inderdaad zinvolle en ernstige redenering aan het opbouwen was, verwachtte ik een eerder beperkte bespreking, zowel naar tijd als naar commotiegehalte, van het tweede thema, de enige onderwijsvraag van de plenaire vergadering. Wat de tijd betrof, klopte mijn verwachting. Wat het commotiegehalte betrof, toch niet. Een woord van toelichting.

De achtergrond voor de actuele vraag van Stephanie D’Hose was het nieuwe onderzoek van de KU Leuven en çavaria over de schoolervaringen van lgbti+-jongeren in Vlaamse scholen. Vragensteller D’Hose citeerde enkele cijfers en andere vaststellingen die niet zo rooskleurig waren. Welke stappen zou minister Weyts zetten opdat regenboogjongeren zich veilig zouden voelen op school? In de tweede ronde werd de minister nogal bekritiseerd voor zijn relativerende reactie in de pers op de bevraging in kwestie: die kritiek kreeg bij enkele interveniënten duidelijk bijval. En en cours de route liet Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin zich opmerken, wat tot nog meer commotie leidde.

De minister stelde dat de gevoeligheid voor het thema binnen en buiten de scholen groter was dan ooit en dat vond hij terecht. Vanuit zijn bevoegdheid wees hij op de bestaande eindtermen/minimumdoelen in het onderwijs en op het decreet Leerlingenbegeleiding, dat gold voor álle leerlingen, dus ook regenboogleerlingen. In verband met de kritiek op zijn relativerende uitspraak in de pers duidde hij het volledige citaat met een redenering over de twee rollen van çavaria, waartussen enige spanning kon bestaan. Meer was er voor hem niet aan de hand.

In punt 19° van een eerdere, beleidsdomeinoverschrijdende resolutie over dit thema stonden specifieke vragen voor het beleidsdomein Onderwijs. Vragensteller D’Hose wilde weten wat de resultaten waren voor Onderwijs. Minister Weyts hield het bij zijn wat algemenere insteek over de eindtermen/minimumdoelen.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio