17 juni 2021 - Gedachtewisseling over de Visienota Van Kwetsbaar naar Weerbaar: een korte impressie

Door de aard en de context van wat voorlag, kan dit commentaar eigenlijk erg kort zijn. Om te beginnen verwijs ik graag naar de belangrijkste informatie zelf over het thema:

  • de zgn. nota aan de Vlaamse regering, toen de visienota in kwestie op 7 mei 2021 geagendeerd werd op en goedgekeurd werd door de Vlaamse regering in de context van het zgn. relanceplan “Vlaamse veerkracht”;
  • de visienota zelf, waarvan nu deel 1 voorlag; deel 2 over speerpunt 3 zou later volgen;
  • en het Vlor-advies op eigen initiatief van 10 juni 2021 over de visienota, zoals dat door een aantal politici gebruikt werd tijdens deze parlementaire bespreking.

Daarnaast en niet minder belangrijk was er de powerpointpresentatie van minister Weyts. Meteen bleek (en eigenlijk was dat ook volkomen volgens de verwachting) dat zijn 24-minuten durende verhaal vooral één grote herhaling was van allerlei zaken (en soms zelfs helemaal niet direct coronagerelateerd) die in de voorafgaande periode, soms zelfs meermaals, al aan bod gekomen waren bij allerlei vragen om uitleg en diverse andere besprekingen. En dat gold grotendeels ook voor de tussenkomsten en vragen van de onderwijscommissarissen. Men zou kunnen zeggen (en op een bepaald moment n.a.v. een vraag van Loes Vandromme zei de minister dat ook zelf) dat het enige voordeel van deze visienota en de extra bespreking ervan was dat diverse elementen samengebracht waren in één geheel. Ik ga dus de presentatie van de minister, als goede samenvatting van dat geheel, voor zich laten spreken en me hieronder beperken tot nog enkele punten.

Eén. De verhoging van het zgn. aanwendingspercentage (een oud zeer) naar 100%, een punt dat in het Vlor-advies aan bod kwam, als alternatief voor allerlei tijdelijke, ad-hocmaatregelen. Kathleen Krekels stelde voor dat de onderwijsadministratie die hele oefening maar eens moest maken: het hele plaatje dus van besparingen en nu toegevoegde middelen versus een verhoging van het aanwendingspercentage (in de vorm dus van reguliere omkadering). Minister Weyts repliceerde dat zulks een grote kostprijs zou hebben en zou verhinderen dat hij zgn. gecibleerde (ook een van zijn geliefkoosde uitdrukkingen) maatregelen nam.

Twee. Loes Vandromme vroeg naar een transparante budgettaire tabel van dit hele verhaal. Zij gebruikte daarbij graag de metafoor van de puzzel en de ontbrekende puzzelstukken. Minister Weyts zegde toe om een overzicht te bezorgen (ook wat de 250 miljoen euro provisie voor nieuw beleid betrof) van de middelen voor de diverse onderdelen van de voorliggende visienota, incl. de vermelding daarbij of het om (tijdelijke) relancemiddelen ging dan wel om recurrente, bijkomende middelen dan wel bestaande middelen. Voor speerpunt 1 sprak hij alvast van 73 miljoen euro, voor speerpunt 2 van 2,5 miljoen euro, voor de CLB’s van 14 miljoen euro. En uit de relancemiddelen ging het om een totaalbedrag van 90 miljoen euro, zoals al meermaals op zijn slides te lezen was. Wat de CLB’s in het algemeen betrof, viel het de laatste tijd al duidelijk op dat die erg positieve commentaren kregen. Het was ooit anders geweest in bepaalde politieke milieus …

Drie. Op de vraag van Loes Vandromme naar een gezamenlijk conceptueel debat over het GOK-beleid (ook een vraag van de Vlor) antwoordde minister Weyts dat hij daarover al debatten gehad had met zijn coalitiepartners, maar dat hij daarop gerust wilde ingaan, als het Vlaams Parlement, dat meester is over zijn eigen agenda, daartoe een initiatief zou nemen. En passant herinnerde hij in dat verband nog even aan enkele maatregelen in OD XXXI.

Vier. Ten slotte was er nog een, weliswaar klein, politiek akkefietje n.a.v. een tussenkomst van Hannes Anaf, de tijdelijke fractievoorzitter van de Vooruit-fractie. En die kwestie was wél direct coronagerelateerd. Het stoorde hem allang enorm dat minister Weyts deed alsof hij de enige was die de scholen wilde openhouden. Waarop Koen Daniëls repliceerde (nwvr: vermoedelijk ging het over de periode net vóór de paasvakantie 2021, maar vergeef het mij, beste lezer, als ik in dezen toch iets minder accuraat ben … met die veelheid van bijeenkomsten van Overlegcomité, “onderwijsclub”, van wisselende ontwikkelingen enz. enz. was dat hele coronaverhaal toch een enorm kluwen soms …) dat ondanks de consensus over “geen sluiting” bij de drie gemeenschapsregeringen die er tóch kwam door toedoen van federaal minister Frank Vandenbroucke (partijgenoot van Anaf), die “doorduwde”. Beste lezer, ik registreer maar wat ik van Daniëls hoorde.

Je kunt de video van de bespreking en stemming [vanaf 1:11:54] bekijken op de website van het Vlaams Parlement.

Reageren op dit commentaar kan bij Wilfried Van Rompaey wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio