17 juni 2021 – Ontwerp van decreet begrotingscontrole-2021 en van Programmadecreet: een kort commentaar

Hoewel na de toelichting van de teksten en cijfers door minister Weyts op 3 juni, de vragenronde van de onderwijscommissarissen op 10 juni en de antwoorden van de minister op 17 juni de zaak nog niet helemaal formeel afgehandeld was in de Onderwijscommissie, graag toch nu dit korte commentaar. Wat nog ontbrak, was de stemming over het ontwerp van Programmadecreet, en die kon nog niet plaatsvinden, omdat enkele regeringsamendementen vertraging opgelopen hadden door de politieke PFOS-complicaties. Dus zou de zaak haar finale beslag pas krijgen in de Onderwijscommissie op 24 juni. Hoe dan ook, het inhoudelijke verhaal, dat overigens al bij al beperkt was maar zeker niet onbelangrijk, was toch al grotendeels klaar.

Zoals we ook zullen zien bij de bespreking van de visienota “Van Kwetsbaar naar Weerbaar” (deel 1: ‘beter leren, beter voelen’), die geagendeerd werd in dezelfde commissievergadering en waarover je elders op deze pagina’s kunt lezen, kwamen we weer heel wat herhaling tegen vanuit allerlei eerdere besprekingen en vragen om uitleg. Ik ga het dus relatief kort houden. Alvast om te beginnen de presentatie van minister Weyts op 3 juni, die samengevat een goed overzicht bood van wat er precies gewijzigd werd in het kader van deze begrotingscontrole, die dus klassiek de opvolging in het voorjaar nadien vormt van de initieel ingediende en goedgekeurde begroting, i.c. dus die van 2021.

Uit de vragen- en nadien antwoordenronde haal ik selectief de volgende punten. Eén. De hertelling in het buitengewoon basisonderwijs en de gevraagde toepassing daarvan in het hele onderwijs. Minister Weyts legde uit dat men in het verleden net de telling op 1 oktober van het lopende schooljaar verlaten had om de scholen (door de telling op 1 februari van het voorgaande schooljaar) de gelegenheid te bieden om hun zaken beter te organiseren. Voor het buitengewoon basisonderwijs bestond wel de nood om de maatregel van een hertelling op 1 oktober nu te herhalen: als er dan meer leerlingen zouden zijn, zouden die ook gefinancierd worden én zouden er ook extra middelen zijn voor infrastructuur. Voor het buitengewoon secundair onderwijs vond hij zo’n hertelling niet nodig wegens de ruimere omkadering daar. In de volgende capaciteitsmonitor zou ook het buitengewoon onderwijs opgenomen worden. De minister verwees ook naar voorliggende programmatiedossiers, maar zei er niet bij hoe het kwam dat dat allemaal zo lang duurde …

Twee. De pedagogische begeleidingsdiensten: besparingen en nieuwe middelen. Ook daarover had het Vlor-advies in kwestie kritische opmerkingen gemaakt en waren vragen gesteld door de parlementsleden. Het (inhoudelijke) kerntakendebat over de PBD’s liep (nwvr: er was een overleg op 14 juni 2021). Dat wilde de minister eerst finaliseren en nadien het verhaal over de middelen afkloppen. De bekende 3,5 miljoen euro waarover het hier ging, waren, zoals bekend, gekleurde middelen voor de PBD’s om in te zetten voor de fases 0 en 1 van het zorgcontinuüm. De daarmee ook verbonden conceptnota “Leersteundecreet” zou vóór het zomerreces op de Vlaamse regering komen, wat de minister recent ook al gezegd had in deze commissie.

Drie. Ondersteuning/versterking voor schoolleiders. Dit stond niet in het ontwerp van Programmadecreet, maar Johan Danen had daarover vragen gesteld. Het gevolg was wel dat minister Weyts vooral moest herhalen wat daarover al meermaals bij eerdere vragen om uitleg geantwoord was. En dus kregen we opnieuw het verhaal van de supervisietrajecten, van het onderzoeksproject van de UGent en de Arteveldehogeschool, van de meelooptrajecten (250 trajecten al goedgekeurd + de inspiratiegids die de Karel de Grote Hogeschool ging leveren), van de professionaliseringstrajecten (25 voorstellen goedgekeurd), van het competentieprofiel van schoolleider, van enkele al bekende en nog op komst zijnde voorbeelden van planlastvermindering en ten slotte van de extra middelen voor het basisonderwijs. De 7,7 miljoen euro voor beleidsondersteuning in het basisonderwijs (op kruissnelheid: 23 miljoen euro) was wel nog voorwerp van hangend sociaal overleg in het kader van de cao XII-besprekingen, maar dat was niet zo’n eenvoudig verhaal, vernam ik in de wandelgangen …

Vier. Relanceplannen en legaliteitsbeginsel. Geïnspireerd door het advies van de Raad van State, hadden nogal wat parlementsleden dat punt in hun vragen opgenomen. De voorlaatste slide van de eerdere toelichting door de minister ging daar overigens al uitvoerig over. Hij herhaalde die uitleg eigenlijk nu en voegde alleen nog toe dat het Vlaams Parlement (de Onderwijscommissie) bij al die plannen betrokken was (cf. ook de resolutie van 16 december 2020) en dat het Vlaams Parlement driemaal/jaar de controle zou kunnen doen op de uitvoering van de plannen. Over het ook meermaals aangehaalde probleem van het niet-recurrent zijn van het grootste deel van de relancemiddelen (cf. Digisprong), herhaalde de minister dat 10% wél recurrent was, evenals het zgn. Kennis- en Adviescentrum, én er zou een evaluatie volgen via het MICTIVO-onderzoek, waarbij hij ervan uitging dat dit verhaal sowieso een vervolgtraject zou krijgen.

Tot slot nog:

  • +13,7 miljoen euro voor studiefinanciering wegens meer studietoelagen in de graduaatsopleidingen, een daling van de zgn. non-take-up én bijkomende maatregelen in het ontwerp van OD XXXI, die de minister net één week eerder al toegelicht had;
  • +5 miljoen euro voor huursubsidies, vooral in capaciteitsgebieden;
  • +250 miljoen euro provisie zouden recurrente extra middelen zijn, die vooral aan de volgende cao(‘s) besteed zouden worden en die waren niet te verwarren met de 300 miljoen euro coronaprovisie voor alle beleidsdomeinen samen bij de initiële begrotingstoelichting-2021;
  • in totaal ging het bij deze begrotingscontrole om +41,4 miljoen euro beleidskredieten.

Over het ontwerp van decreet over de uitgavenbegroting wordt in de commissie slechts zgn. indicatief bestemd: 9 stemmen van de meerderheid waren vóór, 3 stemmen van Vlaams Belang waren tegen, 1x Groen en 1x Vooruit onthielden zich.

Je kunt de video van de bespreking en stemming [vanaf 16:35] bekijken op de website van het Vlaams Parlement.

Reageren op dit commentaar kan bij Wilfried Van Rompaey wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio