12 oktober 2023 – Ontwerp van decreet over open scholen: kort

Naar aanleiding van het eerdere Vlor-advies hierover hadden we al eens een vraag om uitleg zien passeren over de zaak. Nu was het aan minister Weyts om het ontwerpdecreet in kwestie toe te lichten. Ik verwijs nog graag naar de laatste stap op het niveau van de Vlaamse regering, waarbij verduidelijkt werd hoe rekening gehouden is met het advies van de Raad van State.

De samenvatting van de eigenlijke inhoud van de in het Vlaams Parlement ingediende ontwerptekst komt hierop neer:

  • Het gaat om de principiële verplichting om schoolinfrastructuur open te stellen voor derden;
  • Die verplichting geldt weliswaar alleen, indien een school een beroep wil doen op AGION-subsidies resp. investeringsmiddelen van het GO! voor de aankoop, nieuwbouw en renovatie van (voldoende grote) schoolinfrastructuur;
  • Het betreft de instellingen voor gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en de instellingen voor het volwassenenonderwijs;
  • De openstelling betreft ruimten en gebouwonderdelen die zich in alle redelijkheid kunnen lenen tot openstelling na de schooluren.

Politiek bestond hierover blijkbaar geen controverse. In diverse tussenkomsten van onderwijscommissarissen was er wel aandacht voor enkele bezorgdheden, die ook in het vermelde Vlor-advies stonden. Op 8 juni 2023 was er ook al ons eigen, erg kritische persbericht.

Over de fiscale problemen hoorden we nu in de bespreking dat voor het Vlaams Gewest er geen probleem was met de onroerende voorheffing (OV) (en de vrijstelling daarvan voor schoolgebouwen). Op het federale niveau was met minister van Financiën Vincent Van Peteghem deze afspraak gemaakt inzake het al of niet voor onderwijs gebruiken van een schoolgebouw: alleen de uren voor het externe gebruik werden geteld en alle ándere uren van de dag (en de nacht) zouden als onderwijsgebruik gelden. Voor Brussel, erkende de minister, moest de OV-kwestie nog bekeken worden, maar daaraan wilde de Brusselse onderwijscommissaris van Vooruit Hannelore Goeman zeker constructief bijdragen.

De btw-problematiek werd slechts even aangeraakt door onderwijscommissaris Arnout Coel, die vond dat daaraan al voldoende tegemoetgekomen was, maar onderwijscommissaris Jan Laeremans kaartte de btw-kwestie wél nog eens aan. De minister vermeldde in zijn antwoord wel de btw, maar, -- heel eigenaardig --, stapte meteen over op de kwestie van de onroerende voorheffing met de uitleg die je enkele zinnen geleden daarover hier kon lezen, maar over btw voorts geen woord…

Het verrekenen van (recurrente) kosten (conciërge, energie, inflatie, …) aan de derden-gebruikers was ook allemaal perfect mogelijk volgens de minister. Zijn inspiratiegids, die bijna klaar was, met alle nuttige zaken in dit verband zou snel na de goedkeuring van het ontwerpdecreet aan de scholen gecommuniceerd worden. Ik houd het erop dat de concrete praktijk op het terrein zal uitwijzen of dit allemaal zo vlotjes zal verlopen als hier uit heel wat tussenkomsten bleek.

De stemming over de tekst kon heel snel: unaniem aangenomen.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen.

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio