12 mei 2022 – Verlenging van praktijkcommissie eindtermen

Best wel een paar interessante vragen om uitleg in de Onderwijscommissie deze week. Er vielen er ook enkele interessante weg, maar die hebben we dan nog tegoed. De “praktijkcommissie eindtermen” is een intussen bekend thema. Ik herinner alvast aan de commissievergadering van 16 december 2021, maar vooral aan die van 10 maart 2022. Nu was het tussentijdse rapport van de praktijkcommissie op de Vlaamse regering geweest en konden we op 3 mei 2022 een reactie in de pers (voor abonnees) noteren van Lieven Boeve.

Drie vragenstellers, aanvankelijk zelfs vier, maar Hannelore Goeman was niet aanwezig. Ze vroegen allemaal naar voorlopige conclusies van (en mogelijke aanpassingen aan de eindtermen in) het tussentijdse rapport en naar de werkwijze na de goedgekeurde verlenging van de praktijkcommissie. Quid met de zgn. commissie van academici? De ene vragensteller (Loes Vandromme en Koen Daniëls) deed het al wat langer dan de andere (Jan Laeremans), maar het kwam allemaal wel ongeveer op hetzelfde neer. Het belang van het thema was sowieso groot. Er was bij vragensteller Vandromme ook een verwijzing naar het te verwachten arrest van het Grondwettelijk Hof over de eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs, dat op zich liet wachten. In de agendering op de website van het Grondwettelijk Hof is de kalender voor zaken waarin de datum van het arrest al bepaald is, nu al aangevuld tot 25 mei, zonder vermelding van de eindtermenzaak. Vragensteller Laeremans vroeg ook naar een reactie op Lieven Boeves reactie.

Minister Weyts schetste kort en algemeen nogmaals de rationale achter de praktijkcommissie en wat in het tussentijdse rapport stond en sprak van de goedkeuring van de door de praktijkcommissie gevraagde verlenging met één jaar (voor een fijnmazigere bevraging tot op het niveau van de individuele studierichtingen). Over een bijkomende verlenging nadien wilde hij nu nog niet beslissen evenmin als over een verlenging van de zgn. gedoogperiode (van twee jaar) die de Onderwijsinspectie zou respecteren bij doorlichtingen. De verplichting om een (bijkomend) rapport af te werken tegen het einde van het lopende schooljaar werd wel behouden. Als reactie op Lieven Boeves kritische reactie zei de minister het oordeel over de uitvoering van de opdracht door de praktijkcommissie liever over te laten aan de opdrachtgever van de praktijkcommissie, zijnde de Vlaamse regering. En die had dus de opdracht verlengd, wat volgens hem betekende dat de opdrachtgever die uitvoering als goed beoordeelde. De concrete realisatie van de eindtermen was, wegens de aard ervan, niet eenvoudigweg te kwantificeren, aldus nog de minister.

De vragenstellers hadden enkele bijkomende vragen en opmerkingen: samenstelling van en samenwerking met de commissie van academici en stand van zaken bij de eindtermen basisonderwijs (Loes Vandromme); hoe komt het dat de invoering van de eindtermen hier vlot verliep en daar niet en bleef de samenstelling van de praktijkcommissie dezelfde? (Koen Daniëls); een of andere tijdmeting was noodzakelijk en een pleidooi voor een verlenging met twee jaar (Jan Laeremans).

De minister gaf de samenstelling van de commissie van academici (alle universiteiten waren zowat vertegenwoordigd) en herhaalde wat hij al gezegd had over hun inbreng, ook met het oog op de toekomstige, periodieke opvolging van de eindtermen. Eventuele aanpassingen aan de voorliggende eindtermen zouden gepast decretaal geregeld worden.

Vragensteller Vandromme benadrukte nogmaals (en terecht, want behoort tot de kern van dit dossier) de belangrijke toets van de haalbaarheid, hoe moeilijk ook, én de vrijheid in tijd en ruimte voor leraren bij de realisatie van de eindtermen. Vragensteller Daniëls liet inzake mogelijke bijsturingen alweer het “aso” buiten beeld (met zijn bso-voorbeeld uit de PAV-peiling die recent ook aan bod kwam in het Vlaams Parlement), maar zijn verwijzing naar het basisonderwijs in dat verband kon ik wel beamen. Vragensteller Laeremans keek voorts uit naar de derde graad secundair onderwijs en herhaalde zijn voorstel om de praktijkcommissie nog verder te verlengen dan nu al goedgekeurd was. Wordt vervolgd…zeer zeker.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio