12 mei 2022 – Ontwerp van decreet tot wijziging van de regelgeving over duaal leren, de aanloopfase en het stelsel van leren en werken: een kort commentaar

Het bleek niet alleen de titel van een Duits liedje te zijn, maar ook waarachtig een Duits spreekwoord: ‘Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei’. Hoe dit talige leukigheidje doordrong in de twee vergaderingen van de Commissie voor Onderwijs op deze dag lees je wel elders op deze pagina’s (bij de vragen om uitleg). Hier kan ik de zaak erg kort houden, gelet op de vraag om uitleg over ditzelfde thema slechts één week eerder (5 mei 2022).

Zoals bij een vorige gelegenheid, kregen we nu eerst een duo-optreden van de ministers Weyts en Crevits om het ontwerpdecreet toe te lichten aan de hand van deze duidelijke powerpointpresentatie. Vanuit nog diverse andere vragen om uitleg deze legislatuur, maar ook in de memorie van toelichting bij het ontwerpdecreet waren de doelen erg duidelijk (p.3): “Dit ontwerp van decreet heeft een dubbele doelstelling. Ten eerste bevat voorliggend ontwerp van decreet een aantal maatregelen die de uitfasering van leren en werken mogelijk maken. Hierbij gaat het concreet om een uitbreiding van de aanloopfase, kwalificeren in de aanloopfase en de wijziging van de berekeningswijze van het werkingsbudget voor duale opleidingen in de centra voor deeltijds onderwijs en Syntra vzw’s. Daarnaast wordt dit ontwerp van decreet aangegrepen om diverse technische correcties door te voeren aan de regelgeving rond duaal leren en alternerende opleidingen in het secundair onderwijs.”

De resterende knelpunten en andere opmerkingen, die opnieuw in meerdere tussenkomsten aan bod kwamen, kenden we al ten overvloede. Ik wijs hier alleen nog op de omkadering (in tegenstelling tot de werkingsmiddelen) die voor het voltijdse engagement niet verhoogd werd. Minister Weyts sprak in dat verband nogal makkelijk over “toch gewoon een kwestie van een reorganisatie op de werkvloer” en “die leerlingen zijn soms afwezig”. Maar goed, zijn eigen partijgenoot Koen Daniëls vroeg algemeen sowieso een evaluatie van het decreet. Onder voorbehoud van goedkeuring van het ontwerpdecreet door het Vlaams Parlement was de omzendbrief in kwestie al naar de onderwijsinstellingen gestuurd.

De verenigde commissies Werk en Onderwijs namen alvast het ontwerpdecreet aan: met een tegenstem van Vooruit (Hannelore Goeman was de enige aanwezige) en onthoudingen bij Vlaams Belang en Groen. De meerderheidsfracties stemden vóór… uiteraard.

Je kunt alvast de video [vanaf 17:31] van de bespreking en stemming bekijken.

Reageren op dit commentaar kan bij Wilfried Van Rompaey wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio