16 december 2021 – Praktijkcommissie i.v.m. eindtermen

Politiek een heel stuk interessanter dan de voorgaande vragen was deze vraag om uitleg van Loes Vandromme. Zij schetste wat over die onafhankelijke praktijkcommissie stond in een Mededeling aan de Vlaamse regering van 2 juli 2021. Ik ga hier nu niet het hele verhaal van de eindtermen in kwestie en van “onze” hangende procedure daarover bij het Grondwettelijk Hof opnieuw vertellen. Dat is genoegzaam bekend. Deze praktijkcommissie is daarin overigens altijd ook een vreemd element geweest. Maar goed, de vraag was, kort gezegd, hoever stond het nu met de werkzaamheden van die commissie, na ook een tweede Mededeling aan de Vlaamse regering halfweg oktober over een tussentijdse rapportage van de praktijkcommissie? Er bleek intussen een band te bestaan tussen de praktijkcommissie en “de commissie van academici” onder leiding van emeritus professor Ludo Melis, wat mij trouwens niet onlogisch voorkwam. Een methodologie voor de evaluatie van de haalbaarheid van de (specifieke) eindtermen was inderdaad een cruciaal element in het verhaal. Begin december zou een en ander klaar zijn. Vandaar de vraag om uitleg nu.

Minister Weyts vertelde dat men zich voor die methodologie gebaseerd had op de werkwijze in het hoger onderwijs. Aha, dacht ik meteen, interessant, maar ik vond het dan wel vreemd dat in de hangende procedure bij het Grondwettelijk Hof zo’n ook door ons gesuggereerde werkwijze door (de advocaten van) de Vlaamse regering als irrelevant beschouwd werd. Hoe dan ook, de praktijkcommissie had de onderzoeksvragen verder verfijnd en nu zaten beide commissies samen om die werkwijze en methodologie op elkaar af te stemmen. Daarvoor hadden ze zich door alle betrokken onderwijsactoren al laten informeren. Voor het overige hield de minister zich aan de eerder geplande timing. Het was dus afwachten.

Vragensteller Vandromme uitte duidelijk haar twijfels: over de verwachte resultaten van de praktijkcommissie én over de geplande timing. Maar ten minste even relevant vond ik Vandrommes link naar het proces van die andere eindtermen: die voor het basisonderwijs. Wat viel er hier te leren met het oog op die bao-eindtermen? Bij mijn weten lag dat proces stil en allanger dan vandaag.

Interveniënt Jan Laeremans kwam nog heel even zijn eerdere bekommernis herhalen: die praktijkcommissie moest toch, gelet op de voorliggende, gefaseerde invoering van de eindtermen in kwestie, langer kunnen doorwerken dan juni 2022. Inderdaad, zijn idee was helemaal niet gek. Interveniënt Koen Daniëls kon in zo’n politiek belangrijk dossier ook niet ontbreken, uiteraard. Hij weerde zich om de legitimiteit van de praktijkcommissie nogmaals te motiveren. Hij “vergat” daarbij wel even dat het ook om aso-eindtermen ging… En zoals de minister pleitte hij voor terughoudendheid vanuit de politiek ten aanzien van de praktijkcommissie. Autonomie was het sleutelwoord.

De timing van de praktijkcommissie was ondergeschikt aan haar resultaat, zo vervolgde minister Weyts. Er gold hier voor hem zeker ook een leerdoel met het oog op andere eindtermen en hij wilde er, in tegenstelling tot de eindtermengeschiedenis tot nog toe, toekomen dat er op een meer regelmatige basis gezorgd zou worden voor een actualisering van de eindtermen, waarvan hij niet genoeg kon benadrukken dat het “minimumdoelen” waren. Afwachten of het Grondwettelijk Hof de actuele eindtermen van de tweede en derde graad secundair onderwijs ook het label “minimumdoelen” zal toekennen… Vragensteller Vandromme besloot de bespreking met nogmaals uit te leggen waarom ze de vraag nu gesteld had. Terecht!

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de werkzaamheden van de praktijkcommissie van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio