1 juli 2021 - Tienerouders in onderwijs

Elisabeth Meuleman begon met een erg omstandige toelichting over de moeilijke situatie van tienerouders en een dito lijst van vragen. Er waren heel wat pijnpunten: in de regelgeving over moederschapsrust/borstvoedingsverlof en vaderschapsverlof, met diverse negatieve gevolgen voor het schooltraject van vooral de tienermoeders. Het probleem voor tienervaders was vooral dat hun rol vaak vergeten werd.

Minister Weyts legde uit dat de doelgroep in kwestie nu al een beroep kon doen op een systeem van flexibele leertrajecten, op synchroon internetonderwijs (SIO): Bednet en TOAH, ook in het buso kon gebruikgemaakt worden van TOAH. Maar TOAH of SIO verplichten voor een bepaalde doelgroep leek hem een stap te ver. Het viel me op dat ook hier politici van Groen erg snel neigen naar “verplichten”…alweer. De minister lichtte ook de voorgeschiedenis toe van de regelgeving in zijn diverse aspecten, zoals die nu bestond, ook inzake eindtermen en leerlingenbegeleiding als erkenningsvoorwaarde voor scholen.

Vragensteller Meuleman repliceerde dat wat de minister geschetst had al dateerde van 7 jaar voordien en vroeg om in gesprek te gaan en na te gaan of een en ander niet bijgestuurd moest worden, ook gelet op de recente ontwikkelingen op het vlak van afstandsonderwijs. Interveniënt Koen Daniëls onderstreepte een aantal antwoorden van de minister en wilde blijvend aandacht geven aan preventie.

Minister Weyts stond open voor elk gesprek, maar schetste toch ook nog de werkwijze en redenering van inderdaad jaren geleden die tot de huidige situatie geleid had. Vragensteller Meuleman toonde een zeker begrip en was blij met de bereidheid van de minister om in gesprek te gaan met de betrokken organisaties.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over tienerouders en het onderwijs van Elisabeth Meuleman” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio