1 april 2021 – Studiekeuze-app van UHasselt

Als vervolg op de hoorzitting van 17 september 2020 en, meer recent, de vraag om uitleg van 25 februari 2021 stelde nu Roosmarijn Beckers een hele rist vragen over een mogelijke app van de UHasselt ter ondersteuning van de studiekeuze van leerlingen na het secundair onderwijs. De basis voor zo’n online tool was een onderzoek waarbij naar twee eenvoudige parameters werd gekeken: het puntengemiddelde van leerlingen in het laatste jaar secundair onderwijs en de match tussen hun afstudeerrichting en de gekozen opleiding aan de universiteit. Er bleek een zeer grote correlatie te zijn tussen de twee onderzochte parameters en de prestaties in het eerste jaar aan de universiteit. Geen enkele zgn. ijkingstoets zou een betere voorspeller zijn van studiesucces later. Er kwam enerzijds wel wat kritiek op dat onderzoek, maar anderzijds vroeg de huidige rector van de UHasselt Bernard Vanheusden alvast om voorlopig geen verplichte ijkingstoetsen meer toe te voegen aan het bestaande lijstje opleidingen. Wat was de visie van minister Weyts en wat met zijn plannen om bindende gevolgen toe te kennen aan de resultaten op de ijkingstoetsen?

Heel voorspelbaar vertelde de minister opnieuw het verhaal van de zgn. viertrapsraket uit het Regeerakkoord (p.38-39). Voorts weidde hij uit over de sowieso al bestaande Onderwijskiezer van de CLB’s, die dezelfde informatie gebruikte als de toekomstige app, maar ook over de risico’s ter zake. Hij maande de UHasselt aan tot voorzichtigheid en riep haar tegelijk op tot afstemming met de andere universiteiten en de CLB’s. In het tweede deel van zijn antwoord verdedigde de minister nogmaals het nut van de ijkingstoetsen als element aan het eind van het studiekeuzeproces, waarbij hij verwees naar het ijkingstoetsonderzoek van de VLIR.

In haar repliek bracht vragensteller Beckers de enigszins alleenstaande positie van de UHasselt in de bovenvermelde hoorzitting in herinnering en vroeg de minister of hij niet bang was “dat zij u zullen blijven tegenwerken bij de verdere invoering van die ijkingsproeven”? Interveniënt Brecht Warnez was nieuwsgierig naar intussen al mogelijke bevindingen van de minister over zijn gewenste scenario van een verplichte remediëring na ijkingstoetsen: wat met het nodige extra personeel? Interveniënt Koen Daniëls betreurde de opstelling van voormalig rector Luc De Schepper en stelde voor om de lijn van het Regeerakkoord voort te zetten. Interveniënt Johan Danen maakte toch nog wat interessante kanttekeningen bij ijkingstoetsen, die namelijk voor bepaalde opleidingen minder geschikt zouden kunnen zijn.

Minister Weyts herhaalde in de tweede ronde de essentie van zijn eerdere antwoord. Een specifieke werkgroep met vertegenwoordigers van zijn administratie, van de VLIR, de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) en de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) was nu volop bezig om het hele dossier van de ijkingstoetsen en eventuele verplichte remediëring te bekijken. Hun rapport werd verwacht in de tweede helft van 2021. Vragensteller Beckers kon daar helemaal mee leven.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio