Pieter Vanden Dooren

Scholen, centra, academies en internaten geven dagelijks het beste van zichzelf om hun lerenden breed te vormen en de beste onderwijskwaliteit te bieden. De pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt daarbij.

We interviewen elke maand een lid van onze organisatie over zijn of haar ervaringen met de pedagogische begeleiding. Deze maand laten we Pieter Vanden Dooren, directeur van De Mozaïek buitengewone school Sint-Jozefsinstituut in Geraardsbergen, aan het woord.

Waarom deden jullie een beroep op de pedagogische begeleiding?

sla link op in klembord

Kopieer

De voorbije jaren deden we vaak een beroep op de pedagogische begeleiding. Als directie ga je in eerste instantie naar de directievergadering, waarbij de pedagogische begeleiding geregeld alle directeurs uit het buitengewoon onderwijs bijeenbrengt. Ook zitten zij die vergadering voor. Recent woonde een begeleider een klassenraad bij, op vraag van onze school, om met ons team na te gaan hoe we de verschillende fasen van handelingsplanning doorlopen. De begeleider was een halve dag aanwezig op een klassenraad, daarna overliepen we de verschillende stappen samen met een deel van het beleidsteam. Ook tijdens de proefdoorlichting als voorbereiding op de nieuwe doorlichting 2.0 liepen we dit traject samen met een begeleider.

Daarnaast zijn onze collega’s op school, paramedici en leraren, vrij om aanwezig te zijn bij  een praktijkgericht onderzoek (PGO). Daarin gaan ze samen met collega’s van andere buitengewone scholen binnen de regio Oost-Vlaanderen en onder begeleiding van de pedagogische begeleiding dieper in op thema’s die hen kunnen versterken in hun kennis en vaardigheden. Zeer handig, omdat er binnen het buitengewoon onderwijs heel wat specifieke zaken zijn met een kleine doelgroep.

Ook zorgen begeleiders voor de beginnende directeurs in de mallemolen van het schoolleiderschap. Zeker als beginnender directeur word je bij momenten overspoeld.

Op welke manier worden de bevindingen gedeeld met de collega's?

sla link op in klembord

Kopieer

Op onze school is er een traditie van delen, zowel binnen als buiten de school. Binnen de school is er steeds ruimte voorzien op vergaderingen of overlegmomenten, om zaken die binnenkomen via een PGO of via een directievergadering aan bod te laten komen. Buiten de school staan wij steeds open om zaken te delen, bijvoorbeeld door een gemeenschappelijke vergadering met een andere buitengewone school, waarbij de orthopedagogen en de psychotherapeuten items aanbrengen uit hun onderzoeksveld of PGO. Op de tweedaagse van het buitengewoon onderwijs in Gent delen wij ook graag de bevindingen van de PGO’s.

Als enige buitengewone school binnen onze scholengemeenschap vind ik het ook mijn taak om aan collega-directies en schoolbesturen voldoende uitleg te geven over dingen als de ondersteuningsnetwerken, ondersteuning van kleine types, leerstoornissen… Wij ontvangen collega’s ook graag op onze school om aan expertisedeling te doen. Dat geldt zowel voor collega-directeurs van andere scholen binnen en buiten hetzelfde bestuur als andere collega's binnen de organisatie.

Hoe heeft de pedagogische begeleiding geholpen bij de werking van je school?

sla link op in klembord

Kopieer

Onmiddellijk denk ik aan handelingsplanning, wat onze kerntaak is. De begeleider speelt hier op verschillende manieren op in. Het bijwonen van een klassenraad, het organiseren van intervisiemomenten tussen directies of orthopedagogen en psychotherapeuten, maar ook het opvolgen van de wijzigingen in het decreet en de verwachtingen van de doorlichting 2.0.

De info die je als directie meekrijgt op overlegmomenten neem je ook mee naar je school en implementeer je waar het kan.

Een belangrijke werkgroep die de pedagogische begeleiding leidt, is de werkgroep ICT en handelingsplanning. Daar hebben onze psychotherapeuten en logopedisten altijd de kans om digitale aanpassingen te doen die onze handelingsplanning correcter maken of digitaal vereenvoudigen.

Wat is het effect van de begeleiding op je medewerkers?

sla link op in klembord

Kopieer

Binnen onze buitengewone school is er zoveel variatie in groepen en heeft elke klasgroep zijn eigen werking en specificaties. Het is dan ook van groot belang dat collega’s op onze school hun expertise en kennis kunnen verruimen door nascholing, eigen onderzoek en overleg. Dit kan enkel door overleg met ander scholen uit het buitengewoon onderwijs, wat de pedagogische begeleiding faciliteert.

Hoe gaan jullie de resultaten opvolgen?

sla link op in klembord

Kopieer

De uitwerking en info die we krijgen van bovenstaande werkgroepen, interventies of overleggen zijn uiteindelijk zichtbaar op één plaats:  op de klasvloer!

Welke beslissingen we ook nemen of doelen die we ook nastreven, doen we met één centrale vraag: “Worden de leerlingen hier beter van?”. De info van de pedagogische begeleiding kan informerend zijn, ondersteunend zijn, beleidsmatig …. Het kan de paramedici of leraren versterken in hun taak, het kan een impact hebben op het schoolwerkplan, groepswerkplan, individueel handelingsplan… Maar het resultaat moet uiteindelijk op de klasvloer zichtbaar zijn.

Hoe helpt de pedagogische begeleiding jou om je brede kijk op onderwijs en samenwerking met gewoon onderwijs in de praktijk te brengen?

sla link op in klembord

Kopieer

Hierbij denk ik onmiddellijk aan de competentiebegeleider en pedagogisch begeleider, die net als ik respectievelijk aanwezig zijn op het zorgloket en beheerscomité van ons ondersteuningsnetwerk OVA. Zij zijn de bewaker van de brug die buitengewoon en gewoon onderwijs maken. Zij volgen op hoe wij de handen in elkaar slaan.

Wat wil je de pedagogische begeleiding nog meegeven?

sla link op in klembord

Kopieer

Ondanks onze positieve ervaringen, wil ik toch graag een oproep doen aan de pedagogische begeleiding om de kritische bril niet te ver weg te leggen. Niet om kritisch naar schoolleiders en mensen op de onderwijsvloer te kijken, maar om kritisch te kijken naar de informatiestroom die van bovenaf komt. Ook jullie voelen waarschijnlijk de strijd tussen mandaat opnemen voor de koepel/overheid en de zorg voor wat gebeurt op de werkvloer.

Blijf luisteren naar de oproepen van schoolleiders en hun collega’s. Sta hen bij met raad en daad. Goede raad is zilver, maar ons blijven bijstaan daar waar het gebeurt, is goud waard. Jullie investeren heel wat in de mensen uit het onderwijsveld. Maar ook zij investeren tijd in de opleidingen, bijeenkomsten en infosessies die jullie organiseren. Een investeerder zou hier gouden zaken kunnen doen.

Verwante artikels

×
Kijkt als...
Niveau
Regio