Krachtlijnen

Kwaliteitsvol onderwijs is gericht op de integrale persoonsvorming van jongeren, wil hen aanspreken op al hun talenten, hen bekwamen in al hun competenties en ondersteunen in alle dimensies van hun persoon-zijn. Dit impliceert dat het vak rooms-katholieke godsdienst ten volle inzet op levensbeschouwelijke vorming, opdat jongeren vaardig hun weg vinden in het religieuze en levensbeschouwelijke landschap van vandaag. Omdat godsdienst en levensbeschouwing te maken hebben met wat mensen ten diepste raakt en met persoonlijke keuzes, kan men ze alleen van binnenuit leren kennen. Het vak wil een essentiële bijdrage leveren aan de (inter)levensbeschouwelijke dialoog met eerbied voor ieders levensbeschouwelijke eigenheid.

Drie krachtlijnen beantwoorden aan de basisdoelen voor het vak:

Levensbeschouwelijk groeien

sla link op in klembord

Kopieer

Vanuit het inzicht van het plurale levensbeschouwelijke karakter van het menselijke spreken, denken en handelen, en in dialoog met het zinaanbod van het christelijk geloof in deze context zich rekenschap geven van het eigen levensbeschouwelijk profiel.

Aandacht voor de 'menswording' van de jongere, met een eigen verleden, heden en toekomst. Centraal staat die concrete jongere in zijn zoektocht naar een eigen identiteit, zingeving en kwalitatieve levenskansen, in zijn gesitueerd-zijn binnen een eigen context van gegevenheden, begrenzingen, mogelijkheden en invloeden. Elke jongere legt een eigen weg af in het groeiproces naar volwassenheid toe. Uiteraard verloopt dit stapsgewijs. Reacties en gevoeligheden, eigen aan bepaalde leeftijdsfasen binnen deze psychodynamische ontwikkeling, vragen om aandacht, vertrouwen en respect. Bovendien zullen occasionele gebeurtenissen en ervaringen bij ieder individueel hun impact laten gelden. Een leerproces kan communicatief heten als wordt uitgegaan van het feit dat elke deelnemer aan het leerproces gelijkwaardig is en vrij moet kunnen spreken of zwijgen. Ieder mag en kan eigen denkbeelden aandragen en/of voor zichzelf houden.

Religieuze geletterdheid versterken

sla link op in klembord

Kopieer

Het zinaanbod van het christelijk geloof kennen en plaatsen in de context van levensbeschouwelijke pluraliteit.

Het is van een niet te onderschatten waarde het eigen (gesitueerd) levensverhaal van de jonge mens te kunnen confronteren, zowel met een veelheid van sprekende (en tevens gesitueerde) verhalen van anderen, als met het christelijk verhaal. Dit geeft kansen tot herkenning en integratie, maar ook tot afstand nemen. Stuk voor stuk draagt dit alles bij tot verrijking en verruiming van de eigen levenservaringen, het open, kritisch en bevrijdend denken. Het werpt licht op het eigen levensverhaal en betekent tevens een stuk gedragenheid door (levens)ervaringen met en van anderen. Vanuit dat oogpunt, kunnen het bijbels verhaal en andere verhalen uit de kerkgeschiedenis, als bron en voedingsbodem van het christelijk geloven, in geen geval ontbreken.

Interlevensbeschouwelijke competenties verwerven

sla link op in klembord

Kopieer

Zich bewust worden van en zich levensbeschouwelijk uitgedaagd weten door de pluraliteit van zinaanbod (levensbeschouwingen) in onze hedendaagse leefwereld en samenleving.

Het concrete levensverhaal van ieder speelt zich af binnen een netwerk van maatschappelijke gegevenheden en constructies. Ook dat vormt voor de jongere een uitdaging: zijn eigen plaats te onderkennen binnen het kluwen van veelheid van aanbod en invloeden, verantwoordelijkheden, verwachtingen. Positieve ervaringen maar ook tal van ontgoochelingen en mislukkingen zullen mee doorwegen bij het uitzoeken en aftasten van de eigen plaats en verantwoordelijkheid, nu en in de toekomst.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio