Vzw’s zijn verplicht om jaarlijks een begroting op te stellen en ter goedkeuring voor te leggen aan de Algemene Vergadering (art. 3:47, § 1, Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen). Een belangrijk onderdeel van die begroting is een raming van het verwachte werkingsbudget.

Het werkingsbudget bestaat uit:

 • jaarlijks terugkerende middelen
 • gekleurde tijdelijke middelen die maar gedurende één of enkele jaren worden toegekend (bijvoorbeeld: de energiecompensatie).

Gekleurde tijdelijke middelen maken geen deel uit van de rekenmodules. Hierop bestaat er één uitzondering: de energiecompensatie.

Energiecompensatie

sla link op in klembord

Kopieer

Er is een eenmalige tegemoetkoming voor de hoge energiekosten voor schooljaar 2022-2023. Ongeveer 55% van deze tegemoetkoming wordt uitgekeerd uiterlijk op 31 december 2022. De overige 45% wordt uitgekeerd uiterlijk op 30 juni 2023.
Die energiecompensatie is verwerkt in de rekenmodules.

Middelen voor materiaal- en energie-intensieve structuuronderdelen

sla link op in klembord

Kopieer

Leerlingen van bepaalde structuuronderdelen van het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs genereren middelen voor materiaal- en energie-intensieve structuuronderdelen. Niet alle structuuronderdelen van het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs komen in aanmerking voor deze middelen.

De structuuronderdelen die wel in aanmerking komen, zijn ingedeeld in drie groepen: de leerlingen in de meest materiaal- en energie-intensieve structuuronderdelen genereren dubbel zoveel middelen als de leerlingen in de minst materiaal- en energie-intensieve structuuronderdelen. De tussencategorie genereert anderhalve keer het bedrag van de minst materiaal- en energie-intensieve structuuronderdelen.

Die middelen zullen worden uitbetaald uiterlijk op 30 juni 2023. Die eenmalige middelen zijn niet in de rekenmodules verwerkt.

Kleuring van de GOK-middelen

sla link op in klembord

Kopieer

De minister van Onderwijs heeft aangekondigd dat de middelen voor gelijke onderwijskansen, gekleurde middelen zullen worden. Middelen voor gelijke onderwijskansen worden ook genoemd: GOK-middelen, SES-middelen of middelen die verdeeld worden op basis van leerlingenkenmerken.

Voor het secundair onderwijs kun je daar meer over lezen in de omzendbrief SO/2021/01 van 15/06/2021 (vlaanderen.be).

Voor het basisonderwijs vind je informatie onder de punten 1.2.5 en 1.2.6 van de omzendbrief BaO/98/5 van 27/07/1998 (vlaanderen.be) voor wat de GOK-werkingsmiddelen betreft en onder punt 3.1.4.3 van de omzendbrief BaO/2005/09 van 29/06/2005 (vlaanderen.be) voor wat de GOK-personeelsomkadering betreft. Over de aangekondigde kleuring is er niets te vinden in de omzendbrief BaO/2006/01 van 13/06/2006 (vlaanderen.be).

De rekenmodules bevatten een aparte raming van de bedragen van het GOK-budget. De GOK-personeelsomkadering die eveneens wordt gekleurd, vind je niet in deze rekenmodules.

De Onderwijsinspectie zal de regels voor de correcte aanwending van het GOK-budget toelichten onder de titel “Werkwijze en instrumenten” op de webpagina GOK-controles | Onderwijsinspectie.

Timing

sla link op in klembord

Kopieer

De werkingsbudgetten worden in twee quasi gelijke schijven betaald in januari-februari en in juni-juli van het schooljaar waarop ze betrekking hebben. Je ontvangt dus ongeveer de helft van de middelen van schooljaar 2022-2023 in januari-februari 2023 en de andere helft in juni-juli 2023.

De werkingsbudgetten zijn doorgaans verworven op basis van de leerlingenaantallen op de eerste schooldag van februari 2022 (of uitzonderlijk op de eerste schooldag van oktober 2022).

De werkingsbudgetten voor de ondersteuning van leerlingen die les volgen in het gewoon onderwijs worden einde 2023 verwacht (na het einde van schooljaar 2022-2023 dus). Die werkingsbudgetten zijn verworven op basis van het aantal ondersteunde leerlingen of het aantal begeleidingseenheden in schooljaar 2022-2023.

Andere aandachtspunten

sla link op in klembord

Kopieer

Daling van de werkingsmiddelen in het gewoon secundair onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Hoewel de geldwaarde per punt in het secundair onderwijs gestegen is ten overstaan van vorig schooljaar, blijft de koopkracht van de werkingsbudgetten toch nog altijd sterk dalen.

Dit is te wijten aan een combinatie van de volgende factoren:

 • onvolledige indexering (60 % in plaats van 100 %);
 • sterke toename van de leerlingenaantallen waarbij:
  • De extra leerlingenaantallen van 2021-2022 maar voor 40% worden vertaald in werkingsbudget.
  • De extra leerlingenaantallen van voorgaande schooljaren het gemiddelde werkingsbudget per leerling verminderen.
 • vertragingseffect: de indexering gebeurt aan de hand van de gezondheidsindex van januari 2022. Sindsdien is de inflatie blijven toenemen.

De neerwaartse trend van de koopkracht van de werkingsbudgetten in het basisonderwijs houdt aan

sla link op in klembord

Kopieer

We verwachten dat de koopkracht van de werkingsbudgetten in het basisonderwijs verder blijft afnemen. Dit is te wijten aan het vertragingseffect van de indexering. De indexering van de werkingsbudgetten van schooljaar 2022-2023 gebeurt aan de hand van de gezondheidsindex van januari 2022. Tussen januari en oktober 2022 is de gezondheidsindex verder toegenomen met 8,21%. Deze prijsstijging met 8,21% is nog niet verwerkt in de werkingsbudgetten van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs.

We moeten hopen dat die prijsstijging zal worden verrekend in de werkingsbudgetten van schooljaar 2023-2024.

Downloads

De koopkracht van onze scholen wordt al jaren uitgehold. Dit artikel geeft meer informatie bij deze problematiek. 

886KB

Regelgeving voor de besteding,  verantwoording en aanvraag van de werkingsmiddelen.  

71KB

Contact

Bernadette Maertens
stafmedewerker
   02 507 06 72
   Trui Vermeersch
   stafmedewerker
     02 507 06 56
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
      Regio