Eerste hulp bij ongevallen

Doet er zich ondanks alle voorzorgen toch een arbeidsongeval voor in jouw organisatie, dan is het ook jouw verantwoordelijkheid om de eerste hulp te voorzien voor je werknemer.
Jij staat ook in voor de eerste hulpverlening voor andere personen die in jouw organisatie aanwezig zijn. In de onderwijssector gaat het dan bijvoorbeeld over leerlingen, ouders en leveranciers, maar ook contractanten en verenigingen die gebruik maken van jouw schoolinfrastructuur.
De wettelijke basis over de organisatie van de eerste hulp in jouw organisatie vind je in boek I, titel 5 van de codex over het welzijn op het werk. Hele uitgebreide informatie over eerste hulp vind je op de website van FOD WASO. Meer praktische informatie vind je in de brochure van FOD WASO.
 

Definities

sla link op in klembord

Kopieer

In het kader van EHBO definieert de wetgever drie begrippen: ‘eerste hulp’, ‘hulpverlener’ en ‘verzorgingslokaal’.

Eerste hulp

sla link op in klembord

Kopieer

‘Eerste hulp’ slaat op de hulp die je biedt na een ongeval of een (niet-)traumatische aandoening. Met die eerste hulp probeer je de gevolgen bij het slachtoffer te beperken en ervoor te zorgen dat de letsels niet erger worden in afwachting van, indien nodig, gespecialiseerde hulp.

Hulpverlener

sla link op in klembord

Kopieer

Een hulpverlener is een werknemer die de basisvorming en nodige bijscholingen gevolgd heeft en in de organisatie belast is met het verstrekken van de eerste hulp.

Verzorgingslokaal

sla link op in klembord

Kopieer

De risicoanalyse betreffende EHBO zal uitwijzen of er eventueel nood is aan een verzorgingslokaal. Deze risicoanalyse wordt in samenwerking met de preventieadviseur-arbeidsarts gemaakt en zijn advies wordt ook ter advies voorgelegd aan het CPBW. Op basis van deze adviezen zal de werkgever een verzorgingslokaal al dan niet inrichten.

Het verzorgingslokaal is een lokaal dat enkel bestemd is om het materiaal voor eerste hulp te bewaren en om de slachtoffers van een ongeval of die onwel geworden zijn, op te vangen met als doel hen de eerste hulp te verstrekken. Het is gevestigd op de arbeidsplaats of in de onmiddellijke omgeving ervan. Dit lokaal kan ook, na advies van de preventieadviseur-arbeidsarts, gebruikt worden door zwangere werkneemsters of werkneemsters die borstvoeding geven om te rusten of borstvoeding te geven.

Verplichtingen van de werkgever

sla link op in klembord

Kopieer

Algemene verplichtingen

sla link op in klembord

Kopieer

Als werkgever ben je verplicht om:

  • Werknemers die slachtoffer zijn van een ongeval of die onwel geworden zijn, de eerste hulp te verstrekken en indien nodig een gespecialiseerde dienst te alarmeren;
  • Ervoor te zorgen dat de slachtoffers vervoerd worden, naargelang het geval hetzij naar het verzorgingslokaal, hetzij naar hun woning, of naar een verzorgingsinstelling, voor zover het slachtoffer kan vervoerd worden;
  • De nodige contacten te leggen met de diensten gespecialiseerd in medische noodhulp en reddingswerkzaamheden en met de verzorgingsinstellingen opdat de slachtoffers zo snel mogelijk de gepaste medische hulp zouden bekomen.

Hou er rekening mee dat je als werkgever niet alleen die verplichtingen ten aanzien van je eigen werknemers, maar ook ten aanzien van andere personen die in jouw organisatie aanwezig kunnen zijn. Met externen kun je dus beter goede afspraken maken omtrent eerste hulpverlening.

Om de gespecialiseerde diensten zoals ziekenwagenvervoer snel te kunnen contacteren, moet je er als werkgever voor zorgen dat hun contactgegevens onmiddellijk beschikbaar zijn.

Welke zijn de te nemen maatregelen?

sla link op in klembord

Kopieer

Als werkgever stel je voor de eerste hulp in jouw organisatie de nodige maatregelen vast op het vlak van procedures, uitrusting, organisatie en vormingen. Deze procedure is een onderdeel van het intern noodplan.

Je vraagt daarover eerst advies aan het comité, je werkt ze uit samen met de interne of externe dienst én met de preventieadviseur-arbeidsarts die toezicht houdt op de organisatie van de eerste hulp.

Je houdt niet alleen rekening met de aard van de activiteiten van je onderneming, maar ook met de resultaten van de risicoanalyse, het aantal werknemers en de risico’s waaraan zij kunnen blootgesteld worden.

EHBO-uitrusting

sla link op in klembord

Kopieer

Als werkgever leg je ook de middelen vast die noodzakelijk zijn voor de organisatie van de eerste hulp. Het gaat dan zowel over het noodzakelijke basismateriaal en de verbanddoos als het verzorgingslokaal.

Om te bepalen wat als basismateriaal aanwezig moet zijn in het verzorgingslokaal en wat er in de verbanddozen moet zitten, vraag je advies aan de preventieadviseur-arbeidsarts en leg je de voorgestelde maatregelen voor ter advies aan het CPBW.

In de brochure van FOD WASO vind je praktische tips in verband met de inhoud van de verbanddoos.

Na advies van de arbeidsgeneesheer en het comité bepaal je de inrichting en de uitrusting van het verzorgingslokaal. In de brochure van FOD WASO vind je daarover adviezen. .

Organisatie

sla link op in klembord

Kopieer

Indeling van het personeel belast met het waarborgen van de eerste hulp

sla link op in klembord

Kopieer

Als werkgever bepaal je hoeveel werknemers je inzet voor eerste hulp. En je bepaalt ook over welke kwalificaties ze moeten beschikken: hulpverlener met basisvorming of verpleegkundige. Je houdt daarbij rekening met het aantal werknemers, de aard van je activiteiten en de resultaten van de risicoanalyse. Als je minder dan 20 personen zou tewerk stellen, hoeven de personen die je als hulpverlener aanduidt, geen basisvorming gevolgd te hebben. Zij moeten alleen weten waar de verbanddoos zich bevindt en hoe ze de hulpdiensten kunnen verwittigen.

Hou er als werkgever rekening mee dat de eerste hulp moet kunnen toegediend worden tijdens de volledige duur van de arbeid. Voor hulpverleners die deeltijds werken, zul je dan ook een systeem moeten uitwerken zodat er altijd een hulpverlener aanwezig is.

Geldigheid van de getuigschriften van hulpverlener

sla link op in klembord

Kopieer

De getuigschriften van hulpverlener zijn getuigschriften toegekend ten persoonlijke titel. Zij blijven dus geldig als de hulpverlener de jaarlijkse bijscholing volgt.

Bijhouden van een register

sla link op in klembord

Kopieer

Het bijhouden van alle interventies in het interventieregister is erg belangrijk voor je preventiebeleid.

In het register moet je minstens de volgende elementen opnemen:

  • de naam van het slachtoffer;
  • de naam van de persoon die de eerste hulp heeft toegediend;
  • de plaats, de datum en het uur van het ongeval, evenals een beschrijving en de omstandigheden van het ongeval, met het oog op de vrijstelling van aangifte van deze ongevallen aan de arbeidsongevallenverzekeraar en het behoud als element van bewijs in geval van verergering;
  • de datum en het uur van de interventie;
  • de aard van de interventie (aard van de kwetsuren, type en middelen van eerste hulp, follow-up na de eerste hulp …);
  • de identiteit van eventuele getuigen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio