Subsidies oproep 'Groen-blauwe parels' voor ontharding en groen-blauwe inrichting van speelplaatsen.

In het kader van het Blue-Deal-Relanceproject lanceert de Vlaamse overheid dit jaar een éénmalige projectoproep. Deze oproep richt zich tot projecten voor ontharding en de groen-blauwe inrichting van bestaande terreinen. Hiervoor wordt in totaal 3.5 miljoen euro ter beschikking gesteld.

Ook scholen kunnen een subsidieaanvraag indienen voor een project in Vlaanderen. Om in aanmerking te komen voor subsidies moet je uiterlijk 8 augustus 2022 om 12u00 een volledig digitaal aanvraagformulier indienen. Je voldoet aan de voorwaarden wanneer:

 • je project uit minstens 3 deelprojecten bestaat waarbij elk terrein in de bebouwde omgeving onthard en kwalitatief groenblauw ingericht wordt;
 • elk deelproject zich op een andere locatie bevindt en elk terrein toegankelijk is voor minstens 100 mensen;
 • je terrein in het Vlaams Gewest gelegen is en een privaat of publiek deel is van:
  • terreinen van onderwijsinstellingen;
  • terreinen van jeugdbewegingen;
  • bedrijventerreinen;
  • terreinen van zorginstellingen;
  • sportterreinen;
  • terreinen van woonwijken, buurten.
 • je diverse mensen betrekt en/of informeert bij het vormgeven en uitvoeren van de deelprojecten;
 • je aandacht hebt voor een multiplicatoreffect door het belang en het positieve karakter van het (sub)project te delen binnen de sector, buurt of met andere lokale overheden en door resultaten en leerpunten na het leertraject beschikbaar te stellen.

Er worden geen eisen gesteld aan minimumoppervlaktes van de terreinen.

Per project kan er slechts één projectindiener zijn die tevens projectverantwoordelijke wordt na toekenning van de subsidie. Hij staat in voor de nodige (externe) expertise rond ontharding en groenblauwe inrichting, zorgt voor een actieve begeleiding van de deelnemers bij de realisatie van elk deelproject en is eindverantwoordelijke voor de gestelde doelstellingen en het geslaagde resultaat op de terreinen.

Voldoet je ingediende project aan de subsidievoorwaarden van de oproep “Groen-blauwe Parels” dan zal het Departement Omgeving jouw project inhoudelijk beoordelen aan de hand van volgende criteria (100 punten):

 • aandacht voor watercaptatie en -infiltratie via nature based solutions (10 punten)
 • aandacht voor biodiversiteit, bestuiversvriendelijke en inheemse of streekeigen beplanting, klimaatadaptatie en groenblauwe dooradering en verbindingen (10 punten)
 • aantal en oppervlakte van de deelprojecten die onthard en groenblauw ingericht worden. Hoe meer locaties en hoe groter de oppervlakte, hoe beter de score (10 punten).
 • mate waarin mensen betrokken worden bij het vormgeven en uitvoeren van de deelprojecten (10 punten)
 • mate waarin aandacht is voor een multiplicatoreffect en waarin de resultaten en leerpunten na het leertraject beschikbaar worden gesteld. (10 punten)
 • mate waarin en argumentatie waaruit de maatschappelijke meerwaarde van de deelprojecten blijkt (6 punten)
 • mate waarin de expertise van de projectindiener aangetoond wordt ( 20 punten)
 • kwaliteit van het projectvoorstel op basis van toelichting, geraamde projectkosten en het detailniveau van de voorstelling van de beoogde terreinresultaten (15 punten)
 • mate van meerwaarde in samenwerking met organisaties, circulariteit, spreiding van deelprojecten over Vlaanderen

Je bent geslaagd indien je minstens 60 op 100 punten behaalt. Het departement rangschikt de projecten op basis van deze score en subsidieert tot zover het beschikbare budget van 3,5 miljoen euro het toelaat. De kans bestaat dat het departement je vraagt het projectvoorstel te verduidelijken of te komen toelichten.

De subsidie bedraagt minimaal 150 000 euro en maximaal 245 000 euro per project of maximaal 75% van de projectbegroting, excl. BTW. Het totaal van alle verkregen subsidies in het kader van het project mag niet meer bedragen dan 100% van de totaal in aanmerking komende projectkost.

Meer informatie vind je via volgende link :

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Sporadisch ontwikkelen ook andere overheden dan AGION initiatieven om scholenbouw te stimuleren. Hieronder vind je een overzicht van recente initiatieven waarbij je subsidies kan of kon aanvragen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio