Bovenlokale sportinfrastructuur - jaarlijkse oproep

Ieder jaar lanceert Sport Vlaanderen een projectoproep voor bovenlokale sportinfrastructuur. Die oproep past binnen de ambitie van het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen om iedereen in zijn eigen buurt op een kwaliteitsvolle, gezonde en betaalbare manier te laten sporten. Voor 2020 wordt hiervoor in totaal minstens 5 miljoen euro ter beschikking gesteld.

Ook scholen kunnen een subsidieaanvraag indienen voor een project in Brussel of Vlaanderen. Om in aanmerking te komen voor subsidies moet je tijdig een volledig aanvraagdossier indienen. Het ingediende project moet voldoen aan volgende subsidiëringsvoorwaarden:

 • De sportinfrastructuurwerken zijn nog niet gestart op het moment van de subsidieaanvraag, behalve het ontwerpen en het bouwrijp maken van het terrein.
 • De subsidieaanvrager is eigenaar of beschikt over een langdurig zakelijk recht
 • De sportinfrastructuur zal worden opengesteld voor een breed publiek tegen marktconforme prijzen.
 • De subsidieaanvrager garandeert billijke toegangsprijzen voor de gebruikers van de sportinfrastructuur.
 • Voor de geplande sportinfrastructuur kan een omgevingsvergunning bekomen worden.
 • De sportinfrastructuur kan tijdig opgeleverd worden, uiterlijk binnen drie jaar na de toekenning van de investeringssubsidie
 • De sportinfrastructuur is financieel haalbaar en financieel duurzaam.
 • De sportinfrastructuur is energetisch duurzaam en zal voldoen aan het E-peil dat van toepassing is volgens het Vlaams Energiebesluit.
 • De sportinfrastructuurwerken hebben een minimale investeringswaarde aan sportgerelateerde investeringskosten van 500.000 euro, exclusief btw.

Bovendien moet het ingediende project een bovenlokaal karakter hebben om in aanmerking te komen voor subsidiëring. Onderstaande criteria bepalen of je project voldoende bovenlokaal is of niet:

 • de mate waarin het project ruimte in beslag neemt;
 • de mate waarin het project een relatief grotere potentiële impact heeft op het milieu en de omgeving;
 • de mate waarin het project een unieke sportinfrastructuur is in het Nederlandse taalgebied;
 • de mate waarin sporters zich bereid tonen om zich over een relatieve afstand naar dat type van sportinfrastructuur te verplaatsen;
 • de mate waarin het project met andere sportinfrastructuren is geclusterd;
 • de mate waarin verschillende types van sportinfrastructuren in die cluster aanwezig zijn;
 • de mate waarin er slaapgelegenheid is;
 • de mate waarin het project een topsportfunctie vervult.

Als je ingediende project voldoet aan de subsidiëringsvoorwaarden en een voldoende bovenlokaal karakter heeft, dan zal een beoordelingscommissie je project inhoudelijk beoordelen op vijf criteria:

 • de mate waarin de sportinfrastructuur tegemoetkomt aan de reële behoefte aan bovenlokale sportinfrastructuur;
 • de mate waarin de sportinfrastructuur een groot aantal mensen bereikt;
 • de mate waarin de sportinfrastructuur via samenwerking wordt gerealiseerd of uitgebaat;
 • de mate waarin de sportinfrastructuur integraal toegankelijk is;
 • de mate waarin de sportinfrastructuur innovatief is.

Als de beoordelingscommissie je project gunstig rangschikt, subsidieert Sport Vlaanderen tot 30% van het aanvaarde investeringsbedrag, met een maximumsubsidiëring van 1.250.000 euro. Toegekende subsidies zullen pas worden uitbetaald na de (voorlopige) oplevering.

Op deze oproep kun je reageren tot en met 31 maart 2020.

OVER DEZE BLOG

Sporadisch ontwikkelen ook andere overheden dan AGION initiatieven om scholenbouw te stimuleren. Hieronder vind je een overzicht van recente initiatieven waarbij je subsidies kan of kon aanvragen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio