Subsidieoproep 'Natuur in je school' rond het vergroenen van de schoolomgeving

Onze scholen zijn de plaats bij uitstek om interesse en natuurbetrokkenheid van leerlingen te stimuleren. Dit kan door het indienen van projectvoorstellen met aandacht voor de soort beplanting (inheems, soortenrijk, structuurrijk…), het beheer (ecologische aanpak, ruimte voor natuurlijke processen …) en de gevolgen van klimaatveranderingen (via waterretentie en -infiltratie, schaduw creëren, ontharding…).

Deze projecten dragen bij aan het welzijn van je leerlingen, personeel en andere gebruikers op school en kunnen deel uitmaken van je onderwijsmissie.

Als schoolbestuur kun je een aanvraag indienen voor een project gelegen in het Vlaams Gewest. Wil je in aanmerking komen voor een subsidie, dan kun je vanaf 30 juni tot en met 1 oktober 2022 een projectaanvraag indienen via E-loketten | Dienstensite Natuur & Bos (vlaanderen.be).

Het Agentschap voor Natuur en Bos voorziet op dinsdag 6 september van 16u tot 17u een digitale infosessie. Ben je geïnteresseerd? Schrijf je dan snel in.

Voorwaarden

sla link op in klembord

Kopieer

Je project mag nog niet in uitvoering zijn, maar dient wel van start te gaan binnen een termijn van 1 jaar na goedkeuring van je subsidie.

Je project moet tevens gerealiseerd worden binnen een termijn van 3 jaar en voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Je project ligt in het Vlaams Gewest.
 • Je project moet leiden tot een netto toename van de groene oppervlakte OF tot een verbetering van de natuurkwaliteit.
 • Je project moet na uitvoering minstens 10 jaar in stand gehouden worden. Wat het onderhoud betreft moeten de principes van het Harmonisch Park- en Groenbeheer gevolgd worden.

Je projectvoorstel wordt beoordeeld aan de hand van volgende beoordelingscriteria:

 • De duurzaamheid van je project volgens de PPP-benadering (planet – people – profit). (50%)
  • Voor ‘Planet’ wordt rekening gehouden met: de bijdrage van het project aan de algemene vergroening van de ruimte, het laten van ruimte voor natuurlijke processen, de natuurlijkheid van de soortensamenstelling, de vegetatiestructuur van de natuuroplossing, waterinfiltratie en waterretentie, ontharding van de bodem, het planten van bijkomende bomen en de versterking van ecologische verbindingen (bonuspunt).
  • Voor ‘People’ wordt rekening gehouden met: de toegankelijkheid voor derden, de betrokkenheid van belanghebbenden die geen partner zijn in het project, het versterken van de zichtbaarheid van groen vanop de openbare weg (bonuspunt).
  • Voor ‘Profit’ wordt rekening gehouden met: het aandeel van de investering in natuurontwikkeling (belangrijk), de beheerintensiteit noodzakelijk voor de instandhouding van het project, de relatieve kost voor de voorziene maatregelen.
 • De kwaliteit van het projectvoorstel en de effectiviteit van de natuuroplossing: De mate waarin het groen bijdraagt aan enerzijds het welzijn op school (leerlingen, personeel en andere gebruikers) en anderzijds aan de onderwijsmissie van de school. (50%) Hierbij wordt rekening gehouden met de algemene vergroening van de ruimte, de speelwaarde / belevingswaarde van de terreininrichting, de gevarieerdheid van de terreininrichting, de reeds bestaande groenheid van de omgeving, de educatieve waarde: het schooldomein benutten als verlengde van het klaslokaal, de wijze waarop het project geïntegreerd wordt in het pedagogisch project en het schoolwerkplan.

Op basis van deze beoordelingscriteria wordt je projectaanvraag gerangschikt voor het toewijzen van de beschikbare middelen tot deze zijn uitgeput.

De subsidie bedraagt minimaal 20 000 euro en maximaal 150 000 euro per project met een maximum van 75% van de goedgekeurde projectbegroting.

Het totaal beschikbaar subsidiebudget bedraagt 1,5 miljoen euro.

Het projectvoorstel moet worden ingediend door het schoolbestuur van een onderwijsinstelling. De aanvrager is meteen ook de begunstigde. Een project kan maar door één aanvrager worden ingediend. In geval meerdere partners samen een projectvoorstel indienen, wordt slecht één partner aangeduid als aanvrager. De subsidie wordt dan toegekend aan deze aanvrager. De aanvrager is verantwoordelijk voor het verder verdelen van de subsidiemiddelen.

Meer informatie vind je via de volgende links:

OVER DEZE BLOG

Sporadisch ontwikkelen ook andere overheden dan AGION initiatieven om scholenbouw te stimuleren. Hieronder vind je een overzicht van recente initiatieven waarbij je subsidies kan of kon aanvragen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio