Subsidies bovenlokale sportinfrastructuur oproep 2021

Ieder jaar lanceert Sport Vlaanderen een projectoproep voor bovenlokale sportinfrastructuur. Die oproep past binnen de ambitie van het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen om iedereen in zijn eigen buurt op een kwaliteitsvolle, gezonde en betaalbare manier te laten sporten. Voor 2021 wordt hiervoor in totaal minstens 5 miljoen euro ter beschikking gesteld.

Ook scholen kunnen een subsidieaanvraag indienen voor een project in Brussel of Vlaanderen. Om in aanmerking te komen voor subsidies moet je uiterlijk 31 maart 2021 een volledig aanvraagdossier indienen. Het ingediende project moet voldoen aan volgende subsidiëringsvoorwaarden:
 

 • De sportinfrastructuurwerken zijn nog niet gestart op het moment van de subsidieaanvraag, behalve het ontwerpen en het bouwrijp maken van het terrein.
 • De subsidieaanvrager is eigenaar van de grond waarop de sportinfrastructuur wordt gebouwd of gerenoveerd of beschikt over een langdurig zakelijk recht.
 • De sportinfrastructuur dient opengesteld te worden voor een breed publiek.
 • De subsidieaanvrager garandeert marktconforme toegangsprijzen voor de gebruiker van de sportinfrastructuur.
 • De geplande sportinfrastructuur dient haalbaar te zijn op stedenbouwkundig vlak (omgevingsvergunning, stedenbouwkundige bestemming + voorschriften en vergunbaarheid).
 • De sportinfrastructuur kan tijdig opgeleverd worden, uiterlijk drie en een half jaar na de toekenning van de investeringssubsidie.  
 • De sportinfrastructuur is financieel haalbaar en financieel duurzaam.
 • De sportinfrastructuur is energetisch duurzaam en zal voldoen aan de X+1 E-peileisen van het Vlaams Energiebesluit.
 • De sportinfrastructuurwerken hebben een minimale geïndexeerde investeringswaarde aan sportgerelateerde investeringskosten van € 521.385 exclusief btw.
 • Enkel voor het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad dient de subsidieaanvraag zich prioritair te richten tot een Nederlandstalig doelpubliek (Nederlandstalige scholen).

Bovendien met het ingediende project een bovenlokaal karakter hebben om in aanmerking te komen voor subsidiëring. Onderstaande acht criteria bepalen of je project voldoende bovenlokaal is of niet:

 • de mate waarin het project een relatief grotere potentiële impact heeft op het milieu en de omgeving;
 • de mate waarin het project een unieke sportinfrastructuur is in het Nederlandstalige taalgebied;
 • de mate waarin sporters zich bereid tonen om zich over een relatieve afstand naar dat type van sportinfrastructuur te verplaatsen;
 • de mate waarin het project ruimte in beslag neemt;
 • de mate waarin het project met andere sportinfrastructuren is geclusterd;
 • de mate waarin verschillende types van sportinfrastructuren in die cluster aanwezig zijn;
 • de mate waarin het project een topsportfunctie vervult;
 • de mate waarin een slaapgelegenheid is.

Als je ingediende project voldoet aan de subsidiëringsvoorwaarden en een voldoende bovenlokaal karakter heeft, dan zal een beoordelingscommissie je project inhoudelijk beoordelen op vijf criteria:

 • de mate waarin de sportinfrastructuur tegemoetkomt aan de reële behoefte aan bovenlokale sportinfrastructuur;
 • de mate waarin de sportinfrastructuur een groot aantal mensen bereikt;
 • de mate waarin de sportinfrastructuur via samenwerking wordt gerealiseerd of uitgebaat;
 • de mate waarin de sportinfrastructuur integraal toegankelijk is;
 • de mate waarin de sportinfrastructuur innovatief is.

Als de beoordelingscommissie je project gunstig rangschikt, subsidieert Sport Vlaanderen tot 30% van het aanvaarde investeringsbedrag, met een maximumsubsidiëring van 1 250 000 euro. Het subsidiebedrag wordt als volgt berekend:

30% x investeringsbedrag (met cap op €1 250 000) x behaalde score

 • Voorbeeld 1 : (30% x €  3 000 000) x score 80% = € 720 000
 • Voorbeeld 2 : (30% x € 10 000 000) (beperkt tot plafond € 1 250 000) x score 80% = € 1 000 000

Geen restsubsidie lager dan :

 • 30% (subsidiepercentage) x € 521 385 (minimaal investeringsbedrag) x 65% (minimale score) = € 101 670

Toegekende subsidies zullen pas worden uitbetaald na de voorlopige oplevering van het volledige programma waarvoor een goedgekeurde subsidieaanvraag werd ontvangen.

Wil je graag begeleiding en meer gedetailleerde uitleg bij het invullen van het online aanvraagformulier, schrijf je dan in via de website Sport Vlaanderen voor een van beide online sessie op woensdag 20 januari 2021 om 9:30 uur of om 13:30 uur, of volg een van de gratis online workshops van ISB (Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid).

OVER DEZE BLOG

Sporadisch ontwikkelen ook andere overheden dan AGION initiatieven om scholenbouw te stimuleren. Hieronder vind je een overzicht van recente initiatieven waarbij je subsidies kan of kon aanvragen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio