Maatregelen voorafgaand aan de terbeschikkingstelling

Voor je een personeelslid ter beschikking stelt, moet je maatregelen nemen om dit te vermijden.

Wanneer je merkt dat je niet alle vastbenoemden een betrekking zal kunnen aanbieden, moet je schoolbestuur een aantal maatregelen treffen die ervoor zorgen dat aan zoveel mogelijk vastbenoemde personeelsleden toch een betrekking wordt toegewezen.

In principe kan je schoolbestuur ervoor kiezen om deze maatregelen enkel te treffen in de school van het bedreigde personeelslid. Als goede werkgever lijkt het echter logisch dat je schoolbestuur zijn verplichtingen tegenover zijn werknemers zo goed mogelijk probeert na te komen. Daarom pleiten we ervoor om de voorafgaande maatregelen open te trekken naar alle scholen van het schoolbestuur. Dit kan enkel binnen de scholen:

 • die tot dezelfde scholengemeenschap behoren;
 • én die gelegen zijn op het grondgebied van dezelfde fusiegemeente.

Je schoolbestuur zal volgende voorafgaande maatregelen nemen in onderstaande volgorde:

 • Het vermindert de prestaties van het onderwijzend personeel dat “hetzelfde ambt” uitoefent in de school of pedagogische entiteit van de bedreigde personeelsleden tot het minimum aantal lesuren dat vereist is voor een voltijdse betrekking (geen overwerk, geen plage uit het lesurenpakket). Plage-uren die niet uit het lestijdenpakket genomen worden, vallen hier buiten, aangezien ze niet subsidieerbaar zijn.
 • Het vermindert de prestaties van onderwijzend personeel dat “hetzelfde ambt” uitoefent in een andere school van het schoolbestuur (zelfde scholengemeenschap, zelfde fusiegemeente) tot het minimum aantal lesuren dat vereist is voor een voltijdse betrekking.
 • Het beëindigt de diensten van tijdelijke personeelsleden die “hetzelfde ambt” uitoefenen.
 • Het beëindigt de diensten van vastbenoemden die een bijbetrekking in “hetzelfde ambt” uitoefenen.
 • Het beëindigt de aanstelling van gereaffecteerde of wedertewerkgestelde personeelsleden binnen “hetzelfde ambt”. Als het gereaffecteerd of wedertewerkgesteld personeelslid een personeelslid is van het eigen schoolbestuur, dan is het schoolbestuur niet verplicht om deze aanstelling te beëindigen.

Het schoolbestuur biedt aan het personeelslid met de kleinste dienstanciënniteit de vrijgekomen betrekking in “hetzelfde ambt” aan. Als de betrekking ontstaat in een andere school dan stelt het schoolbestuur een nieuwe affectatie voor in de andere school voor het deel waarvoor terbeschikking dreigt. Je personeelslid is echter niet verplicht om de nieuwe affectatie te aanvaarden, tenzij het gaat om een affectatie binnen dezelfde pedagogische entiteit.

 • Aanvaardt je personeelslid de affectatie, dan wordt het vanaf 1 september een vastbenoemd personeelslid van de andere school.
 • Weigert je personeelslid de aangeboden affectatie, dan wordt het ter beschikking gesteld . Leg een weigering altijd schriftelijk vast. Je kunt daarvoor gebruik maken van het model hieronder.

Merk op:

 • Een nieuwe affectatie naar het buitengewoon onderwijs is niet mogelijk. In de fase van de voorafgaande maatregelen worden betrekkingen in het gewoon en in het buitengewoon onderwijs niet beschouwd als “hetzelfde ambt”;
 • Een nieuwe affectatie van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs of omgekeerd is niet mogelijk. In de fase van de voorafgaande maatregelen zijn betrekkingen in het basisonderwijs altijd een “ander ambt” voor wie in het secundair onderwijs werkt en omgekeerd;
 • Bij een nieuwe affectatie naar een andere school kan het nieuwe personeelslid nooit een vastbenoemd personeelslid van die school verdringen zelfs al heeft het meer dienstanciënniteit.

Afhankelijk van het bekwaamheidsbewijs van je personeelslid kan je schoolbestuur in de categorie van het ondersteunend personeel een betrekking aanbieden met een lagere puntenwaarde. Aanvaardt je personeelslid die betrekking, dan zal het voortaan ook bezoldigd worden aan een lagere salarisschaal.

Wanneer je personeelslid ook na de voorafgaande maatregelen geen betrekking heeft ontvangen of een aangeboden betrekking geweigerd heeft, zal je personeelslid ter beschikking gesteld worden en start de reaffectatieprocedure. Hierover lees je meer onder het thema “Reaffectatie en wedertewerkstelling”.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio