Beoordeling in functie van TADD op 1/9/2022

De regelgeving rond het verwerven van het recht op TADD is eenvoudig als een personeelslid start op 1 september en een heel schooljaar lang minstens een halftijdse opdracht heeft in één enkel ambt en in één enkele school.  Aan het eind van dat schooljaar zal dit personeelslid de nodige 290 dagen (200 effectief) dienstanciënniteit (DA) hebben verworven om het recht op TADD te krijgen. Of het personeelslid het recht op TADD al dan niet verwerft hangt ook af van de beoordeling die het personeelslid krijgt.
Het traject van beginnende leerkrachten verloopt echter vaak helemaal anders. De nodige DA wordt dikwijls verworven in verschillende scholen tegelijkertijd en wordt ook regelmatig opgebouwd door op elkaar volgende aanstellingen in verschillende scholen. Het geven van een beoordeling is in zulke situaties niet altijd evident en het is best mogelijk dat iemand in de ene school een perfect parcours aflegt en in een andere school helemaal zijn draai niet vindt.

Opgelet: beoordeling in functie van TADD niet verwarren met een traject van functioneren en evalueren.

Welke beoordelingen zijn mogelijk?

sla link op in klembord

Kopieer

Los van de nieuwe regelgeving , stel je je best de vraag of je het personeelslid volgend schooljaar opnieuw wil aanstellen. Als je antwoord ‘ja’ is, wees dan ‘wijs’ in het toekennen van beoordelingen.

Het zou geweldig zijn mochten startende leerkrachten geen werkpunten hebben maar dat is een beetje utopisch denken. Vraag is dan welke werkpunten voldoende doorwegen om een beoordeling met werkpunten te krijgen of wat zo doorslaggevend is om een negatieve beoordeling uit te spreken.

Positieve beoordeling

sla link op in klembord

Kopieer

Ben je helemaal tevreden over je personeelslid, dan geef je het een positieve beoordeling. Je kunt er ook voor kiezen om geen beoordeling te geven, want dat staat gelijk aan een positieve beoordeling. We raden dit zeker niet aan. Ook personeelsleden die goed functioneren hebben immers nood aan feedback.

Als je personeelslid geldig kandideert vóór 15 juni 2022 verwerft het TADD-recht vanaf 1 september 2022 in alle scholen van het schoolbestuur buiten een scholengemeenschap of in alle scholen van de scholengemeenschap, behalve in de scholen waarin het een beoordeling met werkpunten of een negatieve beoordeling kreeg.

Beoordeling met werkpunten

sla link op in klembord

Kopieer

Heb je nog twijfels over je personeelslid? Weet je nog niet zeker of je personeelslid wel over het nodige groeipotentieel beschikt om een volwaardige medewerker van je schoolteam te worden, dan kun je een beoordeling met werkpunten uitspreken.

Een beoordeling met werkpunten betekent concreet:

 • dat je personeelslid de dienstanciënniteit die het heeft opgebouwd in dat ambt en in die instelling voorlopig niet kan inroepen om het recht op TADD te verwerven, ook niet in andere scholen van de scholengemeenschap of van het schoolbestuur buiten een scholengemeenschap;
 • dat je personeelslid voor het schooljaar 2022-2023 voorrang heeft op een TABD-aanstelling in alle scholen van de scholengemeenschap of in alle scholen van het schoolbestuur buiten een scholengemeenschap, behalve in de scholen waar het negatieve beoordeling kreeg. De voorrang geldt enkel voor de VE-vakken. Een aanstelling in een VO-vak is nooit verplicht (noch vanuit het schoolbestuur, noch vanuit het personeelslid). Als de beoordeling met werkpunten gebaseerd is op prestaties geleverd in een VO-vak, is een nieuwe aanstelling in dat VO-vak echter wel logisch;
 • dat je personeelslid bijkomend 200 dagen effectieve prestaties moet leveren om het recht op TADD te verwerven. Je personeelslid mag die prestaties leveren in om het even welke school van de scholengemeenschap of van het schoolbestuur buiten een scholengemeenschap;
 • dat je een nieuwe beoordeling moet uitspreken vóór 30 juni van het schooljaar waarin de bijkomende dagen gepresteerd zijn. Dat kan enkel een positieve of een negatieve beoordeling zijn. Bij een negatieve beoordeling eindigt de aanstelling op het einde van het schooljaar.

We raden aan om personeelsleden die voorrang hebben op een TABD-aanstelling indien mogelijk een betrekking te bezorgen

 • in de school waar de beoordeling met werkpunten is uitgesproken. Lukt dit niet, dan zoek je eerst een betrekking aan in een andere school van hetzelfde schoolbestuur en pas daarna in een andere school van de scholengemeenschap;
 • die zo goed mogelijk aansluit bij de betrekking waarvoor een beoordeling werd uitgesproken;
 • waarin het personeelslid ook effectief 200 bijkomende dagen extra prestaties zal kunnen leveren.

Je houdt best ook rekening met de specifieke situatie van het personeelslid. Het kan best zijn dat een personeelslid beter af is met een aanstelling in een andere instelling met een ander doelgroep van leerlingen, waar een andere sfeer hangt of waar een andere schoolcultuur is.

Merk op: een beoordeling met werkpunten verhindert niet dat een personeelslid vastbenoemd kan worden in je school.

Negatieve beoordeling

sla link op in klembord

Kopieer

Als je personeelslid niet voldoet, dan geef je het een negatieve beoordeling.

Een negatieve beoordeling betekent concreet:

 • dat je personeelslid de dienstanciënniteit die het heeft opgebouwd in dat ambt en in die instelling verliest en dus niet meer kan inroepen om het recht op TADD te verwerven, ook niet in andere scholen van de scholengemeenschap of van het schoolbestuur buiten een scholengemeenschap;
 • dat je personeelslid geen TADD meer kan worden en geen vaste benoeming meer kan verwerven in die instelling waar de negatieve beoordeling werd uitgesproken.

Stel je het personeelslid toch opnieuw aan in het schooljaar 2022-2023, dan wordt de negatieve beoordeling omgezet in een beoordeling met werkpunten. Je personeelslid zal dan bijkomend 200 dagen effectieve prestaties moeten leveren. Eenmaal die bijkomende prestaties geleverd zijn, geef je vóór 30 juni van dat schooljaar opnieuw een beoordeling. Die kan enkel positief of negatief zijn. Bij een negatieve beoordeling eindigt de aanstelling op het einde van het schooljaar.

Een negatieve beoordeling is alleen mogelijk voor personeelsleden die onder de nieuwe regelgeving vallen. Personeelsleden die een overgangsmaatregel genieten, kun je geen negatieve beoordeling toekennen.

Je personeelslid kan ondanks de negatieve beoordeling

 • een vaste benoeming verwerven in je school als het schoolbestuur hiervoor toestemming verleent;
 • gereaffecteerd of wedertewerkgesteld worden in je school.

Kun je een verschillende beoordeling geven per vak?

sla link op in klembord

Kopieer

Een beoordeling geef je altijd per ambt. Het is dus niet mogelijk om voor afzonderlijke vakken een beoordeling te geven.

Personeelsleden die reeds TADD-recht verworven hebben en voldoende dienstanciënniteit verworven hebben voor een ander vak waarvoor ze een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs hebben, kunnen geen beoordeling krijgen voor dat specifieke VO-vak.

Wie geeft de beoordeling?

sla link op in klembord

Kopieer

De eerste evaluator spreekt de beoordeling uit.

Als de eerste evaluator een beoordeling met werkpunten uitspreekt, maakt die een verslag op waarin de beslissing wordt opgenomen en gemotiveerd, samen met het traject dat tijdens de aanvangsbegeleiding is afgelegd. Als het personeelslid opnieuw wordt aangesteld, wordt een nieuw traject van aanvangsbegeleiding opgesteld conform de werkpunten die opgenomen zijn in dat verslag.

Als de eerste evaluator een negatieve beoordeling uitspreekt, maakt die een verslag op waarin de beslissing wordt opgenomen en gemotiveerd, samen met het traject dat tijdens de aanvangsbegeleiding is afgelegd.

De eerste evaluator is personeelslid van het schoolbestuur waar het te beoordelen personeelslid tewerkgesteld is en is aangesteld in een selectie-of een bevorderingsambt. Een pedagogisch begeleider, een mentor, een collega ... kan geen eerste evaluator zijn en bijgevolg ook geen beoordeling uitspreken.

De beoordeling volgt na een traject van aanvangsbegeleiding. In dat traject kunnen wel verschillende personen betrokken zijn die samen met de eerste evaluator het startend personeelslid begeleiden. Finaal is het de eerste evaluator die een beoordeling uitspreekt.

Wanneer kun je een beoordeling geven? 

sla link op in klembord

Kopieer

Je kunt een personeelslid op gelijk welk ogenblik een beoordeling geven. Het spreekt voor zich dat je als werkgever pas een beoordeling uitspreekt als je over voldoende gegevens beschikt om je beoordeling te onderbouwen.

Je spreekt de beoordeling in elk geval uit uiterlijk op 30 juni van het schooljaar waarin het personeelslid de vereiste dienstanciënniteit bereikt heeft.

Ongeacht het tijdstip waarop je de beoordeling uitspreekt, ze heeft pas uitwerking als de vereiste dienstanciënniteit bereikt is.

Bij personeelsleden die pas de vereiste dienstanciënniteit bereiken na verschillende opdrachten in verschillende scholen van het schoolbestuur/de scholengemeenschap en eventueel zelfs na verschillende schooljaren, mogen alle scholen waar het personeelslid prestaties leverde om die dienstanciënniteit te bereiken, een beoordeling uitspreken.

We raden aan om de beoordeling pas te geven op het ogenblik dat het personeelslid op 30 juni van een schooljaar de nodige 290 dagen dienstanciënniteit zal verworven hebben.

Vanuit goed werkgeverschap is het logisch dat personeelsleden in de loop van hun aanstelling feedback krijgen en dat aan het eind van de aanstelling ruimte wordt gemaakt voor een afsluitend gesprek. Al deze feedbackmomenten geven aan de eerste evaluator voldoende informatie om op basis daarvan een beoordelingsverslag  op te maken. In overleg op het niveau van de scholengemeenschap probeer je dan tot een consensus te komen wat betreft het beoordelingsresultaat (positieve beoordeling – beoordeling met werkpunten – negatieve beoordeling). Het lijkt ons ook fair dat het personeelslid op de hoogte is van het feit dat de beoordeling op het niveau van de scholengemeenschap zal besproken worden.

Waarom de beoordeling overleggen op het niveau scholengemeenschap?

sla link op in klembord

Kopieer

Het is niet opportuun om al na een korte periode een beoordeling uit te spreken. De beoordeling moet immers grotendeels gebaseerd zijn op het gelopen traject van aanvangsbegeleiding.

We raden dan ook aan om pas op het ogenblik dat een personeelslid de vereiste dienstanciënniteit (DA) bereikt heeft, de betrokken eerste evaluatoren samen te brengen om zo tot een consensus te komen over het toekennen van de beoordeling. Op die manier kan vermeden worden dat bepaalde beoordelingen geen uitwerking hebben, vroegtijdig worden uitgesproken ...

Kan je personeelslid verhaal halen tegen de beoordeling?

sla link op in klembord

Kopieer

Je personeelslid kan bij een beoordeling met werkpunten of bij een negatieve beoordeling verhaal halen bij het schoolbestuur. Beide partijen, eerste evaluator en personeelslid, hebben het recht om gehoord te worden. Er zijn geen vormvereisten en termijnen voor deze procedure vastgelegd. Het is wenselijk om hierover vooraf afspraken te maken in het LOC.

Als het schoolbestuur de beoordeling bevestigt, is ze definitief. Spreekt het schoolbestuur de vernietiging uit vóór 30 juni, dan is een nieuwe beoordeling mogelijk. Valt de beslissing na 30 juni, dan blijft de beoordeling vernietigd en is er geen beoordeling (dus een positieve).

Kunnen verschillende scholen apart een beoordeling geven?

sla link op in klembord

Kopieer

Elke school waar het personeelslid prestaties leverde om de vereiste dienstanciënniteit te bekomen, kan een beoordeling uitspreken.

Wanneer verschillende scholen een beoordeling uitspreken, kan dit in sommige gevallen leiden tot ingewikkelde en misschien zelfs ongewenste situaties. We raden dan ook aan om binnen de scholengemeenschap de nodige afspraken te maken waar mogelijk of noodzakelijk.

In de voorbeelden hieronder vormen de scholen A, B, C en D één scholengemeenschap.

Positieve beoordeling en beoordeling met werkpunten

sla link op in klembord

Kopieer

 • Personeelslid 1

School A 15/20 303 dagen dienstanciënniteit Positieve beoordeling
School B 5/20 151,5 dagen dienstanciënniteit Beoordeling met werkpunten
School C 0/20 0 dagen dienstanciënniteit Geen beoordeling
School D 0/20 0 dagen dienstanciënniteit Geen beoordeling

Door de positieve beoordeling in school A verkrijgt het personeelslid het recht op TADD in scholen A, C en D. De beoordeling met werkpunten betekent dat het TADD-recht niet wordt behaald in school B.  Dit zorgt ervoor dat het personeelslid tegelijkertijd in hetzelfde ambt TADD en TABD is in de scholengemeenschap. 

Op basis van het recht op TADD heeft het personeelslid voorrang op TABD’ers en op basis van de beoordeling met werkpunten heeft het personeelslid voorrang op andere TABD’ers voor een TABD-aanstelling. Bovendien is het zo dat de beoordeling met werkpunten niet belet dat het personeelslid kandideert voor vaste benoeming in school B als daar vacante uren zijn. 

Een pasklare oplossing bestaat niet echt maar als ook in school A een beoordeling met werkpunten zou gegeven worden of als in school B ook een positieve beoordeling zou gegeven worden, dan vermijd je bovenstaande situaties.

 • Personeelslid 2


School A 15/20 303 dagen dienstanciënniteit Beoordeling met werkpunten
School B 5/20 151,5 dagen dienstanciënniteit Positieve beoordeling, beter geen beoordeling
School C 0/20 0 dagen dienstanciënniteit Geen beoordeling
School D 0/20 0 dagen dienstanciënniteit Geen beoordeling

Door de beoordeling met werkpunten in school A kan het personeelslid in geen enkele school het recht op TADD verwerven ook al gaf men in school B een positieve beoordeling.

Ondanks het feit dat hier geen consensus is, maakt het noch voor de verschillende scholen, noch voor het personeelslid veel uit. Je kan in school B ook beslissen geen beoordeling te geven. De positieve beoordeling impliceert dat je het recht op TADD verwerft maar hier is dat niet mogelijk omdat door de beoordeling met werkpunten in school A en onvoldoende dienstanciënniteit is in de scholen B, C en D.

Positieve beoordeling en negatieve beoordeling

sla link op in klembord

Kopieer

 • Personeelslid 3

School A 15/20 303 dagen dienstanciënniteit Positieve beoordeling
School B 5/20 151,5 dagen dienstanciënniteit Negatieve beoordeling
School C 0/20 0 dagen dienstanciënniteit Geen beoordeling
School D 0/20 0 dagen dienstanciënniteit Geen beoordeling

Personeelslid 3 verwerft het recht op TADD in de hele scholengemeenschap, behalve in school B. In school B kan het geen TADD-recht meer verwerven. De dienstanciënniteit verworven in school B gaat verloren.

 • Personeelslid 4

School A 15/20 303 dagen dienstanciënniteit Negatieve beoordeling
School B 5/20 151,5 dagen dienstanciënniteit Positieve beoordeling, beter geen beoordeling
School C 0/20 0 dagen dienstanciënniteit Geen beoordeling
School D 0/20 0 dagen dienstanciënniteit Geen beoordeling

Deze situatie is duidelijk. Het personeelslid kan in geen enkele school het recht op TADD verwerven. De 303 dagen uit school A kunnen nergens meetellen in functie van de dienstanciënniteit voor het recht op TADD. Dit maakt dat het personeelslid in school B met de 151,5 dagen voorlopig geen voorrangsrecht heeft en dat geen enkele school enige verplichting tegenover het personeelslid heeft.

Dit neemt niet weg dat het personeelslid wel in scholen B, C en D een aanstelling kan krijgen. Zelfs in school A kan het personeelslid nog een aanstelling krijgen maar dan wordt de negatieve beoordeling omgezet in een beoordeling met werkpunten. Als dat zou gebeuren dan heeft het personeelslid voorrang op een TABD-aanstelling ten overstaan van andere TABD’ers.

Beoordeling met werkpunten en negatieve beoordeling

sla link op in klembord

Kopieer

 • Personeelslid 5

School A 15/20 303 dagen dienstanciënniteit Negatieve beoordeling
School B 5/20 151,5 dagen dienstanciënniteit Beoordeling met werkpunten, beter geen beoordeling
School C 0/20 0 dagen dienstanciënniteit Geen beoordeling
School D 0/20 0 dagen dienstanciënniteit Geen beoordeling

In deze situatie heeft het personeelslid in geen enkele van de vier scholen recht op een TADD-aanstelling.  In school A verliest het personeelslid zelfs volledig het recht op een TADD-aanstelling.

Door de negatieve beoordeling in school A kan het personeelslid het recht op TADD niet verwerven in scholen B, C en D. Het is in dit geval dus beter dat je geen beoordeling met werkpunten geeft in school B. Door de negatieve beoordeling in school A kan de daar verworven dienstanciënniteit niet in rekening worden gebracht in de andere scholen. Ons advies is om geen beoordeling te geven als het TADD-recht nog niet kan verworven worden.

Meer dan twee beoordelingen

sla link op in klembord

Kopieer

 • Personeelslid 6

School A 10/20 303 dagen dienstanciënniteit Positieve beoordeling
School B 5/20 151,5 dagen dienstanciënniteit Negatieve beoordeling
School C 5/20 151,5 dagen dienstanciënniteit Beoordeling met werkpunten
School D 0/20 0 dagen dienstanciënniteit Geen beoordeling

In deze situatie krijg het personeelslid het recht op TADD in scholen A en D. Deze scholen moeten dus in eerste instantie een TADD-betrekking aanbieden indien mogelijk. Indien dat niet mogelijk is, dan heeft het personeelslid in school C voorrangsrecht op een TABD-aanstelling. Dit personeelslid kan dan desgevallend in het volgende schooljaar kandideren voor vaste benoeming in scholen A, C en D als deze scholen behoren tot hetzelfde schoolbestuur.

De beoordeling met werkpunten heeft hier dus ook weer weinig zin. Om dit op te lossen geef je dus best ook in school A een beoordeling met werkpunten of je geeft in school C ook een positieve beoordeling.

 • Personeelslid 7

School A 10/20 303 dagen dienstanciënniteit Beoordeling met werkpunten
School B 5/20 151,5 dagen dienstanciënniteit Negatieve beoordeling
School C 5/20 151,5 dagen dienstanciënniteit Positieve beoordeling
School D 0/20 0 dagen dienstanciënniteit Geen beoordeling

Dit personeelslid heeft in geen enkele school het recht op TADD maar door de beoordeling met werkpunten in school A krijgt het wel een voorrangsrecht op een TABD-aanstelling in scholen A, C en D.

 • Personeelslid 8

School A 10/20 303 dagen dienstanciënniteit Negatieve beoordeling
School B  5/20 151,5 dagen dienstanciënniteit Positieve beoordeling
School C 4/20 151,5 dagen dienstanciënniteit Positieve beoordeling
School D 0/20 0 dagen dienstanciënniteit Geen beoordeling

Door de negatieve beoordeling in school A gaat alle daar opgebouwde dienstanciënniteit verloren. Het personeelslid kan dan ook in geen enkele school het recht op TADD verwerven. Het personeelslid heeft ook geen recht op een TABD-aanstelling want er werd in geen enkele school een beoordeling met werkpunten gegeven.

Merk op dat in school C een betrekking werd bekleed van 4/20.  Als we daar ook 5/20 (we komen dan aan een halftijdse betrekking in scholen B en C samen) van maken dan zouden er voor scholen B en C ook 303 dagen DA worden gerekend en dan zou er wel TADD-recht zijn in scholen B, C en D.

Meer dan twee beoordelingen over meerdere schooljaren

sla link op in klembord

Kopieer

 • Personeelslid 9

Schooljaar 1

School A 10/20 303 dagen dienstanciënniteit Negatieve beoordeling
School B 5/20 151,5 dagen dienstanciënniteit Beoordeling met werkpunten
School C 5/20 151,5 dagen dienstanciënniteit Positieve beoordeling
School D 0/20 0 dagen dienstanciënniteit Geen beoordeling

Schooljaar 2

School A - - -
School B 5/20 151,5 dagen dienstanciënniteit Negatieve beoordeling
School C 0/20 0 dagen dienstanciënniteit Geen beoordeling
School D 5/20 151,5 dagen dienstanciënniteit Beoordeling met werkpunten

Op het einde van schooljaar 1 verwerft het personeelslid nog geen recht op TADD. De dienstanciënniteit (DA) van school A vervalt en de DA in school B kan nog niet aangewend worden in functie van het recht op TADD omwille van de beoordeling met werkpunten. Het personeelslid verwerft wel het recht op een TABD-aanstelling in scholen B, C en D.

Op het einde van schooljaar 2 is er nog steeds geen TADD-recht omwille van de negatieve beoordeling in school B en omwille van de beoordeling met werkpunten in school D.  Door de beoordeling met werkpunten in school D verwerft het personeelslid wel het voorrangsrecht op een TABD-aanstelling in scholen C en D.

School D kan op het einde van het volgende schooljaar enkel nog een positieve beoordeling geven.  Je kan immers maximaal twee beoordelingen met werkpunten of negatieve beoordelingen geven.  Alle beoordelingen die in één schooljaar werden gegeven moet je beschouwen als één beoordeling.

 • Personeelslid 10

Schooljaar 1

School A 10/20 303 dagen dienstanciënniteit Beoordeling met werkpunten
School B 5/20 151,5 dagen dienstanciënniteit Negatieve beoordeling
School C 5/20 151,5 dagen dienstanciënniteit Positieve beoordeling
School D 0/20 0 dagen dienstanciënniteit Geen beoordeling

Schooljaar 2

School A 10/20 303 dagen dienstanciënniteit Negatieve beoordeling
School B - - -
School C 5/20 151,5 dagen dienstanciënniteit Geen beoordeling
School D 5/20 151,5 dagen dienstanciënniteit Beoordeling met werkpunten

Na schooljaar 1 heeft het personeelslid voorrangsrecht op een TABD-aanstelling in scholen A, C en D. Er kan in geen enkele school TADD-recht verworven worden. De 303 dagen in school A kunnen nog niet gebruikt worden en de dienstanciënniteit van school B wordt niet in rekening gebracht.

Na schooljaar 2 verwerft het personeelslid het TADD-recht in school C (151.5 dagen in schooljaar 1 en 151.5 dagen in schooljaar 2 = 303 dagen). Hierdoor heeft het personeelslid recht op een TADD-aanstelling in school C. Het personeelslid heeft ook recht op een TABD-aanstelling in scholen C en D. Om TADD-recht te kunnen verwerven in school D moet het personeelslid 200 dagen extra presteren. Deze dagen kunnen gepresteerd worden in scholen C en D, maar in school C heeft het personeelslid al TADD-recht …  Dit is weer een zeer onlogische situatie.

Dit kan weer opgelost worden door zowel in school C als in school D een beoordeling met werkpunten te geven of in beide scholen geen of een positieve  beoordeling te geven. Als je dit niet oplost op het niveau van de scholengemeenschap dan verkrijg hier ook weer dat het personeelslid nog aan zijn 200 dagen extra bezig is in een school en daar tegelijkertijd op 1 januari kan benoemd worden lang voor de 200 dagen gepresteerd zijn.

 • Personeelslid 11

Schooljaar 1


School A 10/20 303 dagen dienstanciënniteit Beoordeling met werkpunten
School B 5/20 151,5 dagen dienstanciënniteit Negatieve beoordeling
School C 5/20 151,5 dagen dienstanciënnititeit Positieve beoordeling, beter geen beoordeling
School D 0/20 0 dagen dienstanciënniteit Geen beoordeling

Schooljaar 2

School A 10/20 303 dagen dienstanciënniteit Negatieve beoordeling
School B - - -
School C 0/20 0 dagen dienstanciënniteit Geen beoordeling
School D 10/20 303 dagen dienstanciënniteit Beoordeling met werkpunten

Na schooljaar 1 verwerft personeelslid 11 nog geen TADD-recht. De dienstanciënniteit verworven in school A mag het nog niet in rekening brengen, die in school B gaat definitief verloren. Het personeelslid heeft wel voorrang op een TABD-aanstelling in alle scholen, behalve in school B. De 200 extra effectieve prestaties op basis van de beoordeling met werkpunten in school A, kan het ook presteren in de scholen C en D.

Ook op het einde van het tweede schooljaar heeft dit personeelslid geen recht op TADD. Op basis van de beoordeling met werkpunten in school D, heeft het voorrang bij een TABD-aanstelling in de scholen C en D. Het kan ook in beide scholen de vereiste 200 dagen effectieve prestatie leveren om de beoordeling met werkpunten uit school D weg te werken.

Op het einde van schooljaar 3 is het niet meer mogelijk om dit personeelslid een beoordeling met werkpunten of een negatieve beoordeling te geven. Je kunt immers maximaal twee beoordelingen met werkpunten of negatieve beoordelingen geven, waarbij beoordelingen in hetzelfde schooljaar als één beoordeling moeten bekeken worden.

Beoordelen van personeelsleden in het lerarenplatform

sla link op in klembord

Kopieer

Voor de specifieke situaties van personeelsleden van het lerarenplatform (basisonderwijs) hebben we niet echt een pasklare oplossing. Deze personeelsleden zijn geaffecteerd aan een bepaalde instelling en presteren daar soms helemaal niet. Toch wordt de dienstanciënniteit in functie van TADD geteld in de ‘moederschool’ waar in sommige gevallen dus geen prestaties werden geleverd. We gaan er wel van uit dat de eerste evaluator hierin verantwoordelijkheid neemt en benadrukken opnieuw het belang van grondig overleg en pragmatisch handelen.

Modeldocument verslag

sla link op in klembord

Kopieer

Geef je een beoordeling met werkpunten of een negatieve beoordeling, dan kun je van onderstaand modeldocument gebruik maken om je verslag op te stellen.

Contact

An Cornelis
stafmedewerker
   02 507 06 32
   Gunther De Praitere
   stafmedewerker
     02 507 08 33
     Jan-Baptist De Smet
     stafmedewerker
       02 529 04 17
       Guy Debusschere
       stafmedewerker
         02 507 07 93
         Tom Geeroms
           Els Goeminne
           stafmedewerker
             02 507 08 60
             Katrien Jansen
             stafmedewerker
               02 507 06 15
               Suzy Sterck
               stafmedewerker
                 02 507 08 63
                 ×
                 Kijkt als...
                 Niveau
                 Regio