Een school heeft heel wat vrijheid i.v.m. de schoolagenda van haar leerlingen. Het gebruik ervan verschilt echter van school tot school, afhankelijk van de functie die de school aan de schoolagenda toekent. In ieder geval is de schoolagenda voor de leerling een belangrijk werkinstrument. We geven antwoorden op diverse aspecten van de schoolagenda en op de vragen die scholen hebben bij het gebruik ervan.

Digitaal of op papier?

sla link op in klembord

Kopieer

De keuze voor een digitale of een papieren agenda is vrij. Een school die een schoolagenda digitaal aan zijn leerlingen ter beschikking stelt, moet hen ook de keuze laten voor een papieren versie. De directie kan zijn leerlingen een formulier laten invullen waaruit die keuze duidelijk blijkt. 

Leerlingen die voor een papieren versie kiezen, moeten deze automatisch van de school ontvangen; ze mogen niet genoodzaakt zijn zelf het schoolagenda af te drukken. Verder moet de school erover waken dat elke leerling, ongeacht zijn socio-economische achtergrond, zowel thuis als op school de nodige toegang heeft om het schoolagenda digitaal te consulteren. Ook de ouders moeten, gezien de communicatieve functie van de agenda, in staat zijn de agenda van hun zoon of dochter thuis te kunnen bekijken.

Functie van de agenda

sla link op in klembord

Kopieer

De school bepaalt vanuit haar pedagogische vrijheid zelf de functie en vormgeving ervan. De schoolagenda van een leerling kan om die reden verschillende functies hebben. Vanuit de schoolpraktijk herken je de volgende opties.

Een planningsfunctie

sla link op in klembord

Kopieer

De schoolagenda fungeert voor de leerlingen als een duidelijk houvast voor hun studie- en werkplanning.

De taken, te leren lessen, voorbereidingen en langlopende taken worden genoteerd. Dat is ongetwijfeld de belangrijkste functie van de schoolagenda.

Aandachtspunten

sla link op in klembord

Kopieer

 • Als een school louter een planningsfunctie aan de schoolagenda toekent, zal ze de afwerking van de leerplannen aan de hand van andere documenten (zoals jaarplannen, proefwerken, taken ...) moeten kunnen bewijzen. De school kan dan, zonder daartoe verplicht te zijn, de registratiefunctie van de schoolagenda via één afzonderlijke agenda per klasgroep realiseren.
 • Het is essentieel voor deze functie dat de leerling zijn schoolagenda correct en leesbaar invult.

Een registratiefunctie

sla link op in klembord

Kopieer

Traditioneel heeft de schoolagenda ook een registratiefunctie. Alle lesonderwerpen en evaluatiemomenten binnen de klas, met aanduiding van de betreffende leerstof, worden met de precieze datum geregistreerd. Indien lessen wegvallen, worden de vervangingsactiviteiten vermeld.

Leerlingen zijn wettelijk gezien niet verplicht elk lesuur in hun agenda te noteren.

Een communicatieve functie

sla link op in klembord

Kopieer

De schoolagenda is een handig communicatiemiddel met de ouders. Ze geeft hen zicht op het schoolwerk van hun kinderen.

Aandachtspunten

sla link op in klembord

Kopieer

 • Als de school veel belang hecht aan die functie, moeten de ouders daarvan op de hoogte zijn.
 • Als in de schoolagenda aanmerkingen over de leerling worden gemaakt, vereist dat de nodige discretie.
 • Veel scholen gebruiken de schoolagenda om ouders op de hoogte te brengen als hun kind te laat aankomt. Van de ouders verwacht de school dan dat ze de nota in de schoolagenda ondertekenen. Zo’n werkwijze is slechts efficiënt als de school die communicatie zelf opvolgt.
 • De reglementering voorziet dat de school, als de leraar afwezig is en het onmogelijk is in vervangende activiteiten te voorzien, kan beslissen dat de leerlingen de school mogen verlaten. Het gezond verstand en het belang van de leerlingen moeten daarbij vooropstaan, net zoals het akkoord van de ouders, de verzekeringsdekking, de mate van overmacht, het tijdstip en de leeftijd van de leerlingen. Omdat een school minderjarige leerlingen niet kan toelaten de school zonder akkoord van de ouders te verlaten, lijkt ons de veiligste optie dat men de ouders bij de start van het schooljaar verzoekt hun wensen rond dit onderwerp schriftelijk kenbaar te maken. Leerlingen waarvan de ouders vooraf hun akkoord met het principe hebben betuigd (bv. "akkoord dat hun zoon/dochter, na individuele toelating van de directeur, naar huis mag komen als een leraar tijdens het laatste lesuur van de namiddag afwezig is"), kunnen in voorkomend geval vertrekken. Het is wel aan te raden om, wanneer dat gebeurt, in de schoolagenda officieel zowel de afwezigheid van de leraar als het akkoord van de directeur te vermelden.

Besluit

Scholen zijn vrij zelf te bepalen welke functies ze aan de schoolagenda toekennen. Ze kunnen zich beperken tot één van de bovenvermelde functies, de diverse functies integreren of bijkomende functie(s) toevoegen. Na het bepalen van de functie(s) van de schoolagenda gaat de school op zoek naar een gepaste schoolagenda.

De school neemt de afspraken over het gebruik van de schoolagenda in het schoolreglement op. Ze kan ook ingaan op het bewaren ervan tijdens en na het schooljaar.

Schoolafspraken over de schoolagenda

sla link op in klembord

Kopieer

Uit bovenvermeld besluit blijkt dat de school vanuit haar pedagogische vrijheid zelf de vormgeving en functie van de schoolagenda bepaalt. Bijgevolg beslist de school ook zelf hoe de leerling de schoolagenda moet invullen en hoe de leraar dit controleert.

Afspraken met betrekking tot de schoolagenda van de leerling worden in het arbeidsreglement vastgelegd. Dit vermeldt uitdrukkelijk:
"Art. 6.§3. Eveneens ter uitvoering van artikel 7 van het Algemeen Reglement gelden m.b.t. de controle van schoolagenda’s, notities en schriften van leerlingen volgende afspraken: (...)".

Het invullen door de leerling

sla link op in klembord

Kopieer

De manier waarop de leerlingen hun schoolagenda moeten invullen, hangt af van de functie die de school aan de schoolagenda toekent.

Aandachtspunten

 • Het is belangrijk dat de school aandacht heeft voor de leesbaarheid. Als de schoolagenda niet leesbaar ingevuld is, kan men van de leerling niet verwachten dat hij zelfstandig aan zijn taken en lessen kan beginnen. Vaak kunnen die leerlingen ’s avonds hun eigen geschrift niet meer ontcijferen en weten ze bijgevolg niet wat ze moeten doen.
 • Als een leerling afwezig is geweest, bepaalt de school zelf of en hoe de betrokken leerling zijn schoolagenda aanvult. Ook dat zal grotendeels van de functie die de school aan de schoolagenda toekent, afhangen.

Controle door de leraar

sla link op in klembord

Kopieer

De leraar is verantwoordelijk voor de zorg die een leerling aan zijn schoolagenda besteedt. De school maakt afspraken welke taak hierin voor de vakleraar en de klastitularis is weggelegd.

Ondertekenen van de schoolagenda

sla link op in klembord

Kopieer

In de reglementering staat niet dat ouders verplicht zijn de schoolagenda te ondertekenen. De school neemt daarover dus zelf een beslissing. Die wordt best in het schoolreglement opgenomen.

Ouders de schoolagenda laten ondertekenen kan tot een nauwere betrokkenheid bij de studie- en werkplanning van hun kind bijdragen. Op het vlak van de communicatie is de school zeker dat informatie die ze in de schoolagenda laat opnemen ook daadwerkelijk door de ouders gelezen wordt.

Aandachtspunt

sla link op in klembord

Kopieer

Indien de school aan de ouders vraagt om de schoolagenda van hun kind te ondertekenen, moet ze dat op geregelde tijdstippen controleren.

De LICAP schoolagenda

sla link op in klembord

Kopieer

Licap geeft in samenwerking met Katholiek Onderwijs Vlaanderen verschillende schoolagenda’s uit. Op vraag van onze organisatie worden de agenda’s aan een scherpe prijs aangeboden om de solidariteit tussen kleine scholen en grotere scholengemeenschappen te respecteren.

Een educatieve waarde

sla link op in klembord

Kopieer

De weekplanner bevat wekelijks inspirerende citaten. De christelijke identiteit komt daarbij aan bod. Er wordt aandacht besteed aan de religieuze feesten.

Twee modellen

sla link op in klembord

Kopieer

De Licap schoolagenda's bestaan in twee modellen:

 • weekplanner
 • studieplanner

De weekplanner biedt elke week in één oogopslag alle functies die de leerling nodig heeft:

 • registratie
 • taken/toetsen
 • communicatie
De basisversie bevat daarnaast ruimte voor communicatie met de ouders. Wekelijks staat er ook een citaat of spreuk.
 

De studieplanner is een planningsagenda zonder meer, het ideaal instrument voor de leerling om taken en opdrachten te plannen, met ook ruimte voorzien voor communicatie met de ouders.De studieplanner is een ideale aanvulling op uw digitale agenda. De basisversie bevat wekelijks 2 blz. voor studieplanning (inclusief zaterdag en zondag), schoolvakanties niet inbegrepen.

Personaliseren op maat van de school

sla link op in klembord

Kopieer

Licap biedt ruime mogelijkheden om de schoolagenda te personaliseren:

 • een volledig gepersonaliseerde kaft
 • opdruk van logo op de kaft
 • opdruk van logo en adresgegevens op de eerste pagina van de agenda
 • toevoegen van eigen pagina’s naar keuze met schoolreglement, leefregels, afwezigheidsbriefjes, verwelkoming, pedagogische project, visie en missie …

De uitgeverij biedt de nodige ondersteuning bij het samenstellen van de agenda.

Indien wenselijk realiseert Licap ook een agenda volledig op maat van de school/scholengemeenschap, dus volledig afgestemd op uw behoeften en wensen. Je kunt hiertoe vrijblijvend een afspraak maken en een prijsofferte opvragen.

Voor meer informatie of een afspraak, neem je best contact op met Licap.

Contact

Lien De Feyter
stafmedewerker
   02 507 07 64
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio