9 december 2021 – Leerlingenstromen in Vlaamse Rand

Katia Segers had een rapport van het Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum (BRIO) over leerlingenstromen in de Vlaamse Rand bestudeerd. Ze citeerde daaruit enkele cijfers over: leerlingenbewegingen van de Vlaamse Rand naar Brussel en omgekeerd. Een en ander betekende een verhaal van capaciteitstekort, maar ook van de specifieke taal- en integratieproblematiek in die regio én van dat andere belangrijke onderwijsbeleidsdossier deze legislatuur (met overigens een complexe en omstandige voorgeschiedenis), namelijk: de ontwerpdecreten Inschrijving, die de Vlaamse regering definitief goedgekeurd had op 3 december 2021. Ik had de indruk tijdens de bespreking dat vragensteller Segers van dat laatste feit niet op de hoogte was, maar kan me natuurlijk altijd vergissen. Ze trok daarbij alleszins de zinvolheid van de geplande voorrangsregeling in de Vlaamse Rand in twijfel, net op grond van de cijfers uit het BRIO-rapport. Wat concludeerde minister Weyts uit dat rapport en hoe zou hij te werk gaan bij de geschetste thematiek?

De minister startte met een duidelijke appreciatie in het rapport aan zijn adres (en dat van zijn voorgangers), met name inzake de investeringen in schoolgebouwen door de Vlaamse onderwijsoverheid. Een vaststelling die hij onderbouwde met cijfers. Hij schetste de toename van de leerlingenstromen naar de Vlaamse Rand in de laatste 10 jaar en wees op de specifieke situatie van Brussel en de Vlaamse Rand (cf. de aanwezigheid van Franstalig onderwijs) versus de “klassieke” centrumfunctie in steden als Antwerpen en Gent. Zijn instrumenten in dit verhaal waren: in extra capaciteit voorzien (nwvr: de nieuwe capaciteitsmonitor was klaar begin december en op die basis zou hij in het voorjaar met een voorstel naar de Vlaamse regering gaan) en de bedoelde voorrangsregeling in de recent goedgekeurde voorontwerpen van decreet, die binnenkort parlementair behandeld zouden worden.

Dat was al goed, aldus vragensteller Segers, maar er moest nog veel meer gebeuren (op diverse beleidsdomeinen trouwens) en ze betwijfelde of de voorrangsregeling wel de grondwettelijke toets zou doorstaan. Interveniënt Jan Laeremans wilde nog verder gaan dan de voorrangsregeling, sprak schande over bepaalde misstanden in de faciliteitengemeenten en vroeg zich af of latere instromers in het Vlaamse onderwijs in de Rand niet onderworpen moesten worden aan een instaptoets. Interveniënt Arnout Coel vond het nodig om gewoon nog eens hetzelfde te zeggen wat de minister voordien al gezegd had.

Ook in de rest van de bespreking (met minister en vragensteller) werd de essentie nogmaals herhaald. De minister erkende ook het probleem (van leerlingen uit niet-faciliteitengemeenten die toch in faciliteitengemeenten schoolliepen) dat interveniënt Laeremans aangekaart had. Die situatie was inderdaad niet de intentie van de bijzondere wetgever.

van Katia Segers” aan minister Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio