8 oktober 2020 – Diploma's in volwassenenonderwijs en corona

De aanleiding voor deze vraag om uitleg lag in ervaringen van vragensteller Koen Daniëls met het Radio 2-programma “De inspecteur”. Zijn inleidende tekst was gestoffeerd met enkele voorbeelden uit dat programma, in de coronacontext, van geslaagde cursisten, terwijl zij slechts heel beperkt tot zelfs helemaal niet aan de evaluatie in kwestie deelgenomen hadden. Vragensteller Daniëls sprak daarover zijn grote verontwaardiging uit. Wat was de reactie van minister Weyts daarop en hoe zou hij ervoor zorgen dat de kwaliteit van het volwassenenonderwijs gewaarborgd bleef? Voor ik naar het antwoord van de minister ga, graag nog vooraf een kleine talige opmerking. Vragensteller Daniëls had het in zijn inleiding over “outliners”. Vermoedelijk, gelet op de context, bedoelde hij de term uit de statistiek “outliers”. De minister gebruikte die term op 1 oktober ook in zijn antwoord op een vraag om uitleg over de uitval van leraren door corona.

Maar veel belangrijker was dat het verhaal van de minister heel anders klonk. De voorlopige cijfers gaven alvast niet aan dat het probleem dat op radio gemeld werd, zich op heel grote schaal in alle centra voordoet, integendeel, aldus de minister. Hij merkte ook veelbetekenend op dat die cursisten blijkbaar niet geklaagd hadden op het moment dat ze hoorden dat ze geslaagd waren, wel op het moment dat ze hoorden dat ze daardoor niet in aanmerking kwamen voor een vrijstelling van inschrijvingsgeld wanneer ze zich opnieuw wilden inschrijven. De minister besloot met de werkwijze van de Onderwijsinspectie inzake kwaliteitsbewaking, ook in deze coronatijden.

Na de grote verontwaardiging volgde dan enige geruststelling, voor zover dat het juiste woord hier was, maar dat terzijde. Daniëls stelde vervolgens voor om de klachten toch te verzamelen om er gerichter naar te kunnen kijken, wat hij extra beargumenteerde met de gevaarlijke casus van de aspirant-elektricien die zei dat hij geen elektriciteitskast van dichtbij gezien had, maar wel zijn certificaat gekregen had. En kon zulks niet verder opgevolgd worden via de VDAB? Waarna Daniëls nog afdwaalde naar weliswaar een zaak van oneigenlijk gebruik van het volwassenenonderwijs in het verleden, dat toen opgelost werd, maar de relevantie daarvan voor zijn punt nu, zag ik niet meteen. Maar dat kon aan mij liggen.

Interveniënt Loes Vandromme wilde nog vooral weten wat de impact van corona was op de praktijkvakken in het onderwijs. Hoe kon de Onderwijsinspectie daar eventueel verder onderzoek naar doen?

Daarmee was wel degelijk rekening gehouden in de draaiboeken, zo reageerde minister Weyts.

Voor het blijkbaar plezante einde van het gesprek was het erg jammer dat ik al maanden telewerk. Anders had ik ter plaatse kunnen ervaren wat er precies zo plezant was. Soit, het c-virus zal ooit weleens wijken, zeker?

Moraal van het verhaal: toch ook een beetje opletten met massamedia, wat generalisaties betreft, zeker ook als je er zelf bij betrokken werd. Maar oké, cowboys moesten aangepakt worden. Dat spreekt.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio