8 juli 2021 – Aanklampend beleid rond schoolverlaters

Jo Brouns had de meest recente editie van het Schoolverlatersrapport geraadpleegd. De impact van de coronacrisis was ook hier te merken, zeker in de sectoren die het zwaarst te lijden hadden onder de crisis. STEM-diploma’s deden het niet onverwacht beter. De zgn. NEET-jongeren (Not in Education, Employment or Training) werden opgevolgd en automatisch ingeschreven bij VDAB zodat VDAB snel en aanklampend te werk zou kunnen gaan. Hoe zat het met het beleid, ook preventief, rond ongekwalificeerde uitstroom?

Een inderdaad al ouder verhaal, dat blijvende aandacht vergde. Minister Weyts verwees naar het zgn. Vlaams actieplan ‘Samen tegen Schooluitval’, dat een geïntegreerde strategie ter zake volgde en in dialoog met de beleidsdomeinen Welzijn en Werk uitgevoerd werd. Het zwaartepunt van de preventie en aanpak van vroegtijdig schoolverlaten lag bij de lokale context. De werking van de netwerken Samen tegen Schooluitval was verlengd voor het schooljaar 2021-2022. Voorts faciliteerde de minister transitietrajecten voor leerlingen uit de tweede en derde graad bso die potentieel vroegtijdig schoolverlater waren. Eind augustus 2022 zou een evaluatie volgen van de netwerken Samen tegen Schooluitval, die nu al in gang gezet was. Er waren ook nog de engagementen in de ‘Visienota Van kwetsbaar naar Weerbaar’. De koppeling tussen de databanken van het Agentschap voor Onderwijsdiensten en VDAB was gerealiseerd en behoefde geen bijsturing.

Vragensteller Brouns kon een en ander alleen maar bevestigen en zijn voorbereide bijkomende vraag was ook al beantwoord. Drie interveniënten meldden zich aan: Roosmarijn Beckers, Koen Daniëls en Johan Danen. Heel wat woorden, maar vooral heel voor de hand liggende, open deuren. Minister Weyts haalde er, heel logisch, nog zijn andere visienota over de Edusprong bij, met aandacht voor de lokale noden en opportuniteiten en ons allen intussen ook goed bekend, en stipte tot slot nog even het probleem aan dat VDAB ondervond met de privacyregelgeving. Vragensteller Brouns eindigde met een herhaling van de belangrijkste punten en een oproep om initiatieven à la de Limburgse vzw Kind en Taal maximaal te omarmen.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het aanklampend beleid rond schoolverlaters van Jo Brouns” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio