8 juli 2021 – Aandacht voor jonge mantelzorgers in onderwijsinstellingen

Katrien Schryvers herinnerde aan haar resolutie over jonge mantelzorgers van 6 januari 2016 en aan het Vlaams Mantelzorgplan 2016-2020. Er waren intussen ook diverse studies opgeleverd over het thema. Het eerste deel van de vragen vond ik wat vreemd: “Kunt u meer informatie geven over de resultaten van de twee genoemde studies naar de leefsituatie van jonge mantelzorgers die relevant zijn voor het onderwijsbeleid? Wat zijn de belangrijkste conclusies?” Inderdaad, die informatie was gewoon publiek beschikbaar. De andere vragen betroffen de verdere acties ter zake van de minister: “Hoe zult u de beleidsaanbevelingen uit de studies die betrekking hebben op het onderwijs ter harte nemen? Is er nood aan het beter informeren van de scholen over hoe om te gaan met jonge mantelzorgers?”

Minister Weyts wees inderdaad op de publieke beschikbaarheid van de studies in kwestie. Voor wat hij daarmee deed in zijn beleid weidde hij uit over het geïntegreerd beleid op leerlingenbegeleiding dat een school in samenwerking met het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) en de pedagogische begeleiding (PBD) moest voeren. Minister Weyts meldde nog dat zijn collega Wouter Beke momenteel werkte aan een nieuw mantelzorgplan (vanaf 1 januari 2022), dat ook aandacht zou hebben voor jonge mantelzorgers.

In haar repliek vroeg Schryvers naar het standpunt van de minister over het aanstellen van vertrouwenspersonen voor mantelzorgers op school en prees ze het goede werk van de vzw ZoJong!. Interveniënt Koen Daniëls vond dat er op school al heel wat gebeurde in dit verband, maar suggereerde bijkomend een artikel in Klasse. Een erg analoog gesprek, maar dan met minister Beke, was blijkbaar ook gevoerd twee dagen eerder in de Commissie Welzijn.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio