7 juli 2022 – Andere indeling van schooljaar met ingekorte zomervakantie

Een voorlopig laatste keer over dit thema wellicht… Recent was het verwachte Vlor-advies over de zaak gepubliceerd, dat tegelijk duidelijk én genuanceerd ernaar keek. Ook over dit thema ging het inderdaad al vaak, maar ik beperk me hier tot een verwijzing naar de meest recente keer dat zulks het geval was: de commissievergadering van 5 mei 2022.

Vragensteller Jan Laeremans iets gedetailleerder en vragensteller Loes Vandromme wat globaler vroegen onder andere naar een definitieve beslissing ter zake (tenminste, wat deze legislatuur betrof uiteraard). Voorts kwamen in de vragen nog de specifieke elementen uit het Vlor-advies over kansarmoede en over welzijn en werkdruk bij het onderwijspersoneel aan bod, maar ook de kwestie van bijkomend wetenschappelijk onderzoek, met name over de effectiviteit van de zomerscholen. Inzake wetenschappelijk onderzoek, dat nu eigenlijk alleen Angelsaksische studies betrof, trok minister Weyts zelf dat punt overigens meer algemeen verder open naar “summer learning loss”, waarvoor hij ook keek naar eventuele wetenschappelijke opvolging van de reorganisatie van het schooljaar in de Franse Gemeenschap.

Voor de minister leek de zaak, met dit Vlor-advies, nu voorlopig wel te volstaan. Er waren andere onderwijskatten (nwvr: de minister sprak van katjes, maar ik meen toch serieuze katten te zien in het onderwijs(beleids)veld) te geselen. De aanpak van kansarmoede oversteeg het beleidsdomein Onderwijs. Over de evaluatie van de zomerscholen viel hij noodgedwongen in herhaling: wel zou er voor de zomerscholen 2022 een bevraging van relevante actoren komen door zijn onderwijsadministratie én zou professor Kristof De Witte zijn eerdere onderzoek van 2020 herhalen. Over het welzijnsbeleid voor onderwijspersoneel kregen we ook opnieuw het verhaal van vertrouwenspersonen, planlastradar/calculator, … Wat de minister zei over een inspiratiegids ter zake van de Arteveldehogeschool en de UGent (recent vrijgegeven onderzoek) leek mij wel nieuw (nwvr: maar ik kan met al die onderzoeken en dito inspiratiegidsen ook de tel niet meer bijhouden, waarvoor oprecht excuus). Dus genoteerd.

De replieken en interventies bevestigden, -- Jean-Jacques De Gucht was niet aanwezig en zou de commissievergadering nog komen binnenwaaien om 11.47 u, nádat alle vragen afgehandeld waren, nog net op tijd voor de regeling der werkzaamheden… --, de teneur van wat de minister gezegd had, maar interveniënt Johan Danen (nwvr: ik herinnerde me zijn partijgenote Elisabeth Meuleman, die op dat moment nog niet aanwezig was, van een eerdere gelegenheid) vroeg hoe de leerkloof en leerachterstand dan wél aangepakt moesten worden en vond de “summer learning loss” een interessant onderwerp voor een (Vlaams) doctoraat. Ik vond dat laatste ook, maar meer nog, ben ik geïnteresseerd in hoe precies men zo’n onderzoek wetenschappelijk zou kunnen uitvoeren… Ik ben benieuwd of we geïnteresseerde aspirant-doctorandi onder het kijkerspubliek van deze commissievergadering hadden.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio