7 januari 2021 – SIHO en mentaal welzijn van studenten

Corona dan weer, en wel wat het hoger onderwijs betrof. Er was over gedebatteerd in de plenaire vergadering op 12 november 2020 en intussen had de Vlaamse regering op 4 december 2020 een beslissing in dat verband genomen. Ze keurde toen een addendum goed bij het convenant met het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO). Daardoor zou er in 2021 in bijkomende financiering worden voorzien voor het ‘Duurzaam versterken van studentenwelzijn tijdens en in de nasleep van de coronapandemie’ door middel van zes verbindingsofficieren in de studentensteden, de ontwikkeling van een centraal platform studentenwelzijn en het opzetten van een lerend netwerk.

Brecht Warnez had over de diverse elementen van de regeringsbeslissing telkens een vraag ter verduidelijking.

Katrien Schryvers had niet minder dan acht vragen over hetzelfde thema, maar met een andere invalshoek. Zij ging omstandig (met verwijzing naar een CD&V-actieplan ter zake, samen met haar collega Warnez) in op de nood aan psychologische hulp (ook online) voor studenten in de coronacontext en de problemen in dat verband. Over elk van de door haar aangehaalde aspecten had ze een vraag.

“Veel vragen”, vond ook minister Weyts. De antwoorden zouden dan ook enige tijd vergen. Een paar zaken daaruit. Het was alleszins een belangrijk thema, waarbij de minister meteen al wees op het tot nog toe (volgens hem) te gefragmenteerde overheidsbeleid. Eigenlijk legde hij vervolgens de hele inhoud uit van de regeringsbeslissing van 4 december 2020, waarvan de documenten zogenaamd niet publiek zijn op de voor het overige prima website van de regeringsbeslissingen, waarnaar ik op deze pagina’s al heel vaak verwezen heb. Maar dat kan ik nu dus niet. Samengevat kwam het verhaal van de minister hierop neer. Hij sprak over drie fasen: het al eerder vermelde VVS-onderzoek (in samenwerking met professor Bruffaerts van de KU Leuven en de diensten voor studentenvoorzieningen) over mentaal welzijn van studenten als een nulmeting dit voorjaar; de nieuwe coördinatieopdracht van SIHO (een betere samenwerking via die zes verbindingsofficieren, een studentenwelzijnplatform en een lerend netwerk voor onderwijsinstellingen) in nauwe samenwerking met de diensten voor studentenvoorzieningen én de VVS; vanuit al die ervaringen zou dan een en ander als beleid structureel verankerd worden later.

Daarnaast ging de minister in op vele andere dingen (buddyprojecten, stages, Teleblok-chat door studenten) die ter zake al gedaan werden, maar zoals gezegd, gefragmenteerd. En hij lichtte de rol en werkwijze van de verbindingsofficieren en van SIHO, ook inzake het studentenwelzijnplatform (met een e-healthaanbod) en het al vermelde lerend netwerk, concreter toe. Het studentenperspectief was bij dat alles cruciaal. Voor het e-healthaanbod in 2021 golden ten minste vijf prioritaire thema’s.

Wat de timing betrof. De nieuwe beleidslijnen zouden worden uitgewerkt in de tweede helft van 2021 en vormden de bouwstenen voor de derde fase. In de derde fase, die zou starten op 1 januari 2022, zou aan de hand van de bevindingen uit fase 1 en 2 het beleid verder verfijnd worden. Ten slotte verwees minister Weyts nog kort naar de (wachtlijsten bij) studentenpsychologen en de al vrijgemaakte 10 miljoen euro en eindigde hij met een heel realistische en warme boodschap voor de studenten die nu eerst de examenkatten te geselen hadden.

De tweede ronde, incl. de tussenkomst van interveniënt Koen Daniëls, bracht vooral veel herhaling.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio