7 december 2023 – Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

Als laatste vraag in de rij kwam, bij monde van Steve Vandenberghe, het gekende probleem van het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs weer in beeld, zoals dat recent ook weer in de media gebeurd was. De vragensteller schetste nog eens de verschillende stappen die intussen gezet waren, incl. de betrokkenheid van de Commissie Mobiliteit en minister Lydia Peeters. En dat was volgens hem niet zo’n fraai verhaal, vond de vragensteller. Wat was de visie van minister Weyts op de diverse deelaspecten van het thema: de pilootprojecten in dit verband en hun evaluatie, een nieuw kader voor leerlingenvervoer, het tekort aan busgebegeleiders en het nieuwe portaal Leerlingenvervoer (MOVIS) van AGODI?

Minister Weyts betoogde dat er op dit vlak toch al heel wat inspanningen geleverd waren. Hij somde diverse, intussen gekende maatregelen op m.b.t. het buitengewoon onderwijs en wees op het substantiële budget inmiddels. Maar hij erkende gelijk dat het werk nog niet af was. Er was ten slotte nog MOVIS, een nieuwe applicatie die aanvragen i.v.m. recht op leerlingenvervoer duidelijk vereenvoudigde en de automatische gegevensuitwisseling met De Lijn verkleinde de planlast.

Maar dat alles vond duidelijk geen genade in de ogen van vragensteller Vandenberghe, wiens toon nog wat verscherpte, en in die van interveniënt Stijn Bex, die overleg voorstelde tussen de Commissie Mobiliteit, de Commissie Onderwijs en de twee betrokken ministers nog deze beleidsperiode. Tussendoor had die eerste nog een eigen versie van “We dronken een glas, we deden een … en alles bleef zoals…” in petto en er waren nog extra vragen van interveniënten Kathleen Krekels en Loes Vandromme: de eerste over de bewuste pilootprojecten waarin allerlei mobiliteitsalternatieven uitgewerkt waren en over de financiering, de tweede ook over de data i.v.m. die proefprojecten en over het aantal projecten dat al ingediend was m.b.t. de 1-campusgedachte voor gewoon en buitengewoon onderwijs samen.

Minister Weyts herhaalde nog enkele stappen die gezet waren, verwees en passant nog even anoniem naar de socialistische minister die destijds het leerlingenvervoer overgeheveld had van Onderwijs naar Mobiliteit (nwvr: naar een naam moest ik niet lang zoeken) en zette de eigen inspanningen ter zake nog wat verder in de verf door nog eens te wijzen op de busbegeleiders die een lineaire loonsverhoging én een PlusPas gekregen hadden.

In plaats van een kort slotwoord duwde vragensteller Vandenberghe nog eens het gaspedaal in en kwam finaal opnieuw uit bij het verhaal van Oskaar uit de recente media waarmee hij eerder in de vergadering zijn tweede repliek begonnen was. Wordt zeker nog vervolgd.

Na die laatste vraag om uitleg was het nog tijd voor de behandeling van een voorstel van resolutie van de Vooruit-fractie over de versterking van de kennis van het Nederlands, zowel binnen als buiten de schoolmuren. Fractievoorzitter Hannelore Goeman deed haar best om daarvoor nog genoeg vergadertijd uit te trekken, maar het mocht niet baten. Eerlijk? Hoe belangrijk dat thema ook is, de symboliek van die parlementaire actie op dit moment in de legislatuur leek mij het inhoudelijke belang ervan ver te overtreffen. Het zij zo.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio