5 mei 2022 - Kleuterparticipatie

Dan een thema met een toch wel wat verregaandere envergure dan die van de voorafgaande vragen in deze commissievergadering: kleuterparticipatie, een thema waarover ik vaak zelf expliciet en bewust geschreven heb, telkens het over het dossier van de modernisering secundair onderwijs (of zijn ‘voorgangers’) ging, genre-RondeTafelConferentie Leerplichtonderwijs (2002), -Accent op Talent (2002-2003), -rapport Commissie-Monard (2009) of – Eerste Oriëntatienota Hervorming so (2010). Vragensteller Koen Daniëls verwees naar het kleuterparticipatierapport van AGODI (tweemaal per schooljaar). In de commissievergadering van 3 februari 2022 kwam het thema ook al aan bod. Er staat daarover overigens aardig wat informatie online, publiek beschikbaar, diverse instrumenten voor scholen en lokale partners incluis. Heel handige en belangrijke informatie, zoals vragensteller Daniëls liet zien in zijn intro. Ten slotte had de Vlaamse regering op 16 juli 2021 het besluit goedgekeurd over de financiering van vernieuwende projecten die inzetten op een doorgaande lijn tussen kinderopvang van baby's en peuters, kleuteronderwijs en kleuteropvang. Vragensteller Daniëls vroeg naar conclusies uit de meest recente kleuterparticipatierapporten, naar meer duiding bij het gebruik van de bestaande instrumenten door lokale besturen en naar de opstart van de vermelde projecten inzake doorgaande lijn. Hij voegde en passant wel weer enkele vragen toe aan zijn schriftelijk ingediende vraag, maar dat terzijde.

Minister Weyts verwees naar wat elke school ter zake op “Mijn Onderwijs” ontving en naar de publiek beschikbare informatie online. Voor het project Doorgaande Lijn waren er 51 kandidaten. Er werden selectiegesprekken gevoerd door een jury en er werden 12 pioniers geselecteerd op 30 november 2021. Een stuurgroep met diverse relevante actoren en leerpartners (Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen (VBJK) vzw en het Centrum Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO)) begeleidden de pioniers. Het was allemaal nog heel pril en moest nu voldoende tijd krijgen… inderdaad, misschien beter toch even wachten met vragen over dat deel van het thema, meende ik de minister te zien denken.

Vragensteller Daniëls wilde nu toch al (heel klassiek bij onderwijsvragen in het Vlaams Parlement, was mijn ervaring) de vooropgestelde timing kennen van het project. Interveniënt Jean-Jacques De Gucht zag (uiteraard…) zijn kans schoon om ook zijn stokpaardje in te brengen: in welke mate was er een mogelijkheid om het debat op te starten om de leerplicht te verlagen naar 2,5 jaar, zodat kleuters onmiddellijk na de crèche konden doorstromen naar het onderwijs? Hij wilde die peuters toch echt wel, zelfs wettelijk, zo vroeg mogelijk het huis uit blijkbaar…en uiteraard met zgn. heel sociale motieven… Interveniënt Hilâl Yalçin riep op om bij de lokale besturen nog eens de aandacht erop te vestigen dat die instrumenten bestonden. Interveniënt Loes Vandromme maakte een ‘kleine’ kanttekening over de verlaging van de leerplichtleeftijd, wilde alle data voor scholen op één plaats en hoopte dat het project Doorgaande Lijn tot een lerend netwerk zou leiden. Interveniënt Roosmarijn Beckers plaatste een (terechte, leek mij) nuancerende opmerking bij dat idée fixe over 2,5 jaar van De Gucht. Interveniënt Hannelore Goeman als laatste in de rij sloot zich dan weer wel aan bij het voorstel-De Gucht (ze sprak wel van 3, en niet van 2,5 jaar) en promootte in één beweging het Vooruit-voorstel om zelfs verder te gaan: hoe zo veel mogelijk kinderen of ouders overtuigd konden worden om naar de crèche te gaan. Ze zei nog net niet “verplichte crèche”… maar ook zulk staatsinterventionisme kan de De Stemming-deelnemer blijkbaar allemaal niet deren. Populariteit (op welke manier dan ook), dát is blijkbaar doorslaggevend om als partij electorale winst te behalen…tja.

Minister Weyts maakte alvast een meer algemene, interessante beschouwing over de aard van regelgeving als antwoord aan interveniënt De Gucht. Vragensteller Daniëls was het eens met die reflectie van de minister en herhaalde tot slot nogmaals de belangrijke rol die lokale besturen in heel dit verhaal konden spelen.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over kleuterparticipatie van Koen Daniëls” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio