30 maart 2023 – Jaarrapport 2022 over actieplan Levenslang Leren

Loes Vandromme haalde enkele pertinente vaststellingen uit het recent gepubliceerde jaarrapport (2022) over het actieplan Levenslang Leren. Er was al heel wat gebeurd, maar er moesten toch nog extra inspanningen geleverd worden om de beoogde versnelling te realiseren, met ook één beleidsdomeinoverschrijdende strategie. Wat vond minister Weyts van een en ander en hoe zou hij de nodige versnelling mee tot stand brengen?

Er volgde een omvangrijke opsomming van ondernomen acties, waarvan vele bekend voorkwamen (cf. Edusprong en Voorsprongfonds, …), maar minister Weyts ging nog wat meer in op het nog te lanceren (mét ook een communicatiecampagne), zgn. Opleidingskompas. Dat zou een online toepassing worden waarmee volwassenen met een opleidingsvraag wegwijs gemaakt worden in het aanbod, om via die weg levenslang leren te stimuleren.

Vragensteller Vandromme verwees naar een identieke vraag om uitleg (van Allessia Claes) aan de andere betrokken minister, Jo Brouns, wilde nog de precieze situering van de vermelde communicatiecampagne vernemen en suggereerde een gezamenlijke vergadering over het thema met de Commissie Werk. Interveniënt Karolien Grosemans juichte een en ander toe en vroeg of er nog specifieke acties waren die laag- en middengeschoolden konden stimuleren om te blijven leren.

Het ging om één communicatiecampagne, maar de CVO’s hadden ook extra middelen gekregen om een eigen communicatie te voeren. Het Opleidingskompas zou vertrekken van het volwassenenonderwijs, maar nadien geleidelijk aan worden uitgebreid naar andere partners.

Vragensteller Vandromme zag ten slotte al een volgende vraag om uitleg opdoemen, want op deze zelfde dag verscheen in de media (voor abonnees) al een bijkomend probleem voor het volwassenenonderwijs, met name: ook daar waren nu heel wat cursisten “met een rugzak(je)”.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio