30 juni 2022 – Ouderbetrokkenheid in onderwijs

Laatste vraag van deze commissievergadering: vragensteller Koen Daniëls vond in het recente onderzoek van De Witte & Maldonado i.v.m. ouderbetrokkenheid zinvol nieuws om (met mate weliswaar) op die spijker te blijven kloppen. En wel tegen negatieve connotaties rond huiswerk in. Wat dacht minister Weyts van dat onderzoek en wat konden hij en scholen nog meer doen om de ouderbetrokkenheid te vergroten? De precieze formulering van één vraag vond ik wel opmerkelijk wegens het gebruik van één welbepaald woord: “Op welke manier kunnen ouders opnieuw (nwvr: mijn cursivering) meer worden betrokken, (…)”. Dacht vragensteller Daniëls werkelijk dat in een onbepaald verleden ouders meer betrokken waren bij de school van hun kinderen dan nu?

Minister Weyts stelde dat het vermelde onderzoek aansloot op eerder onderzoek, maar had zijn bedenkingen over de weergave ervan in de pers. De onderzoeksresultaten waren volgens de minister ook complementair aan de bevindingen van de commissie Beter Onderwijs (nwvr: twee dagen na deze commissievergadering zou er een extra commissievergadering plaatsvinden om de hoorzitting met de commissie Beter Onderwijs van januari 2022 voort te zetten en (hopelijk) af te ronden). Vervolgens wees de minister op zijn beleid en structurele subsidiëring voor de ouderkoepelverenigingen, incl. beheersovereenkomsten. Engagementsverklaringen in schoolreglementen konden misschien wel wat bindender worden, aldus de minister. Inzake thuisbetrokkenheid was er intussen een oproep gedaan in het onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (OBPWO) voor 2022. Het was de bedoeling dat aan scholen, centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s), pedagogische begeleidingsdiensten en lokale partners concrete handvatten zouden worden aangereikt via een praktijkgerichte leidraad om de thuisbetrokkenheid van ouders te versterken. De gunning daarvan moest nog gebeuren. En de minister eindigde zijn betoog met een niet mis te verstane verwijzing naar Ketnet als contactmogelijkheid met het Nederlands ná schooltijd voor wie dat thuis niet sprak.

Achter vragensteller Daniëls’ exposé over “samen school maken”, dat nadien volgde, kon ook ik helemaal staan. Dat exposé leidde dan op zijn beurt weer tot een haast ontroerende uitspraak van de minister én de dito slotrepliek van de vragensteller. Wellicht zo beknopt ook wegens het vergevorderde uur.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over ouderbetrokkenheid in het onderwijs van Koen Daniëls” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio