3 juni 2021 - Vlor-advies betaalbaar hoger onderwijs

Deze vraag om uitleg van Brecht Warnez sloot naadloos aan bij de vorige vraag om uitleg over de problemen met het studierendement. Op 11 mei 2021 had de Raad Hoger Onderwijs van de Vlor een advies op eigen initiatief uitgebracht over vijf bouwstenen om de studiekosten te beheersen n.a.v. de resultaten van de meest recente studiekostenmonitor hoger onderwijs. Vragensteller Warnez gaf een samenvatting van het Vlor-advies en vroeg minister Weyts hoe die gehoor zou geven aan het advies. Hij had daarbij ook nog specifieke aandacht voor de studietoelagen.

Minister Weyts vond het een goed en evenwichtig advies, dat eigenlijk geen bijkomende regelgeving vroeg maar wel vertrok van de visie dat de studiekostenbeheersing deel moest uitmaken van de cultuur van elke instelling en opleiding. De faciliterende rol van de overheid daarbij kon via de periodieke herhaling van de studiekostenmonitor, die de minister met de VLIR en de VLHORA zou opnemen. Over de studietoelagen (en met name het optrekken van het toekenningspercentage) lag de zaak wat moeilijker wegens de budgettaire impact, maar alleszins lag het aantal uitbetaalde studietoelagen nog nooit zo hoog als nu en ook de snelheid waarmee ze uitbetaald werden, was aanzienlijk verbeterd en zou nóg verbeteren. Voor abituriënten die volgend academiejaar een eerste keer een studietoelage zouden aanvragen, zou de procedure ook verder vereenvoudigd worden via een digitaal loket.

Vragensteller Warnez zag daarnaast nog een heel belangrijke rol voor de stuvo’s, met name wat indirecte hulp (studiebegeleiding en psychologische ondersteuning) betrof die de externe studiekosten voor studenten ook kon milderen. Interveniënt Annabel Tavernier ging in op het belang van sensibilisering en bewustmaking rond kostenbeheersing in het hoger onderwijs en vroeg hoe de minister daarin kon faciliteren. Interveniënt Kristof Slagmulder ten slotte pleitte voor de eigen financiële compensaties in de hogeronderwijsinstellingen zelf voor studenten.

Wat de stuvo’s betrof, herinnerde minister Weyts aan zijn financiële ingrepen in de coronacrisis. De volgehouden monitoring van de studiekosten kon helpen bij de bewustwording van de kostenbeheersing en de blijvende zelfreflectie daarover. De toegankelijkheid van en de deelname aan het Vlaamse hoger onderwijs waren overigens helemaal niet slecht in internationaal opzicht. Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het advies Bouwstenen voor een betaalbaar hoger onderwijs van de Vlaamse Onderwijsraad van Brecht Warnez” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio