29 november 2023 – Verlof voor verminderde prestaties en pensioenrechten

Niet langer geleden dan bij de begrotingsbespreking in de Onderwijscommissie van 23 november 2023 was het thema aan bod gekomen, maar blijkbaar was de politieke nood hoog om minister Weyts zijn antwoord van toen hier plenair nog eens te laten herhalen. Aan het begin van de vergadering had de fractievoorzitter van Groen, Mieke Schauvliege, eerst nog van het parlementaire reglement gebruikgemaakt om de spoedbehandeling te vragen van een voorstel van resolutie over nog een ander actueel onderwijsthema, met name het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. De spoedbehandeling werd later niet aanvaard en het voorstel werd doorverwezen naar de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken en naar de Commissie voor Onderwijs (cf. actualiteit).

De bespreking hier nu nam een wat valse start want… minister Weyts was nog niet in het pand, toen het zijn beurt was. Bijgevolg schorste parlementsvoorzitter Liesbeth Homans de vergadering tot 16.15 u. Maar dan was het toch zover. Toegegeven, het ging er nu een stuk omstandiger aan toe dan tijdens de vermelde commissievergadering en wel grosso modo vanuit twee verschillende invalshoeken: Karolien Grosemans en Loes Vandromme vroegen naar bijkomende maatregelen voor werkbaar werk enerzijds (met een specifiek accent op chronisch zieken bij Loes Vandromme; cf. ook 27 mei 2021, 3 juni 2021 en diverse parlementaire vragen de voorbije jaren) en de zgn. “woordbreuk” van de minister in dit verband anderzijds (Kim De Witte en Hannelore Goeman legden dat accent, maar ook de eerste invalshoek kwam bij hen terug door hun verwijzingen naar hoge werkdruk en het probleem van werk-gezincombinatie).

Minister Weyts herhaalde de geschiedenis van dit thema, en met name de federale dimensie ervan, met ook verwijzing naar brieven van de voorgaande onderwijsminister, Hilde Crevits, aan de federale minister van Pensioenen. Daar zijn geen beloftes gedaan, aldus minister Weyts. Dus, geen sprake van woordbreuk. En dus herhaalde hij: niet minder werken belonen, maar net méér werken belonen en aanmoedigen, zeker in het licht van het lerarentekort. Maar in eerste instantie dus nog geen maatregelen voor werkbaar werk in het antwoord van de minister (cf. infra).

Het voor mij meest opvallende en cruciale punt, wat die al of niet woordbreuk betrof, leek mij dit: voormalig onderwijsminister Hilde Crevits mocht dan misschien wel geen beloftes gedaan hebben, maar wat was de precieze aard van haar toenmalige pensioenvraag aan het federale niveau, dat volgens Hannelore Goeman wel bereid was om VVP-personeelsleden tegemoet te komen in hun pensioen (was dat gewoon een open vraag of was het haar vraag (een verzoek dus) om inderdaad de VVP-periode mee te rekenen voor het pensioen)? En was het dan dat eerste type vraag of het tweede type vraag, dat huidig minister Weyts al of niet expliciet ingetrokken had? Ja, het komt op elk woord aan. En bij gebrek aan de nodige informatie daarover kan ik dus over die woordbreuk ook niet oordelen.

Daarnaast waaierde de bespreking ook veel verder uit met heel wat andere relevante elementen tot en met een (coherent) lerarenloopbaanpact toe, incl. haast alle recente en iets minder recente maatregelen die de minister deze legislatuur al genomen had om inderdaad het werk werkbaarder te maken en de lerarenloopbaan aantrekkelijk, maar die kennen we en ga ik hier niet meer herhalen.

Naar Hannelore Goeman kaatste de minister de bal en passant nog even terug: hij meende wel te weten hoe het kwam dat er federaal niet beslist was (tenzij om alles bij het oude te laten en dat was: “VVP telt niet mee voor het pensioen”), met name, omdat net federaal minister Frank Vandenbroucke, een partijgenoot van Goeman dus, geloofde in een activeringsbeleid. En minister Weyts begreep dat en steunde hem daarin, wat hem finaal verleidde tot een Walk your talk-oproep aan het adres van Goeman. Hoewel je met Engels dezer dagen wel het best wat oplet, I know

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio