28 oktober 2021 – Onderwijssubsidies aan private voorzieningen

Sinds 2020 voorzag minister Weyts in een nieuw soort onderwijssubsidie voor private voorzieningen voor jeugdhulp in het kader van een beveiligend verblijf voor jongeren in een verontrustende opvoedingssituatie (VOS), bedoeld voor de bekostiging van onderwijsgerelateerde initiatieven (in 2021: 286.000 euro voor acht voorzieningen). Zo introduceerde Loes Vandromme haar vraag om uitleg op het raakvlak tussen Welzijn en Onderwijs. Hoe verhield die subsidiemaatregel zich tegenover de mogelijkheid van type 5-onderwijs, dat sinds kort ook mogelijk was voor kinderen die in een residentiële setting verbleven en welke voorzieningen zouden daarvoor nog in aanmerking komen?

Minister Weyts duidde het thema als een samenwerking tussen hem en minister Wouter Beke. Het ging voorlopig om een afzonderlijke subsidie, niet om een structureel kanaal. Het was allemaal nog pril. Het leek me alleszins een waardevolle actie van de minister, die voldeed aan een reële nood inzake de noodzakelijke continuïteit in de schoolcarrière van de betrokken kwetsbare jongeren. Voor de jongeren in de residentiële settings waar de voorziening al in een structureel onderwijsaanbod voorzag, waren de gesprekken tussen Onderwijs en Welzijn nog bezig. Het evaluatierapport van het ‘aanbod maatregelen zieke kinderen’ in het Regeerakkoord, was in dat verband erg belangrijk en werd volgend jaar verwacht. Daarop wilde de minister wachten vooraleer volgende stappen te zetten.

Vragensteller Vandromme bleek een persoonlijke, positieve band met de subsidiekwestie te hebben en wilde met haar vraag verduidelijking krijgen over het ruimere plaatje. Ze benadrukte in het genoemde onderwijsaanbod vooral de mogelijkheid voor de jongeren om een (deel)kwalificatie c.q. diploma te behalen als springplank naar hun toekomst. Zouden dus bijkomende maatregelen pas volgen na het vermelde evaluatierapport, wilde interveniënt Kathleen Krekels nog weten.

Minister Weyts schetste daarop het ruimere, complexe thema van het tweerichtingsverkeer tussen Onderwijs en Welzijn. Intussen was er een conceptnota ter zake voor bepaalde uitdagingen, maar het leerrecht van jongeren in een gesloten aanbod viel daar niet onder. Vandaar die voorlopige, huidige subsidieregeling. Vragensteller Vandromme apprecieerde het subsidie-initiatief van de minister en keek uit naar de vermelde conceptnota.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio