27 oktober 2022 – CLB en doorverwijzingen naar buitengewoon onderwijs

Deze vraag om uitleg van Steve Vandenberghe mocht dan al een specifieke CLB-invalshoek gehad hebben, het ruimere thema zelf was niet langer geleden dan 12 oktober 2022 al besproken in de plenaire vergadering. Vragensteller Vandenberghe confronteerde minister Weyts met wat die eerste had gemeend te lezen in uitspraken van de algemeen directeur van het Vrije CLB Netwerk, Stefan Grielens, over de mogelijke relatie tussen de coronacrisis (met name, de gemiste schooldagen tijdens die periode) en het aantal doorverwijzingen naar het buitengewoon onderwijs. Zag de minister ook een verband tussen de kwaliteit van de handelingsgerichte diagnostiek door de CLB’s en het hoge aantal verslagen buitengewoon onderwijs?

Minister Weyts was wat preciezer in hoe de vork aan de steel zat inzake de rol van het CLB bij de instroom in het buitengewoon onderwijs. Het CLB was daarbij slechts één partner in een samenspel met meerdere betrokkenen. Enige omzichtigheid was dus wel geboden bij mogelijke oorzakelijke verbanden. Naadloos legde de minister de link naar het in de steigers staande, aangepaste beleid ter zake, met name in de vorm van het voorontwerp van decreet Leersteun, waaruit hij meteen enkele artikelen debiteerde als verdere toelichting bij de rollen van de diverse betrokken partners. Momenteel zat hij nog aan tafel met de CLB-sector om te bekijken wat de mogelijkheden waren om de CLB’s verder te versterken en te professionaliseren in dit hele verhaal.

Vragensteller Vandenberghe bleef toch zijn bedenkingen hebben bij het optreden van CLB’s en wilde explicieter de mening van de minister daarover horen. Interveniënten Loes Vandromme en Kathleen Krekels reflecteerden luidop nog wat verder en hadden vragen over diverse elementen die aan bod gekomen waren, o.a. over de directe overgang van peuters/kleuters vanuit een bijzondere kinderdagverblijfplaats naar het buitengewoon kleuteronderwijs.

Minister Weyts was alleszins zo wijs om te stellen dat vele van de vragen sowieso voorwerp van bespreking zouden zijn tijdens de toekomstige behandeling van het (op dat moment) ontwerpdecreet Leersteun. De minister pareerde ook de poging van vragensteller Vandenberghe om per se een tegenstelling te zien tussen de woorden van Stefan Grielens en die van de minister. De stijging van het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs had zeker meerdere oorzaken, niet alleen de coronacrisis. De minister speculeerde nog concreter over de huidige ASS-diagnoses en de rol daarin van kinderpsychiaters, mét gevolgen voor het aantal verslagen door het CLB.

Vragensteller Vandenberghe bleef maar ontevreden over Stefan Grielens’ woorden en over hoe de minister daarover oordeelde. Finaal herhaalde hij het algemene standpunt van zijn partij over inclusief onderwijs, dat veel meer ondersteuning voor de leraren in het gewoon onderwijs vergde.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio