26 januari 2023 – Langdurig zieke leraren

Het was haast dag op dag 1 jaar geleden (iets meer) dat Jan Laeremans zijn eerdere vraag om uitleg over dit thema stelde in de Onderwijscommissie, waarin hij aanknoopte bij al een hele voorgeschiedenis (met o.a. twee hoorzittingen naar aanleiding van een conceptnota van de cd&v-fractie en diverse parlementaire vragen). Intussen had de Vlaamse regering niet stilgezeten en op 23 december 2022 een vervolg gebreid aan de kwestie: twee relevante onderdelen van dit dossier waren toen voor advies aan de Raad van State bezorgd, namelijk “Verlof verminderde prestaties wegens ziekte en afwezigheidsattest voor personeelsleden onderwijs” en “Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte personeel hogescholen”. Ook COC schreef omstandig over het thema in het januarinummer van brandpunt (cf. ook de vraag om uitleg van Steve Vandenberghe over het meest recente ziekteverzuimrapport elders op deze pagina’s): algemeen over ziekteverzuim met verwijzing naar de verlofstelsels in kwestie (p.12-15) en specifiek over de verlofstelsels zelf (p.16-17, mits login). Voor een deel van het verhaal schetste vragensteller Laeremans de op til zijnde, positieve wijzigingen aan de regelgeving in kwestie (aspecten van ziekteverlof), maar wat met de chronische zieken? Zou er voor hen ook nog een betere regeling komen?

Minister Weyts gaf uiteraard de stand van zaken in de Vlaamse regering (cf. hierboven; dat was dus publiek beschikbare informatie), maar wees ook op een proefproject in 30 scholen: Gespecialiseerd Team Bemiddeling. Het concrete onderwijsproject vond ik (nog) niet op die website, maar hier toch alvast wat bijkomende informatie. Maar dat (met name VVP ziekte) ging allemaal niet over de chronisch zieken (voor hen gold LVVPMed) , voor wie geen wijzigingen aan de bestaande regelgeving gepland waren, aldus nog minister Weyts.

In de verdere replieken van vragensteller Laeremans, van de minister, en in de tussenkomsten van interveniënten Brecht Warnez, Koen Daniëls (in afwezigheid wegens ziekte van commissievoorzitter Karolien Grosemans, die een soortgelijke vraag om uitleg ingediend had als Steve Vandenberghe later in de vergadering) en Loes Vandromme werd het hiaat in de regelgeving voor chronisch zieken herhaald (het weliswaar moeilijke medisch oordeel in zulke gevallen werd toch niet lichtzinnig door artsen genomen, was het argument van de minister), werd bevestigd dat voor de hogescholen een analoge regeling (VVP ziekte) in wording was (nwvr: het was me wel niet duidelijk of de minister in zijn tweede antwoord het ook had over de vraag van Brecht Warnez over de invoering van LVVPMed voor de hogescholen), werd gewezen op de praktische problemen van organiseerbaarheid van scholen, werd gevraagd naar meer flexibel maatwerk bij Medex en Certimed ten behoeve van jonge, vastbenoemde mensen die nu op zgn. medisch pensioen worden gestuurd en was er het hernieuwde aanbod van cd&v om te zorgen voor een nooddecreet.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio