25 februari 2021 – Leerrecht van jongeren in gesloten voorzieningen

Aan het begin van de vergadering sprak commissievoorzitter Karolien Grosemans meer dan terecht van een zware vergaderagenda en ze zou dan ook toezien op de reglementaire spreektijden. Door andere werkopdrachten kon ik daarop deze keer moeilijk zicht krijgen (lees: “of te gepasten tijde de voorzitters terechte “Rondt u af?” weerklonk”), maar dat terzijde. We vertrokken meteen met een complexe materie op het raakvlak tussen Onderwijs en Welzijn. Vragensteller Loes Vandromme had de conceptnota over onderwijsinternaten (Vlaamse regering, 13 november 2020) gelezen. Het engagement om te werken rond het leerrecht voor jongeren in gesloten instellingen stond daar echter niet (meer) in. Anderzijds verwees de vragensteller naar het Kinderrechtencommissariaat, dat op vrijdag 5 februari 2021 ‘Gewoon complex’ voorgesteld had. Het recht op onderwijs van kinderen en jongeren met een complexe problematiek moest meer aandacht krijgen. Wat was de visie van minister Weyts op het leerrecht van kinderen in gesloten voorzieningen? Hoe ging hij dat aanpakken met minister Beke? Hoe zou hij met de regelgeving over internaten tegemoetkomen aan de bezorgdheden rond het leerrecht?

De minister antwoordde dat het hier om een heel complexe materie ging. Hij herhaalde de vermelde conceptnota, die ook door de Vlor besproken was, en er was een decreet in voorbereiding. De conceptnota had vier bijkomende, nog uit te werken elementen geformuleerd over de residentiële opvang van kinderen en jongeren met ondersteunings- en zorgnoden op het snijvlak van Onderwijs en Welzijn. Daarover was nu een volgende conceptnota voorwerp van besprekingen tussen het kabinet van minister Weyts en dat van minister Beke. Dat allemaal met als doel om het “huishouden tussen Onderwijs en Welzijn” wat op orde te stellen. Álle kinderen hadden trouwens recht op leren, dus ook die in een gesloten instelling, aldus nog minister Weyts. Inspiratie om dat te verzekeren zag hij in de bestaande regeling voor zieke kinderen, waarover ook een wetenschappelijk onderzoek liep (timing: ergens volgend jaar). Algemeen ging het in dit dossier om grote kosten en grote budgetten die zouden verschuiven.

Vragensteller Vandromme lichtte vervolgens, -- dat sierde haar --, nog haar persoonlijke engagement in deze thematiek toe. Ze apprecieerde ook de inspanningen van de minister en die van minister Beke. Ze verwachtte veel heil van alternatieve leertrajecten voor jongeren in moeilijke situaties. Zou minister Weyts zulke leertrajecten ook wat ruimer mogelijk maken?

Wonder boven wonder meldde zich geen interveniënt aan, -- dat we dat nog mogen meemaken… --, en dus kon de minister meteen melden dat de nogal luidruchtige achtergrondgeluiden die we gehoord hadden vanuit zijn hoek, zijn … printer bleek te zijn, die bovendien een niet nader geïdentificeerd, doch belangrijk document aan het spuien was… Inhoudelijk herhaalde hij vooral een aantal zaken, maar hij moest gelijk wel erkennen dat hij in de onderhandeling met zijn collega Beke wat zwakker stond, aangezien hij een veel grotere vragende partij in die onderhandeling was dan Beke. Vragensteller Vandromme was tevreden met het antwoord.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio