24 mei 2023 – Wiskundeleerplan van leraren

Het was te verwachten… De twee luidste roepers in het actuadebat van een week eerder (nwvr: zoek niet, beste lezer, naar mijn persoonlijk commentaar daarop elders op deze pagina’s, want je gaat het niet vinden, gewoon wegens onbestaand; door de aard van dat “debat” toen, en na de talrijke mediaberichten voor- en nadien, had ik het er wel zo’n beetje mee gehad…) werden, niet door de Heilige Geest want Pinksteren is pas op 28 mei, maar wel door een artikel à la Une van mijn krant (voor abonnees) op 23 mei geïnspireerd tot een actuele vraag over iets wat eigenlijk niets met het beleid op zich van minister Weyts te maken heeft, waarvoor parlementaire vragen nochtans bedoeld zijn… Maar ja, in deze “communicatietijden” is het natuurlijk vooral de bedoeling gewoon om vragen te stellen (en media exposure te krijgen resp. commotie te creëren), niet om het onderwijsbeleid te controleren via vragen waarop je zelf nog niet het antwoord kende of waarvan het antwoord (nog) niet publiek beschikbaar was…

Voor we samen kort even naar de bewuste parlementaire passage van die actuele vragen kijken, herinner ik de lezer graag aan de huidige regelgeving inzake leerplannen en de rol daarbij van de Onderwijsinspectie… uiteraard alvast wél publiek beschikbare informatie. Ook publiek beschikbaar is deze interessante informatie: over een van de betrokken leraren-initiatiefnemers (incl. bijkomende verwijzingen naar het leerplaninitiatief) en over het wiskundeleerplan zelf.

Maar wat was dan de vraag aan minister Weyts? Twee keer een variatie op hetzelfde thema: wat ging de minister doen om zo’n eigen leerplaninitiatief als waarover het hier ging te bevorderen, zodat ervoor gezorgd zou worden dat individuele scholen meer van hun (onderwijs)vrijheid gebruik zouden maken?

Ik probeer met enkele ‘bullets’ de essentiële aspecten van de bespreking te vatten:

  • de toon van de twee vragenstellers was niet onverwacht dezelfde als in het actuadebat over leesvaardigheid van een week eerder: een toon van deels spot en deels boosheid ten aanzien van (leerplannen van) onderwijskoepels, met uiteraard opnieuw vooral Katholiek Onderwijs Vlaanderen als kop van Jut; mag ik toch eens de lectuur van dit persbericht en een blik op deze uitspraak van onze directeur-generaal Lieven Boeve [vanaf 14:10] bij Annelies Van Herck aanbevelen?;
  • de kern van de ‘oplossing’ van minister Weyts (nwvr: toegegeven, zo werd de zaak dan toch nog relevant vanuit beleidsoogpunt) was blijkbaar ook een element op een recent congres van zijn partij, namelijk: afschaffing van het huidige, positieve advies (lees: een administratieve procedure) van de Onderwijsinspectie op voorstellen van leerplannen; de controle wordt alleen nog gedaan op het behalen van de eindtermen/minimumdoelen, niet meer vooraf op een ingediend voorstel van leerplan; met die afschaffing zou het gezagsargument waarvan onderwijskoepels zich volgens vragensteller Daniëls nu zouden bedienen, wegvallen en zouden scholen zich meer bewust worden van hun bestaande autonomie inzake leerplannen;
  • de interveniënten van Vooruit en Groen vonden, zoals ook die van Vlaams Belang en cd&v, het initiatief van de vier wiskundeleraren goed, maar Vooruit en Groen vonden daarnaast, enigszins onverwacht, dat alle schuld afschuiven op de onderwijskoepels te gemakkelijk was en plaatsten ook de minister zelf voor zijn beleidsverantwoordelijkheid inzake onderwijskwaliteit;
  • ten slotte vernamen we dat het lopende werk rond de zgn. specifieke eindtermen tweede en derde graad (geen makkelijk werk, aldus minister Weyts) volgende week zou landen.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio