24 juni 2021 – Ontwerp van decreet begrotingscontrole-2021 en van Programmadecreet: een kort commentaar bis

Dit stuk is nog een vervolg op mijn commentaar bij de vergadering van de Onderwijscommissie van 17 juni 2021, dat verscheen in de nieuwsbrief van 24 juni 2021. Maar in tegenstelling tot wat ik toen schreef, ontbrak niet alleen de stemming over het ontwerp van Programmadecreet, maar kwamen er nog, best wel laattijdig (nwvr: de formele handtekening was er zelfs nog niet aan het begin van deze commissievergadering, waardoor de zaak pas aan bod kwam om 11.20 u.), enkele amendementen aan (via een zgn. elektronische procedure in de Vlaamse regering van 23 juni 2021). Die waren trouwens niet onbelangrijk, zij het dat nog een ándere belangrijke bekommernis dan toch weer niet in die amendementen opgenomen was. Bedoeld is: de beloofde beleidsondersteuning basisonderwijs (cf. ook: “Daarnaast investeer ik voor de eerste vier maanden van het schooljaar 2021-2022 (september-december 2021) 7,7 miljoen euro extra voor de beleidsondersteuning in basisscholen.” (p.18 van Beleids- en begrotingstoelichting - Onderwijs en Vorming Begrotingsjaar 2021), waarover minister Weyts ook een week eerder nog expliciet gepraat had. Maar … en daar zat blijkbaar het addertje: hij had toen dat thema inderdaad gesitueerd binnen de context van de lopende cao-besprekingen (dus ondanks die toezegging bij de initiële begroting-2021 …) en die zouden nog niet afgerond kunnen zijn vóór het zomerreces. Dat bleek ook op 22 juni 2021 tijdens de zgn. Ronde van Vlaanderen van de onderwijsadministratie. De directiecommissie basisonderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen liet niet na om daarover expliciet haar nood te klagen in een open brief, die je ook elders in de nieuwsbrief van 24 juni 2021 kon lezen. Ik kan hier nog niet verwijzen naar de parlementaire versie van de amendementen, omdat ze op het moment waarop ik deze regels typ, nog niet beschikbaar zijn op de website van het Vlaams Parlement.

Maar waarover gingen de amendementen dan wél? Het eerste amendement had tot doel om de operatie van de zgn. Bijsprong te herhalen in 2021-2022. Dat ging over 85 miljoen euro (omkaderingsmiddelen van bao en so: iets meer dan 38 000 lestijden/lesuren/uren-leraar; 60% voor het so, 40% voor het bao). Die omkadering moest dienen voor remediëring tijdens de lessen en voor daarop aansluitende extracurriculaire leeractiviteiten.

Het tweede amendement verlengde het lerarenplatform basisonderwijs met ineens drie jaar. Bovendien werd de drempel van het zgn. inzetbaarheidspercentage verminderd van 85% naar 80%. De overige 20% moest besteed worden om leerachterstand tegen te gaan. Het prijskaartje daarvan bedroeg 15 miljoen euro, oftewel 1 621 fte’s (in vergelijking met de 2 200 fte’s van nu). Wel zou er een zgn. malusregeling toegevoegd worden voor het geval men de drempel van 80% niet haalde.

Het derde amendement handelde over een snelle mogelijkheid voor scholen om via AGIOn huursubsidies te verwerven voor modulaire units om aldus aan capaciteitsnoden snel een mouw te kunnen passen. De huurovereenkomsten in kwestie zouden dan niet meer tot 18 jaar gaan, zoals nu, maar maximaal voor 3 jaar aangegaan worden (met de mogelijkheid om nog met 3 jaar te verlengen). Binnen dat systeem zou AGIOn een machtiging krijgen voor max. 750 000 euro per jaar.

Het vierde en laatste amendement zorgde ervoor dat de middelen van het zgn. Voorsprongfonds (hoger onderwijs dus) niet alleen via werkingsmiddelen maar ook in de vorm van projecttoelagen uitgekeerd zouden kunnen worden.

Bij de stemverklaringen van de oppositiepartijen tekende zich een soortgelijk beeld af als bij de stemming over het ontwerp van Onderwijsdecreet XXXI, waarover je elders op deze pagina’s kunt lezen. De oppositie zou vóór een aantal amendementen stemmen, maar zich onthouden over het gehele onderwijshoofdstuk van het ontwerp van Programmadecreet.

Je kunt de video van de bespreking en stemming [vanaf 2:28:20] bekijken op de website van het Vlaams Parlement.

Reageren op dit commentaar kan bij Wilfried Van Rompaey wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio