24 juni 2021 – Evaluaties aan het einde van het schooljaar

Om deze commissievergadering af te ronden nog drie vragen om uitleg aan minister Weyts, waarvan twee rechtstreeks gerelateerd aan de coronacrisis, en één wat minder rechtstreeks. Vooreerst het thema van de evaluaties aan het einde van dit tweede coronaschooljaar met ook een vooruitblik naar het volgende schooljaar en met aandacht voor stageactiviteiten tijdens de zomervakantie. Koen Daniëls was de vragensteller van dienst. Hij schetste de geluiden die over milder delibereren vorig jaar en minder mild delibereren dit jaar de ronde deden, wat hem meteen bij zijn vroegere aandachtspunt van eventuele herexamens bracht. Een punt dat overigens expliciet het Regeerakkoord gehaald had. Zou minister Weyts nog eens benadrukken dat herexamens een waardige piste waren in een evaluatiebeleid? Waren er bepaalde wijzigingen nodig aan de onderwijsregelgeving om bijvoorbeeld stages en dergelijke toch nog te kunnen laten doorgaan in de zomervakantie? En meer algemeen: in welke initiatieven voorzag de minister om ook volgend jaar nog te kunnen werken aan potentieel opgelopen achterstand, wat meteen weer een stuk herhaling meebracht van de voorafgaande bespreking van het ontwerp van Programmadecreet?

Voor de kwestie van de herexamens was de zgn. omzendbrief SO/64 hét document. Daar stond het allemaal in. Minister Weyts greep die omzendbrief ook aan om even dé expert-ambtenaar ter zake Chris Dockx in de figuurlijke bloemetjes te zetten ter gelegenheid van zijn pensionering. De minister herhaalde de rationale van de (vorig jaar al gedane) aanpassing aan de vermelde omzendbrief. Het organiseren van herexamens was niet verplicht, maar ook helemaal niet verboden, en in sommige gevallen zelfs wenselijk, aldus de minister. De keuze was aan het schoolbestuur en de scholen. De minister verwees ter zake ook naar de aanbevelingen van de zgn. pedagogische taskforce in april van dit jaar. Het woord “herexamens” stond wel slechts éénmaal in die tekst, maar inderdaad, het stond erin. Stages in de zomer waren nu al mogelijk onder bepaalde voorwaarden.

Na nog enige persoonlijke anekdotiek over zijn ervaring met Chris Dockx benadrukte vragensteller Daniëls dat hij vooral een correcte beoordeling van de leerlingen wilde en vroeg hij naar de ontwikkelingen rond de zomerscholen. Interveniënt Loes Vandromme prees vervolgens ook de heer Dockx, wees op de vele mogelijkheden inzake evaluatie en op het belang van leerlingenrechten, en borduurde nog wat voort op wat al eerder in de vergadering gezegd was over de zgn. Bijsprong en het lerarenplatform in het basisonderwijs. Interveniënt Johan Danen had weet van allerlei heroriënteringen van leerlingen in januari van dit jaar. Hoe kon voorkomen worden dat leerlingen automatisch, of heel snel, een C-attest zouden krijgen? Hoe zou de minister omgaan met de overweging van klassenraden dat zij zelf zouden zeggen dat ze ook niet bij machte geweest waren om hun leerlingen bij te spijkeren, en dat ze wat milder zouden zijn?

Minister Weyts riep gewoon alle klassenraden op tot billijkheid, eventueel dus ook mét herexamens. Vragensteller Daniëls sloot zich daarbij aan en ging nog concreet in op het eventuele nut van herexamens, ook in de strijd tegen de juridisering.

van Koen Daniëls” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio