23 maart 2023 – Imec.digimeter

Een jaarlijks weerkerende vraag om uitleg: over de zgn. Digimeter van imec. Vorig jaar stelden Hilâl Yalçin en Rosemarijn Beckers de vragen (over de editie-2021), nu was het Stijn De Roo over de editie-2022 (N.B. Een soortgelijke vraag had hij overigens diezelfde ochtend gesteld aan minister Jo Brouns). Hoe evalueerde minister Weyts de resultaten van de Digimeter-2022 en wat was zijn beleid ter zake?

Het antwoord van de minister leverde een lange lijst van initiatieven op, die we meestal al enkele keren gehoord hadden: over eindtermen, over het Kenniscentrum Digisprong (met o.a. de ICT-bootcamps), de specifieke middelen voor Extended/Virtual Reality, enz. enz. Maar hoe zouden die inspanningen in de toekomst volgehouden kunnen worden, net gelet op een terugval in het vertrouwen om effectief met de technologie aan de slag te gaan, zoals ook uit de meest recente Digimeter bleek? Dat was een vraag waarmee vragensteller De Roo bleef zitten. Interveniënt Karolien Grosemans sprak van de legislatuur van de digitalisering en vroeg naar de timing van dat andere (vijfjaarlijkse) ICT-onderzoek: MICTIVO.

Een en ander was toch niet zo eenmalig als vragensteller De Roo het had doen voorkomen. Inderdaad, de trouwe volgers van de Onderwijscommissie wisten dat al en minister Weyts accentueerde dat nogmaals. Voor de (nieuwe) leraren moesten de lerarenopleidingen ter zake voor de continuïteit zorgen. Het nu lopende MICTIVO-onderzoek zou tegen het eind van 2023 zijn resultaten laten zien. De Onderwijsinspectie zou aan het voorliggende thema structureel aandacht besteden bij de doorlichtingen. De aandacht voor de zaak zou dus niet verslappen, zoals ook vragensteller De Roo in zijn slotwoord vroeg.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de imec.digimeter en de nood aan digitale vaardigheden in het onderwijs van Stijn De Roo” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio